Korttidsboende STIC 2018

Korttidsboende STIC 2018

2018-09-01 till 2022-08-31

Ramavtalet för Korttidsboende STIC 2018 omfattar

Boende under en begränsad tid med personlig omvårdnad, aktivering och stimulans. Hälso- och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå ingår.

Korttidsboendet kan vara:

- Återhämtning efter sjukhusvistelse
- Växelvård
- Avlösning och anhörigstöd
- Platser i avvaktan på annan boendeform eller på något arrangemang i det ordinära boendet.

Korttidsplatser kan även behövas för träning av olika funktioner för att göra det möjligt att bo kvar i det ordinära boendet. Vistelsetiden är då tidsbegränsad.

Platserna har följande inriktningar:

A) somatisk över 65 år (äldreomsorg)
B) demenssjukdom över 65 år (äldreomsorg)
C) somatisk under 65 år (funktionshinder)

Vilka kan göra avrop?

Ramavtalet är ett ombudsavtal och avropsberättigade är nedanstående. Det är kommunernas behöriga handläggare som avropar.

  • Järfälla kommun
  • Danderyd kommun
  • Sollentuna kommun
  • Vaxholms stad
  • Värmdö kommun
  • Sundbybergs stad

Avropa och beställ

Avtal har tecknats med 4 rangordnade leverantörer. Platserna avropas med hänsyn till rangordning och individens behov. Läs mer om rangordning

För varje enskild placering ska ett individuellt placeringsavtal utfärdas skriftligen och undertecknas av såväl beställare som leverantör för att vara giltigt.

Placeringsavtalet ska:

- Upprättas och tillhandahållas av beställaren
- Följa ramavtalet
- Innehålla uppgifter om den enskildes namn, personnummer, vårdkostnad, placeringstid med mera

Stöd för avrop

Under fliken Leverantörer finns länk vid respektive leverantör som leder till kravspecifikation, kontaktuppgifter och publicerade ramavtal. Där uppges också vilken plats leverantören har i rangordningen.

Leverantörer

Skrivet om avtalet