Programvaror och molntjänster 2019

Ramavtalet är utformat för att med sin bredd fånga en stor del av upphandlande myndigheters behov inom programvara och molntjänster. Flexibiliteten i ramavtalet tillåter användning på flera sätt anpassat till era behov. Det omfattar ett brett utbud av programvaror och molntjänster och tillhörande konsulttjänster. Ramavtalet kan därför utgöra en viktig del i er digitala utveckling och förvaltning.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Programvaror och molntjänster 2019

2020-12-15 till 2024-12-14

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 4 år. Det finns inga förlängningsoptioner.

avtalskort.programvaror.orochmolntjanster2019_450x300.jpg
Läs avtalskortet här (PDF-dokument, 140 kB, nytt fönster)

All information om ramavtalet samlat i ett avtalskort.

Här får du snabbt och överskådligt information om ramavtalet

Ramavtalet omfattar

Ramavtalet omfattar fem programvaruområden:

 • Grundläggande användarstöd
 • Verksamhetsstöd
 • Infrastruktur
 • Säkerhetsprogramvara
 • Tillgångshantering

Utöver programvaruområdena ingår även konsulttjänster inom:

 • Installation
 • Konfiguration
 • Migrering
 • Anpassning
 • Livscykelhantering av programvarutillgångar
 • Stöd vid licensrevisioner
 • Projektledning

Programvaruområdena och konsulttjänsterna beskrivs och exemplifieras närmare i avropsvägledningen.

Så avropar och beställer du

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning (FKU).

Stöd för avrop

Avropen av programvaror och molntjänster kan variera i sin komplexitet och vad man behöver tänka på. Börja gärna med att ta del av avropsvägledningen. Som stöd för utformningen av ditt avrop finns även en generell avropsmall samt en sändlista som med fördel bör användas när avropsförfrågan ska skickas ut.

Vi kommer utveckla avropsstödet succesivt baserat på den återkoppling vi får från upphandlande myndigheter och leverantörer. Inköpscentralens kundsupport hjälper alltid till vid frågor och funderingar. Stöddokumenten hittar du under fliken Stöddokument nedan. Om du behöver tillgång till upphandlingsdokumenten finner du dem i Tendsign - klicka på fliken Leverantörer nedan och därefter "Visa avtalet i Tendsign”.

Information om nya visselblåsarlagen

Den 17 december träder en ny lag om skydd för visselblåsare i kraft som innebär ett stärkt skydd för personer som rapporterar om missförhållanden som den upptäcker genom sitt arbete. Interna rapporteringskanaler ska vara införda senast den 17 juli 2022 eller den 17 december 2023 beroende på vilken typ av verksamhet arbetsgivaren bedriver och hur många arbetstagare som finns i verksamheten.

Även om visselblåsarlagen inte ställer några krav på något tekniskt system för rapportering så finns system framtagna för just visselblåsning. På ramavtalet Programvaror och molntjänster 2019 är det möjligt att avropa visselblåsarsystem. Det finns även utrymme för närliggande tjänster såsom installation, konfiguration, anpassning och projektledning.

Kontakta Adda Inköpscentral om du vill veta mer om ramavtalet.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Inköpscentralens kundsupport.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. Exempelvis: Vilket behov har ni idag och i framtiden? Vilka är de nuvarande och kommande volymerna? Vad är kostnaderna för produkter och tjänster idag – och hur ser budgeten ut framöver?

  Tänk på att en bra behovsanalys ger förutsättning till en bra affär!

 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning när du gör din förnyade konkurrensutsättning.

 4. Gör din förnyade konkurrensutsättning

  I din förnyade konkurrensutsättning har du möjlighet att precisera kraven som finns i ramavtalet till att passa just dina behov. En förnyad konkurrensutsättning kan se olika ut, från att endast efterfråga pris till en mer komplex förfrågan.

 5. Följ mallarna

  Vi rekommenderar att du använder mallarna för förnyad konkurrensutsättning under Stöddokument, beskriv gärna även din verksamhets förutsättningar. Det underlättar för ramavtalsleverantörerna att besvara din förfrågan samt ökar dessutom deras möjlighet att hitta en så bra lösning som möjligt.

 6. Frångå inte villkoren

  Som beställare ansvarar du själv för att avrop sker inom ramen för villkoren i ramavtalet och i enlighet med LOU (Lagen om offentlig upphandling). Du får till exempel inte "rikta" ditt avrop mot en särskild ramavtalsleverantör. Alla ska konkurrera på lika villkor.

 7. Skicka din förnyade konkurrensutsättning till ramavtalsleverantörerna

  Bland stöddokumenten finns information om vilka leverantörer du ska skicka din förnyade konkurrensutsättning till. Kontaktuppgifter finns även under fliken Leverantörer. Uppge tydligt i vilket format du vill få in leverantörernas anbud.

 8. Utvärdera anbuden

  De anbud du får in värderar du utifrån de kriterier du beskrivit i din förfrågan.

 9. Skicka tilldelningsbeslut

  När utvärderingen är klar skickar du ett tilldelningsbeslut till alla ramavtalsleverantörer som lämnat anbud. Har du använt avtalsspärr, ska du vänta tills denna löpt ut innan du kan teckna kontrakt med vinnande leverantör. 

 10. Teckna kontrakt

  Nu tecknar du kontrakt med vinnande leverantör. I vissa fall finns kontraktsmall under Stöddokument. Tänk på att kontraktets längd och villkor måste följa ramavtalsvillkoren.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du alltid kontakta Inköpscentralens kundsupport.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad i Tendsign.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.