Resebyråtjänster 2018

Ramavtalet omfattar resebyråtjänster och ska tillgodose ert behov av en bokningstjänst för transportmedel och logi samt bokningar av grupp- och konferensarrangemang. I ramavtalet finns flera möjligheter att få detaljerad miljöstatistik och resestatistik.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Resebyråtjänster 2018

2019-05-01 till 2023-04-30

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 2 år med option att förlänga i ytterligare 1 + 1 år.

resebyråtjänster_450x300.jpg

Resebyråtjänster 2018 - Avtalskort.pdf (162 kB, nytt fönster)

All information om ramavtalet samlat i ett avtalskort.

Här får du snabbt och överskådligt information om ramavtalet.

Ramavtalet är uppdelat i två delområden:

 • Resebyråtjänster
 • Grupp- och konferensbokningstjänster

Ramavtalet är rangordnat och uppdelat per delområde. Första gången ni avropar från ramavtalet ska ni teckna ett skriftligt avropsavtal med leverantören. För detta kan ni använda Bilaga 04 – Mall för avropsavtal.

Efter att ni har tecknat ett avropsavtal kan ni börja boka resor. För delområdet Resebyråtjänster kan ni boka resor via personlig service och via den digitala plattformen. För delområdet Grupp- och konferensbokningstjänster kan ni endast boka resor via personlig service.

För mer information se Avropsvägledningen under fliken Stöddokument.

Beskrivning nuläge/bakgrund och aktiviteter hos Big Travel

Big Travel har för närvarande långa svarstider till personlig service, både via telefon och e-post.

Tillgängligheten är idag en utmaning för resebranschen. Under pandemin blev väldigt många resekonsulter uppsagda och nu när efterfrågan på resor/konferenser snabbt ökar igen har Big Travel stora utmaningar med att rekrytera ny personal med den utbildning och erfarenhet som krävs. Efterfrågan nu efter sommaren är mycket hög, vilket påverkat tillgängligheten i hög grad.

Då det är mycket svårt att rekrytera personal med resebyråkompetens, startade Big Travel innan sommaren en snabbutbildning för att begränsa konsekvensen av den ökade efterfrågan. Den första kullen förstärker upp den personliga servicen under september, och ytterligare resurser tillkommer under oktober. Dessa resebokare kommer initialt ha behörighet att boka inrikes tåg och hotell.

Big Travel trimmar också telefonsystem och organisation för maximal effektivitet. Några exempel på aktiviteter är:

 • Är det bråttom och inom 72H, välj knappval 1 på telefon.
 • Välj återuppringning så ringer de tillbaka. De gör tre försök och fortsätter att ringa så att kön töms innan de går hem. Viktigt att därför ange ett nummer där man är nåbar även efter kontorstid.
 • Inkomna bokningsförfrågningar hanteras efter när i tid som resan ska genomföras. Resor i närtid prioriteras före de som har avresedatum längre fram. Big Travel har tagit fram tre formulär för att effektivisera bokningar via e-post.

För en effektiv resehantering och för att förbättra tillgängligheten för den som behöver hjälp av personlig service rekommenderar Big Travel att när det är möjligt boka digitalt via självbokningsverktyget.Big Travel har hög beredskap för att hjälpa de som önskar implementera självbokning i sin verksamhet.

Adda Inköpscentral har dialog med samtliga leverantörer på ramavtalet och rekryteringsutmaningen rör hela resebranschen. Leverantörerna fokuserar för närvarande på att kunna leverera till befintliga kunder och har för tillfället begränsade möjligheter att ta in nya kunder.

Påverkan på grund av kriget i Ukraina

Begränsningar i luftrummet kan leda till förseningar och ändrade flygtider när resvägar förlängs.

Avropa och beställ

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. 

 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning vid ditt avrop. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal.

 4. Kontakta leverantörerna

  Ramavtalsleverantörerna är listade i ordningen 1, 2, 3 och nedåt, se gällande rangordning bland stöddokumenten. Du kontaktar alltid den leverantör som står som rangordnad etta först. Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och den som är avtalsansvarig.

 5. Gå vidare i rangordningen vid behov

  Återkopplar inte rangordnad etta inom tiden som är uppgiven i ramavtalet får du gå vidare i rangordningen. Det gäller också om leverantören ger svaret att man inte kan leverera enligt avtalsvillkoren.

 6. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt med den som står som avtalsansvarig hos ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du alltid kontakta Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad i Tendsign.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Historik

Information från BIG Travel augusti 2020

BIG Travel har sedan slutet på april befunnit sig i en företagsrekonstruktion. Nu är rekonstruktionen avslutad. BIG Travels rekonstruktion avslutad - 28 aug 2020.docx (14 kB, nytt fönster)

Information april 2020

Styrelsen för BIG Travel Sweden AB har fattat beslut om företagsrekonstruktion. Företaget har vidtagit kostnadsbesparingar, personalneddragningar och andra åtgärder som svar på vikande efterfrågan under pågående coronapandemi. Men då bokningsläget sedan februari månad nått ett nolläge har styrelsen fattat beslut om rekonstruktion. Rekonstruktör är utsedd av Tingsrätten i Stockholm 2020‐04‐23. BIG Travel räknar med att rekonstruktionen pågår under ett antal månader.

Detta innebär en företagsrekonstruktion

En företagsrekonstruktion innebär att bolaget ingår en uppgörelse med borgenärerna, d.v.s. de leverantörer som BIG Travel är skyldig pengar. Detta påverkar dock inte utförandet av pågående kundavtal.

Detta gäller under rekonstruktionen

Ingångna avtal gäller mellan BIG Travel Sweden AB och dess kunder. Det går alltså inte att säga upp ett avtal på grund av att en företagsrekonstruktion inletts, men BIG Travel Sweden AB måste självklart utföra sina åtaganden i enlighet med avtalet.

Verksamheten på resebyrån fortsätter som tidigare.

Rekonstruktören följer den s.k. Kontantprincipen, vilket innebär att samtliga nybokningar på resebyrån betalas omgående. BIG Travels kunder tar därmed inte några som helst ekonomiska risker, då BIG Travel först betalar bokningen till våra leverantörer (flygbolag, hotell, konferensanläggningar, tåg etc.) och att BIG Travel därefter fakturerar kund enligt sedvanliga rutiner.

QA Företagsrekonstruktion (BIG Travel).pdf (112 kB, nytt fönster)

Mediafrågor hänvisas till VD för Big Travel, Fredrik Skarke fredrik.skarke@taptum.se.

Hållbarhet

Hållbarhetssammanställning

Inköpscentralen arbetar för att skapa en hållbar, inkluderande och rättvis utveckling i linje med Agenda 2030. Nedan hittar du därför en sammanställning av de hållbarhetskrav och villkor som har ställts i upphandlingen samt av de globala mål som avtalet bidrar till att uppnå.

Hållbarhetssammanställning_Resebyråtjänster_2018[1].pdf (328 kB, nytt fönster)