Parkmaskiner och gräsklippare 2019

Ramavtalet tillgodoser en bred portfölj av maskiner och redskap för skötsel och underhåll av parker, gator, torg, idrottsplatser och fastighetsförvaltning. Jämfört med tidigare ramavtal erbjuds nu flera produktområden och en förändrad avropsmodell för att motsvara de krav som ni möter i er vardag.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Parkmaskiner och gräsklippare 2019

2021-05-19 till 2025-05-18

Ramavtalet gäller under fyra år. När ramavtalet löpt i 18 månader kan Inköpscentralen vid behov säga upp ramavtalet med sex månaders uppsägningstid. Inköpscentralens målsättning är att avtalen ska löpa hela avtalsperioden och eventuella förändringar kommuniceras i så god tid som möjligt.

Om ramavtalet

Ramavtalet ska tillgodose en bred portfölj av maskiner och redskap för skötsel och underhåll av parker, gator, torg, idrottsplatser och fastighetsförvaltning. Jämfört med tidigare avtal kan du nu lättare tillgodose ditt specifika behov av maskiner och redskap genom den särskilda fördelningsnyckeln.

I enlighet med Agenda 2030 har även avtalet kompletterats med ett betydligare bredare sortiment av maskiner som drivs av mer hållbara alternativ till drivmedel.

Avtalet omfattar följande produktområden:

1. Åkgräsklippare - prisbilaga (Excel-dokument, 541 kB, nytt fönster)

2. Redskapsbärare - prisbilaga (Excel-dokument, 142 kB, nytt fönster)

3. Traktorer - prisbilaga (Excel-dokument, 299 kB, nytt fönster)

4. Sopmaskiner - Bogserade - prisbilaga (Excel-dokument, 118 kB, nytt fönster)

5. Sopmaskiner - Ej bogserade - prisbilaga (Excel-dokument, 130 kB, nytt fönster)

6. Kompaktlastare - prisbilaga (Excel-dokument, 176 kB, nytt fönster)

7. Teleskoplastare - prisbilaga (Excel-dokument, 202 kB, nytt fönster)

8. Ogräsbekämpning med hetvatten - prisbilaga (Excel-dokument, 342 kB, nytt fönster)

9. Övriga mindre maskiner - prisbilaga (Excel-dokument, 294 kB, nytt fönster)

10. Övriga mindre maskiner - Batteridrift - prisbilaga (Excel-dokument, 294 kB, nytt fönster)

11. Robotgräsklippare - prisbilaga (Excel-dokument, 281 kB, nytt fönster)

Respektive produktområde är uppdelat i tre geografiska områden:

1. Syd

2. Mitt

3. Norr

Så avropar och beställer du

Tilldelning av kontrakt sker antingen genom en särskild fördelningsnyckel eller förnyad konkurrensutsättning.

Avrop av upp till tre (3) stycken maskiner sker genom särskild fördelningsnyckel. Detta gäller ej för produktområdena övriga mindre maskiner, övriga mindre maskiner - batteridrift samt robotgräsklippare där avrop oavsett antalet sker genom särskild fördelningsnyckel.

Avrop av fler än tre (3) stycken maskiner sker genom förnyad konkurrensutsättning.

Stöd för avrop

Under fliken Stöddokument finns följande dokument:

 • Generellt avropsstöd för avtalet
 • Leverantörsmatris för respektive produktområde
 • FKU-mall

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Inköpscentralens kundsupport.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. Exempelvis: Vilket behov har ni idag och i framtiden? Vilka är de nuvarande och kommande volymerna? Vad är kostnaderna för produkter och tjänster idag – och hur ser budgeten ut framöver?

  Tänk på att en bra behovsanalys ger förutsättning till en bra affär!

 3. Välj avropsmodell

  Detta ramavtal har flera avropsmodeller. För beställning upp till ett visst maxbelopp gäller särskild fördelningsnyckel där priserna hämtas från leverantörernas prislistor och en offererad rabattsats. Överskrider din beställning det beloppet, gör du istället en förnyad konkurrensutsättning.
  Under fliken Stöddokument beskrivs villkoren för när vilken modell ska användas och mallar för dessa.

 4. Kontrollera ditt val av avropsmodell

  Utifrån din behovsanalys, se till att du använder rätt avropsmodell för att inte bryta mot ramavtalsvillkoren.

 5. Ska du göra en förnyad konkurrensutsättning, följ mallarna

  Följ instruktioner och mallar för förnyad konkurrensutsättning under Stöddokument. Beskriv gärna även din verksamhets förutsättningar. Det underlättar för ramavtalsleverantörerna att besvara din förfrågan samt ökar dessutom deras möjlighet att hitta en så bra lösning som möjligt.

 6. Frångå inte villkoren

  Som beställare ansvarar du själv för att avrop sker inom ramen för villkoren i ramavtalet och i enlighet med LOU (Lagen om offentlig upphandling). Du får till exempel inte "rikta" ditt avrop mot en särskild ramavtalsleverantör. Alla ska konkurrera på lika villkor.

 7. Skicka din förnyade konkurrensutsättning till ramavtalsleverantörerna

  Bland stöddokumenten finns information om vilka leverantörer du ska skicka din förnyade konkurrensutsättning till. Kontaktuppgifter finns även under fliken Leverantörer. Uppge tydligt i vilket format du vill få in leverantörernas anbud.

 8. Utvärdera anbuden

  De anbud du får in värderar du utifrån de kriterier du beskrivit i din förfrågan.

 9. Skicka tilldelningsbeslut

  När utvärderingen är klar skickar du ett tilldelningsbeslut till alla ramavtalsleverantörer som lämnat anbud. Har du använt avtalsspärr, ska du vänta tills denna löpt ut innan du kan teckna kontrakt med vinnande leverantör. 

 10. Teckna kontrakt

  Nu tecknar du kontrakt med vinnande leverantör. Tänk på att kontraktets längd och villkor måste följa ramavtalsvillkoren.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du alltid kontakta Inköpscentralens kundsupport.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.