Pension 2019

Ramavtalet avser ett heltäckande utbud av pensionsadministration och övriga pensionstjänster. Målet är att erbjuda en helhetslösning som är enkel, trygg och säker.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Pension 2019

2021-01-15 till 2025-01-14

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 4 år. Det finns inga förlängningsoptioner.

pension2019_450x300.jpg

Pension 2019 - Avtalskort.pdf (162 kB, nytt fönster)

All information om ramavtalet samlat i ett avtalskort.

Här får du snabbt och överskådligt information om ramavtalet.

Ramavtalet omfattar

Ramavtalet omfattar följande tjänster:

 • fullständig pensionsadministration av KAP-KL, AKAP-KL, PFA, PA-KL samt äldre bestämmelser och överenskommelser inkluderande eventuella pensionsreglementen för förtroendevalda
 • förmedlingstjänst för avgiftsbestämd ålderspension
 • utökad pensionsadministration
 • löneväxling
 • försäkring av den förmånsbestämda ålderspensionen (FÅP) med tillhörande premiebefrielse, efterlevandepension till vuxen och barn och intjänad pensionsrätt (IPR).

Ramavtalet omfattar även möjlighet för upphandlande myndigheter att vid avrop ställa kompletterande krav och specificera villkor utifrån den upphandlande myndighetens behov. Preciserande och kompletterande krav kan ställas inom följande områden.

 • Tillhandahållande av tjänsten annan pensionslösning
 • Service/tillgänglighet
 • Onlinetjänst
 • Pensionsskuldberäkningar
 • Individuell arbetsgivaredeklaration (AGI)
 • Statistik
 • Villkor för behandling av personuppgifter
 • Inlösen av IPR
 • Kostnader/avgifter för försäkringslösningar
 • Avkastning, nyckeltal och garantier
 • Pris

Så avropar och beställer du

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning (FKU). Se avropsvägledning och avropsstöd för mer information.

Stöd för avrop

Pension 2019 har en ny uppdaterad mall för förnyad konkurrensutsättning. Vi rekommenderar att denna mall används för att ge er bästa svar och förutsättning för ett bra och tydligt avrop samt avtal med leverantör framåt.

Underlaget i ert avrop kan anpassas för att på bästa sätt möta ert specifika behov utöver det som kravställts i upphandlingen av ramavtalet. Vi har tagit fram en kravkatalog som ni kan tillämpa vid avrop, tillämpningen kan ske både som obligatoriska krav och utvärderingskriterier beroende på ert behov.

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland

Ramavtalet kontrollerat i september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.

Information om AKAP-KR (2022-11-22)

Den 1 januari 2023 går kommuner och regioner från ett förmånsbestämt till avgiftsbestämt pensionssystem då det moderniserade kollektivavtalet AKAP-KR träder i kraft. Vill du läsa mer om AKAP-KR? Här kan du läsa information från Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Hur påverkar det er som har avropat eller planerar att avropa från vårt ramavtal Pension 2019?

Antagna leverantörer kommer att administrera pension enligt förutsättningar för AKAP-KR.

De kommer även att administrera val av pensionsavtal för de anställda som har ett intjänande av förmånsbestämd pension, valperiod är april-maj 2023. Då det är olämpligt med importer och exporter av register under valperioden har pensionsadministratörerna och SKR överenskommit om att undvika detta under april månad 2023.

Detta innebär att kontrakt som innebär byte till ny administratör kan börja gälla först i oktober 2023.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. Exempelvis: Vilket behov har ni idag och i framtiden? Vilka är de nuvarande och kommande volymerna? Vad är kostnaderna för produkter och tjänster idag – och hur ser budgeten ut framöver?

  Tänk på att en bra behovsanalys ger förutsättning till en bra affär!

 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning när du gör din förnyade konkurrensutsättning.

 4. Gör din förnyade konkurrensutsättning

  I din förnyade konkurrensutsättning har du möjlighet att precisera kraven som finns i ramavtalet till att passa just dina behov. En förnyad konkurrensutsättning kan se olika ut, från att endast efterfråga pris till en mer komplex förfrågan.

 5. Följ mallarna

  Vi rekommenderar att du använder mallarna för förnyad konkurrensutsättning under fliken Stöddokument, beskriv gärna även din verksamhets förutsättningar. Det underlättar för ramavtalsleverantörerna att besvara din förfrågan samt ökar dessutom deras möjlighet att hitta en så bra lösning som möjligt.

 6. Frångå inte villkoren

  Som beställare ansvarar du själv för att avrop sker inom ramen för villkoren i ramavtalet och i enlighet med LOU (Lagen om offentlig upphandling). Du får till exempel inte "rikta" ditt avrop mot en särskild ramavtalsleverantör. Alla ska konkurrera på lika villkor.

 7. Skicka din förnyade konkurrensutsättning till ramavtalsleverantörerna

  Bland stöddokumenten finns information om vilka leverantörer du ska skicka din förnyade konkurrensutsättning till. Kontaktuppgifter finns även under fliken Leverantörer. Uppge tydligt i vilket format du vill få in leverantörernas anbud.

 8. Utvärdera anbuden

  De anbud du får in värderar du utifrån de kriterier du beskrivit i din förfrågan.

 9. Skicka tilldelningsbeslut

  När utvärderingen är klar skickar du ett tilldelningsbeslut till alla ramavtalsleverantörer som lämnat anbud. Har du använt avtalsspärr, ska du vänta tills denna löpt ut innan du kan teckna kontrakt med vinnande leverantör. 

 10. Teckna kontrakt

  Nu tecknar du kontrakt med vinnande leverantör. I vissa fall finns kontraktsmall under Stöddokument. Tänk på att kontraktets längd och villkor måste följa ramavtalsvillkoren.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du kontakta Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad i Tendsign.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Hållbarhet

Hållbarhetssammanställning

Inköpscentralen arbetar för att skapa en hållbar, inkluderande och rättvis utveckling i linje med Agenda 2030. Nedan hittar du därför en sammanställning av de hållbarhetskrav och villkor som har ställts i upphandlingen samt av de globala mål som avtalet bidrar till att uppnå.

Hållbarhetssammanställning_Pension_2019[1].pdf (283 kB, nytt fönster)