Elektriska arbetsfordon 2020

Ramavtalet gäller under fyra år. När ramavtalet löpt i 18 månader kan Inköpscentralen vid behov säga upp ramavtalet med sex månaders uppsägningstid. Inköpscentralens målsättning är att avtalen ska löpa hela avtalsperioden och eventuella förändringar kommuniceras i så god tid som möjligt.

Elektriska arbetsfordon 2020

2021-06-01 till 2025-05-31

Ramavtalet gäller under fyra år. När ramavtalet löpt i 18 månader kan Inköpscentralen vid behov säga upp ramavtalet med sex månaders uppsägningstid. Inköpscentralens målsättning är att avtalen ska löpa hela avtalsperioden och eventuella förändringar kommuniceras i så god tid som möjligt.

avtalskort_elektriskaarbetsfordon2020_450x300.jpg
Avtalskort Elektriska arbetsfordon 2020.pdf (144 kB, nytt fönster)

All information om ramavtalet samlat i ett avtalskort.

Här får du snabbt och överskådligt information om ramavtalet.

Om ramavtalet

Ramavtalet omfattar elektriska arbetsfordon, tillbehör och service för verksamheter med fokus på park- och grönyteskötsel samt fastighetsförvaltning och liknande områden.

Avtalet omfattar tre anbudsområden:

 1. Bas - enkla arbetsfordon
 2. Proffs - fordon med större möjlighet för t.ex. lastkapacitet
 3. N1 - fordon motsvarande lätt lastbil

Fordonen ska kunna utrustas med olika tillbehör för att möta olika behov. Det kan handla om exempelvis skåp och flak med hydraulisk tipp. De maskintyper som erbjuds möter upp mot höga krav på arbetsmiljö, säkerhet och hållbarhet.

Vill du se hela sortimentet av elektriska arbetsfordon?

Ta en titt i sortimentsbilagan över tillgängliga fordon: Sortiment Elektriska arbetsfordon - Uppdaterat.xlsx (1500 kB, nytt fönster)

Så avropar och beställer du

Avrop av endast ett fordon med valfria tillbehör sker med särskild fördelningsnyckel.

Avrop av minst två fordon sker genom förnyad konkurrensutsättning.

Stöd för avrop

Under fliken Stöddokument finns avropsstöd och mall för förnyad konkurrensutsättning, FKU. Där finns även en lista över tilldelade leverantörer och anbudsområden samt dokumentet ”Krav på varorna” där kraven vi ställt för fordonen listas.

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland

Ramavtalet kontrollerat i september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.

Inzile AB ansöker om konkurs (2022-11-07)

Styrelsen i Inzile AB har beslutat att ansöka om att försätta bolaget i konkurs. Konkursansökan planeras att lämnas in den 7 november 2022 till Stockholms tingsrätt. Orsaken till konkursansökan är att Inzile inte har lyckats lösa sin ansträngda finansiella situation.

Tills vidare har Adda Inköpscentral valt att sätta avropsstopp för leverantören tills mer information framkommit om verksamheten kan drivas vidare i någon form.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. Exempelvis: Vilket behov har ni idag och i framtiden? Vilka är de nuvarande och kommande volymerna? Vad är kostnaderna för produkter och tjänster idag – och hur ser budgeten ut framöver?

  Tänk på att en bra behovsanalys ger förutsättning till en bra affär!

 3. Välj avropsmodell

  Detta ramavtal har flera avropsmodeller. För beställning upp till ett visst maxbelopp gäller särskild fördelningsnyckel där priserna hämtas från leverantörernas prislistor och en offererad rabattsats. Överskrider din beställning det beloppet, gör du istället en förnyad konkurrensutsättning.
  Under fliken Stöddokument beskrivs villkoren för när vilken modell ska användas.

 4. Kontrollera ditt val av avropsmodell

  Utifrån din behovsanalys, se till att du använder rätt avropsmodell för att inte bryta mot ramavtalsvillkoren.

 5. Ska du göra en förnyad konkurrensutsättning, följ mallarna

  Följ instruktioner och mallar för förnyad konkurrensutsättning under fliken Stöddokument. Beskriv gärna även din verksamhets förutsättningar. Det underlättar för ramavtalsleverantörerna att besvara din förfrågan samt ökar dessutom deras möjlighet att hitta en så bra lösning som möjligt.

 6. Frångå inte villkoren

  Som beställare ansvarar du själv för att avrop sker inom ramen för villkoren i ramavtalet och i enlighet med LOU (Lagen om offentlig upphandling). Du får till exempel inte "rikta" ditt avrop mot en särskild ramavtalsleverantör. Alla ska konkurrera på lika villkor.

 7. Skicka din förnyade konkurrensutsättning till ramavtalsleverantörerna

  Bland stöddokumenten finns information om vilka leverantörer du ska skicka din förnyade konkurrensutsättning till. Kontaktuppgifter finns även under fliken Leverantörer. Uppge tydligt i vilket format du vill få in leverantörernas anbud.

 8. Utvärdera anbuden

  De anbud du får in värderar du utifrån de kriterier du beskrivit i din förfrågan.

 9. Skicka tilldelningsbeslut

  När utvärderingen är klar skickar du ett tilldelningsbeslut till alla ramavtalsleverantörer som lämnat anbud. Har du använt avtalsspärr, ska du vänta tills denna löpt ut innan du kan teckna kontrakt med vinnande leverantör. 

 10. Teckna kontrakt

  Nu tecknar du kontrakt med vinnande leverantör. I vissa fall finns kontraktsmall under Stöddokument. Tänk på att kontraktets längd och villkor måste följa ramavtalsvillkoren.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du kontakta Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Skrivet om avtalet