Rivningsentreprenader STIC 2021

Avtalstid 4 år

Rivningsentreprenader STIC 2021

2022-02-01 till 2026-01-31

Avtalstid 4 år

Ramavtalet omfattar

Ramavtalet omfattar nedan entreprenader i av Beställaren förvaltat fastighetsbestånd.

Entreprenaden omfattar fullt färdigt arbete inklusive projektering, material, varor och hjälpmedel, i den mån annat inte framgår av avropet. Omfattning av varje entreprenad specificeras vid avrop.

 • Rivningsentreprenader
  • Lätt rivning
  • Tung rivning
  • Rivning efter sanering
  • Rivningsarbeten innan ombyggnation
  • Rivning av en hel byggnad
 • Saneringsentreprenader
  • Asbestsanering
  • PCB-sanering
  • Fuktsanering
  • Brandsanering
  • Marksanering som ingår som en del i ovan entreprenader
 • Relaterade tjänster som Entreprenören ska kunna erbjuda
  • Transport och containerservice
  • Dokumentation såsom avfall och tippningskvitto
  • Betongslipning
  • Omhändertagande av rivet material
  • Materialinventering (provtagning m.m.). Förekommer vid behov och i händelse av att Beställaren inte avropar tjänsten från annan konsult
  • Cirkulär rivningsprocess, se handling "Cirkulära flöden bygg- och rivningsprocess"

Transport av rivet material ut ur byggnaden och placering i containrar samt borttransport av containrar med rivet material ingår i Entreprenörens åtagande.

Ovan angivna exempel utesluter inte att även andra typer av rivnings- och saneringsarbeten kan komma att avropas under ramavtalsperioden.

Ramavtalets avgränsning

Avtalet omfattar inte;

 • Renodlade marksaneringsentreprenader
 • Rivnings- och saneringsentreprenader som ingår som en del i annan upphandling.

Vem kan göra avrop?

 • Nacka kommun (Org.nr: 212000-0167)
 • Norrtälje kommun (Org.nr: 212000-0217)
 • Sollentuna kommun (Org.nr: 212000-0134)
 • Sollentuna Kommunfastigheter AB (SKAB) (Org.nr:559087-2452)
 • Solna Stad (Org.nr: 212000-0183)
 • Råsunda Förstads AB (Org.nr:556007-9823)
 • Täby kommun (Org.nr:212000-0118)
 • Vaxholms Stad (Org.nr: 212000-2908)
 • Värmdö kommun (Org.nr: 212000-0035)
 • Upplands-Bro kommun (Org.nr: 212000-0100)
 • Vallentuna kommun (Org.nr: 212000-0027)

Så avropar och beställer du

Kombinerad avropsmodell:

Rangordning

Avrop enligt nedan fastställd rangordning för arbeten som beräknas kosta under 500 000 SEK, Beställaren kontaktar den Entreprenör som rangordnats högst i Ramavtalet. Om Entreprenören inte har möjlighet att utföra entreprenaden tillfrågas Entreprenör som rangordnats som nr 2 i rangordningen och så vidare.

Svar ska, vid brådskande arbeten, lämnas inom en (1) timme och vid övriga arbeten ska svar lämnas inom en (1) arbetsdag.

 1. FSAB, Fastighets & Saneringstjänst AB (Org.nr: 556571-7096)
 2. Jansson Entreprenad i Linköping AB (Org. nr: 556520-3873)
 3. NKR Demolition Sweden AB (Org. nr: 556773-7092)
 4. Rivners Aktiebolag (Org. nr: 556106-0822)
 5. Pulls Entreprenad AB (Org.nr: 559037-0119)

Förnyad konkurrensutsättning

Avrop genom förnyad konkurrensutsättning (FKU) sker för avrop över 500 000 SEK. Samtliga ramavtalsentreprenörer inbjuds att på nytt lämna anbud för att avgöra vilken Entreprenör som bäst motsvarar behovet vid det aktuella tillfället.

Vid förnyade konkurrensutsättningar ska skriftligt avropssvar lämnas inom angiven tidsfrist.