Programvaror och programvaror som molntjänst 2016

Ramavtalet Programvaror och programvaror som molntjänst 2016 fyller ditt behov av programvara inom ett flertal områden. Tillhörande tjänster som anpassning och konfiguration samt support ingår i utbudet.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Programvaror och programvaror som molntjänst 2016

2017-12-12 till 2021-12-11
i
Viktig information 20 maj 2020: Inköpscentralen har hävt ramavtalet med Crayon AB. Skälet till hävningen är att Crayon vid upprepade tillfällen överskridit de maximala påslag som finns reglerade i ramavtalet. Mer information finns under fliken Viktiga händelser längre ned på sidan.

Om ramavtalet

Flexibiliteten i ramavtalet tillåter användning på flera sätt anpassat till dina behov. Det omfattar ett brett utbud av programvaror inom åtta områden från flera tillverkare.

Programvaruområden:

 • Kontorsstöd
 • Informationsförsörjning
 • Operativsystem
 • Säkerhetsprogramvara
 • Driftstödprogramvara
 • Tillgångshantering (Asset Management)
 • Mellanprogramvara (Middleware)
 • Databas

Molntjänster:

Molntjänster, en leveransform där programvaran inte är installerad hos dig utan nås via internet, blir allt vanligare. Så länge molntjänsten omfattas av ovanstående programvaruområden går den att beställa på ramavtalet.

Tjänster inom:

 • Licenshantering (Software Asset Management)
 • Installation
 • Anpassning- och konfiguration
 • Underhåll
 • Support

Inköpscentralen och Kammarkollegiet har tillsammans förhandlat fram särskilda villkor och rabatter för programvara från Microsoft, Novell och IBM.

Rabatterna och villkoren omfattar kommuner och regioner.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Inköpscentralens kundsupport.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. Exempelvis: Vilket behov har ni idag och i framtiden? Vilka är de nuvarande och kommande volymerna? Vad är kostnaderna för produkter och tjänster idag – och hur ser budgeten ut framöver?

  Tänk på att en bra behovsanalys ger förutsättning till en bra affär!

 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning när du gör din förnyade konkurrensutsättning.

 4. Gör din förnyade konkurrensutsättning

  I din förnyade konkurrensutsättning har du möjlighet att precisera kraven som finns i ramavtalet till att passa just dina behov. En förnyad konkurrensutsättning kan se olika ut, från att endast efterfråga pris till en mer komplex förfrågan.

 5. Följ mallarna

  Vi rekommenderar att du använder mallarna för förnyad konkurrensutsättning under Stöddokument, beskriv gärna även din verksamhets förutsättningar. Det underlättar för ramavtalsleverantörerna att besvara din förfrågan samt ökar dessutom deras möjlighet att hitta en så bra lösning som möjligt.

 6. Frångå inte villkoren

  Som beställare ansvarar du själv för att avrop sker inom ramen för villkoren i ramavtalet och i enlighet med LOU (Lagen om offentlig upphandling). Du får till exempel inte "rikta" ditt avrop mot en särskild ramavtalsleverantör. Alla ska konkurrera på lika villkor.

 7. Skicka din förnyade konkurrensutsättning till ramavtalsleverantörerna

  Bland stöddokumenten finns information om vilka leverantörer du ska skicka din förnyade konkurrensutsättning till. Kontaktuppgifter finns även under fliken Leverantörer. Uppge tydligt i vilket format du vill få in leverantörernas anbud.

 8. Utvärdera anbuden

  De anbud du får in värderar du utifrån de kriterier du beskrivit i din förfrågan.

 9. Skicka tilldelningsbeslut

  När utvärderingen är klar skickar du ett tilldelningsbeslut till alla ramavtalsleverantörer som lämnat anbud. Har du använt avtalsspärr, ska du vänta tills denna löpt ut innan du kan teckna kontrakt med vinnande leverantör. 

 10. Teckna kontrakt

  Nu tecknar du kontrakt med vinnande leverantör. I vissa fall finns kontraktsmall under Stöddokument. Tänk på att kontraktets längd och villkor måste följa ramavtalsvillkoren.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du alltid kontakta Inköpscentralens kundsupport.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad under fliken Stöddokument.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Viktiga händelser

2020-05-20 Information om hävning av ramavtal

Inköpscentralen har hävt ramavtalet med Crayon AB. Skälet till hävningen är att Crayon vid upprepade tillfällen överskridit de maximala påslag som finns reglerade i ramavtalet. Avvikelserna är stora i antal. I flera fall handlar det också om stora summor pengar som de för höga påslagen tillämpats på. I flera fall har upphandlande myndigheter avtalat om lägre påslag än vad ramavtalet maximalt tillåter. Inköpscentralen misstänker därför att Crayon även i flera fall brutit mot de kontrakt bolaget ingått med upphandlande myndigheter.

Inköpscentralen har begärt att Crayon ska rätta de fall då ett för högt påslag tillämpats och under en tid försökt arbeta tillsammans med Crayon för att tydliggöra omständigheterna kring avtalsbrotten. Tyvärr har Crayon inte agerat på det sätt som kan förväntas och Crayon har inte rättat till fall då bolaget brutit mot ramavtalet. SKL Kommentus häver därför ramavtalet med omedelbar verkan.

Att Inköpscentralen häver ramavtalet innebär att Crayon inte längre får ta emot avrop från upphandlande myndigheter. Crayon kan heller inte ingå nya kontrakt med upphandlande myndigheter med stöd av ramavtalet fr.o.m. idag. De kontrakt som Crayon redan ingått med upphandlande myndigheter upphör emellertid inte automatiskt att gälla. Upphandlande myndigheter som har ett befintligt kontrakt måste därför själva bedöma om och i så fall hur Inköpscentralens hävning påverkar myndighetens relation till Crayon.

SKL Kommentus vill vara offentlig sektors mest värdeskapande samarbetspartner. Inköpscentralen hjälper kommuner och regioner med strategiskt inköp och ramavtal. För att ramavtalen ska nå SKL Kommentus målsättningar är det av största vikt att upphandlande myndigheter kan förlita sig på att man får vad man kan förvänta sig och avtalat i enlighet med ramavtalet och sitt kontrakt

Inköpscentralen följer därför upp ramavtalen regelbundet och kommer alltid agera om uppföljningen skulle visa på avvikelser från detta.

Vid frågor, kontakta kategoriansvarig

Rikard Fischbach, rikard.fischbach@adda.se