IT-konsulttjänster 2021

Ramavtalet gäller under fyra år. Från det att ramavtalet har löpt i 18 månader, kan Inköpscentralen säga upp ramavtalet med sex månaders uppsägningstid. När ramavtalet löpt i fyra år löper det ut utan föregående uppsägning.

Kontrakt enligt ramavtalet ska tilldelas innan ramavtalets avtalsperiod upphör. Tjänster enligt ett kontrakt får tillhandahållas vid enstaka eller återkommande tillfällen, även efter att ramavtalet har upphört.

IT-konsulttjänster 2021

2022-09-26 till 2026-09-25

Ramavtalet gäller under fyra år. Från det att ramavtalet har löpt i 18 månader, kan Inköpscentralen säga upp ramavtalet med sex månaders uppsägningstid. När ramavtalet löpt i fyra år löper det ut utan föregående uppsägning.

Kontrakt enligt ramavtalet ska tilldelas innan ramavtalets avtalsperiod upphör. Tjänster enligt ett kontrakt får tillhandahållas vid enstaka eller återkommande tillfällen, även efter att ramavtalet har upphört.

Avtalskort IT-konsulttjänster 2021

IT-konsulttjänster 2021 Avtalskort.pdf (248 kB, nytt fönster)

All information om ramavtalet samlat i ett avtalskort. 


Här får du snabbt och överskådligt information om ramavtalet.  

Om ramavtalet

Ramavtalet ska täcka era behov av extern IT-kompetens som stöd i er digitaliseringsresa. Från ramavtalet är det möjligt att avropa resurser som komplement till den egna organisationen och kompletta projekt där leverantören driver ett eget uppdrag och ska leverera ett bestämt resultat. 

Ramavtalet omfattar

Ramavtalet består av sju geografiska delområden (A-G) som tillsammans omfattar samtliga 21 län i Sverige:

 • A: Norrbottens län och Västerbottens län
 • B: Jämtlands län och Västernorrlands län
 • C: Gävleborgs län, Dalarnas län, Värmlands län, Örebro län, Västmanlands län och Södermanlands län
 • D: Stockholms län, Uppsala län och Gotlands län
 • E: Västra Götalands län och Hallands län
 • F: Östergötlands län, Jönköpings län och Kalmar län
 • G: Skåne län, Blekinge län och Kronobergs län

Ramavtalet omfattar IT-konsulttjänster inom följande sju kompetensområden:

 1. Verksamhetsutveckling och strategi
 2. Ledning och styrning
 3. Systemutveckling/systemförvaltning och infrastruktur
 4. Arkitektur
 5. IT-, informations- och cybersäkerhet
 6. Tillgänglighet och webb
 7. Användarsupport/teknikstöd

Av bilaga A – Kompetensområden och exempelroller under fliken Stöddokument framgår ett antal exempelroller. Har ni ett behov som inte matchas av en exempelroll är det möjligt att formulera en egen roll, den ska dock rymmas inom ett kompetensområde. Det går att avropa kompetensnivåerna 1-5, från junior till expert.

Ramavtalsleverantörerna ska kunna leverera IT-konsulttjänster inom samtliga kompetensområden.

Så avropar och beställer du

Ramavtalet är uppdelat i sju delområden med åtta ramavtalsleverantörer per delområde. Avrop görs genom dynamisk rangordning eller förnyad konkurrensutsättning.

Dynamisk rangordning

Gäller avrop av exempelroller avseende kompetensnivå 1-4 med uppdrag upp t.o.m. 320 timmar.

För att fastställa rangordningen i det specifika avropet, använd avropsstödets bilaga B – Efterfrågat resursbehov (dynamisk rangordning). Genom att fylla i ert behov så räknas rangordningen fram. Ni avropar från den leverantör som har det lägsta totalpriset på de efterfrågade exempelrollerna.

En mer utförlig beskrivning finns att läsa i Avropsvägledningen under fliken Stöddokument.

Förnyad konkurrensutsättning

Gäller avrop avseende kompetensnivå 5 (expert), uppdrag över 320 timmar eller egenformulerade roller. Avropsförfrågan skickas till samtliga ramavtalsleverantörer på aktuellt delområde. Detta görs för att avgöra vilken leverantör som kan erbjuda det för er bästa avropssvaret utifrån de villkor och utvärderingskriterier som ni angett i avropsförfrågan.

En mer utförlig beskrivning finns att läsa i Avropsvägledningen under fliken Stöddokument.

Stöd för avrop

Hör gärna av er om ni har frågor och funderingar inför eller under ert avrop.

Under ramavtalets löptid följer vi upp ramavtalsleverantörerna vilket underlättar avropande myndighets egen hantering och uppföljning.

Under fliken Stöddokument finns mallar och avropsstöd. Under fliken Leverantörer finns länk vid leverantörsnamnet som leder till kontaktuppgifter, prisbilagor och publicerat ramavtal.

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland

Ramavtalet kontrollerat i september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se. 

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att göra en behovsanalys och specificera dina behov och krav på konsulttjänsterna. 

 3. Gör en uppskattning av vilken kompetens och hur många timmar du behöver

  Detta ramavtal har två avropsmodeller. 
   
  Avrop med dynamisk rangordning tillämpas för kortare uppdrag som inte överstiger 320 timmar. Vid avrop enligt rangordning ska endast de formulerade exempelrollerna i bilaga A - Kompetensområden och exempelroller användas. 

  En förnyad konkurrensutsättning ska göras vid uppdrag som överstiger 320 timmar. En förnyad konkurrensutsättning ska också göras om avropet inkluderar kompetensnivå 5 eller om den upphandlande myndigheten i avropet formulerat egna roller även om uppdraget inte överstiger 320 timmar. 

  Under fliken Stöddokument finns mer information. 

 4. Välj avropsmodell

  När du har en fastställt ert behov, använd stöddokumenten för den avropsmodell som gäller. 

  Klicka på plustecknet till höger för att fortsätta. 

  Dynamisk rangordning 

  1. Kontakta leverantören
  Vid dynamisk rangordning ska du vända dig till den leverantör som har det lägsta totalpriset och har utlovat efterfrågade exempelroller i ramavtalsupphandlingen. Vi har tagit fram verktyget ”Bilaga B - efterfrågat resursbehov (dynamisk rangordning)” som stöd för att ta reda på vilken leverantör som har det lägsta priset. Fyll i ditt behov och verktyget räknar fram rangordningen bland leverantörerna. I verktyget framgår också kontaktuppgifterna till leverantörerna. 

  2. Gå vidare bland leverantörerna vid behov
  Om du inte får något avropssvar som möter ert behov efter att ha vänt er till de tre leverantörer som rangordnats högst för det aktuella avropet, ska ni genomföra en förnyad konkurrensutsättning där samtliga leverantörer för det aktuella delområdet bjuds in att lämna anbud. 

  3. Teckna kontrakt
  Du kan nu teckna kontrakt med den som står som avtalsansvarig hos ramavtalsleverantören. Kontraktet ska alltid följa ramavtalsvillkoren. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer.  

  Förnyad konkurrensutsättning 

  1. Gör din förnyade konkurrensutsättning
  I din förnyade konkurrensutsättning har du möjlighet att precisera kraven som finns i ramavtalet till att passa just dina behov. En förnyad konkurrensutsättning kan se olika ut, från att endast efterfråga pris till en mer komplex förfrågan med fler utvärderingskriterier. 

  2. Frångå inte villkoren
  Du ansvarar för att avrop sker inom ramen för villkoren i ramavtalet och i enlighet med LOU. Alla leverantörer ska konkurrera på lika villkor.

  3. Skicka din förnyade konkurrensutsättning till ramavtalsleverantörerna
  Kontaktuppgifter till ramavtalsleverantörerna finns i en Sändlista under fliken Stöddokument. Uppge tydligt i vilket format du vill få in leverantörernas anbud och när sista datum för anbudsinlämning är. 

  4. Utvärdera anbuden
  De anbud du får in utvärderar du utifrån de kriterier du beskrivit i din förfrågan.

  5. Skicka tilldelningsbeslut
  När utvärderingen är klar skickar du ett tilldelningsbeslut till alla ramavtalsleverantörer som lämnat anbud. Har du använt avtalsspärr, ska du vänta tills denna löpt ut innan du kan teckna kontrakt med vinnande leverantör.

  6. Teckna kontrakt
  Nu tecknar du kontrakt med vinnande leverantör. 

   

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad under fliken Stöddokument.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Information och historik

Nytt företagsnamn

Visma Consulting AB bytte 2022-11-26 namn till twoday AB, samma organisationsnummer som tidigare.
OBS! Att domännamnet ändrats, e-postadress: @twoday.com.

Skrivet om avtalet