HVB Barn och unga 2017

Ramavtalet ska möta kommunernas huvudsakliga behov för externa placeringar av barn och unga med olika behov av akut-, behandlings- och utredningsplacering. Ramavtalet kan endast användas av de kommuner som gjort en föranmälan och därmed är avropsberättigade på avtalet. Du som upphandlingsansvarig gör alltid avropsanmälan på ramavtalet först, därefter kan beställare i din organisation börja placera utifrån villkoren i avtalet.

Sociala tjänster

Här ser du hela Kategorin Sociala tjänsters erbjudande, urvalsdatabasen och uppföljning av ramavtalen.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

HVB - Barn och unga 2017

2019-02-15 till 2023-02-14

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 2 år med option att förlänga i ytterligare 1 + 1 år.

i
Adda Inköpscentral har 20211122 med omedelbar verkan hävt ramavtalet med Stubben HVB AB orgnr 556641-0253.

Ramavtalet HVB Barn och Unga 2017 omfattar

Ramavtalet är uppdelat på nio delområden:

 1. HVB akutplacering barn 0-17 år
 2. HVB akutplacering barn 0-17 år med förälder
 3. HVB utredning barn 0-17 år
 4. HVB utredning barn 0-17 år med förälder
 5. HVB behandling barn 0-17 år
 6. HVB behandling barn 0-17 år med förälder
 7. HVB akutplacering unga 18-20 år
 8. HVB utredning unga 18-20 år
 9. HVB behandling unga 18-20 år

Urvalsdatabas för matchning

Stöd vid placering och ökad transparens om kvalitet. Sök fram verksamheter utifrån individens behov och önskemål i urvalsdatabasen här. Urvalsdatabasen är ett användarvänligt tekniskt stöd för att underlätta matchningsprocessen vid placering. För att komma igång med urvalsdatabasen behöver du:

 • Försäkra dig om att din kommun har rätt att använda ramavtalet och har gjort en så kallad avropsanmälan. Kontakta din kommuns avdelning för upphandling/inköp om du är osäker.
 • Skapa inloggning genom att fylla i formuläret. Bekräftelse om att ditt konto är skapat skickas inom några dagar till den funktionsbrevlåda du uppger i formuläret.

För frågor om urvalsdatabasen och inloggning, kontakta teknisk support hos Placeringsinfo på telefon 010 179 00 00 (mån-ons kl. 9-11) eller e-post adda@placeringsinfo.se.

Tänk på detta när du placerar

Som placerande handläggare är det viktigt att tänka på att:

 • använda mallen för placeringsavtalet vid varje enskild placering
 • kommunen ansvarar för att placeringsavtal skrivs
 • kontrollera att verksamheten har ett aktuellt tillstånd vid varje enskild placering.
 • ta hjälp av stöddokumenten, samtliga dokument finns under fliken Stöddokument

Avropsberättigade parter

I stöddokumentet Avropsberättigade parter hittar du de kommuner som har föranmält sitt intresse för att använda ramavtalet. Det krävs att kommunen har föranmält sig för att ha rätt att använda ramavtalet.

Placeringsavtal

Den här mallen är bra att använda för att teckna avtal vid placeringstillfället. Mallen är anpassad till de krav som ställts i ramavtalet.

Ramavtalsvillkor

Innehåller ramavtalet, förfrågningsunderlaget samt en sammanställning av viktiga krav och villkor som är kopplade till placeringen.

Uppföljning

Syftet med vår uppföljning av ramavtalet är att se till att den kvalitet och det pris som utförarna förbundit sig till vid anbudstillfället bibehålls under hela avtalsperioden. Läs mer om hur ramavtalet följs upp och hur ansvarsfördelningen ser ut i stöddokumentet "Ramavtalsuppföljning HVB barn och unga 2017 - Ansvarsfördelning 8"

Vi följer upp ramavtalet på tre olika sätt

 • Löpande uppföljning och avtalsförvaltning för att säkerställa ekonomisk stabilitet
 • Varje år skickas en enkät ut till alla verksamheter på ramavtalet, för kontrollera att kraven i ramavtalen uppfylls.
 • Uppföljning genom besök på plats eller via digitalt möte för alla verksamheter som är anslutna till ramavtalet. Vi kontrollerar att kraven på bemanning, kompetens, rutiner och processer i ramavtalet efterlevs. Varje uppföljning genererar en slutrapport som finns tillgänglig i Urvalsdatabasen.

När vi får information om att det finns brister hos en verksamhet, kan vi dölja verksamheten för avrop i Urvalsdatabasen. Vi kan genomföra ett uppföljningsmöte eller initiera en revision. I riktigt allvarliga fall kan vi häva avtalet med verksamheten.

Om hävning Stubben HVB AB
Adda Inköpscentral har 20211122 med omedelbar verkan hävt ramavtalet med Stubben HVB AB orgnr 556641-0253. Skälet till hävningen är allvarliga och upprepade brister kopplat till ramavtalet. Det som har framkommit i Inköpscentralens uppföljning, sammantaget med underlag från leverantören och information från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ger Inköpscentralen grund för att häva ramavtalet.

Att Inköpscentralen häver ramavtalet innebär att Stubben HVB AB inte längre får ta emot avrop från upphandlande myndigheter. Stubben HVB AB kan heller inte ingå nya placeringsavtal med upphandlande myndigheter med stöd av ramavtalet från och med idag. De placeringsavtal som Stubben HVB AB redan ingått med upphandlande myndigheter upphör inte automatiskt att gälla. Upphandlande myndigheter som har ett befintligt placeringsavtal måste därför själva bedöma om och i så fall hur Inköpscentralens hävning påverkar deras relation till Stubben HVB AB.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad under fliken Stöddokument.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Hållbarhet

Hållbarhetssammanställning

Inköpscentralen arbetar för att skapa en hållbar, inkluderande och rättvis utveckling i linje med Agenda 2030. Nedan hittar du därför en sammanställning av de hållbarhetskrav och villkor som har ställts i upphandlingen samt av de globala mål som avtalet bidrar till att uppnå.

Hållbarhetssammanställning_HVB_Barn_och_unga_2017 (PDF-dokument, 353 kB, nytt fönster)