HVB Barn och unga 2017

Ramavtalet ska möta kommunernas huvudsakliga behov för externa placeringar av barn och unga med olika behov av akut-, behandlings- och utredningsplacering. Ramavtalet kan endast användas av de kommuner som gjort en föranmälan och därmed är avropsberättigade på avtalet. Du som upphandlingsansvarig gör alltid avropsanmälan på ramavtalet först, därefter kan beställare i din organisation börja placera utifrån villkoren i avtalet.

Sociala tjänster

Här ser du hela Kategorin Sociala tjänsters erbjudande, urvalsdatabasen och uppföljning av ramavtalen.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

HVB - Barn och unga 2017

2019-02-15 till 2023-02-14

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 2 år med option att förlänga i ytterligare 1 + 1 år.

i
Adda Inköpscentral har 20221109 med omedelbar verkan hävt ramavtalet med Samskapa ABs verksamheter Samskapa HVB 2 och Samskapa HVB 3. Läs mer under viktiga händelser längre ner på sidan.

Ramavtalet HVB Barn och Unga 2017 omfattar

Ramavtalet är uppdelat på nio delområden:

 1. HVB akutplacering barn 0-17 år
 2. HVB akutplacering barn 0-17 år med förälder
 3. HVB utredning barn 0-17 år
 4. HVB utredning barn 0-17 år med förälder
 5. HVB behandling barn 0-17 år
 6. HVB behandling barn 0-17 år med förälder
 7. HVB akutplacering unga 18-20 år
 8. HVB utredning unga 18-20 år
 9. HVB behandling unga 18-20 år

Så avropar och beställer du

Avrop via ramavtalet sker enligt en särskild fördelningsnyckel. Fördelningsnyckeln utgår från Socialtjänstlagen (2001:453) (SOL). vilket innebär att det är individens specifika behov samt vårdnadshavarens och/eller individens önskemål som styr vilken utförare som är bäst lämpad för den aktuella placeringen. Om det är flera utförare som uppfyller behov och önskemål lika bra, så är det lägst pris som styr vilken utförare som väljs.

Urvalsdatabas för matchning

I Urvalsdatabasen kan placerande kommuner utifrån en eller flera urvalskriterier
filtrera fram passande HVB-hem som uppfyller en individs behov och/eller önskemål. Därför innehåller urvalsdatabasen bra och nyttig information som HVB-hemmens innehåll, kompetens, bemanning, priser och arbetssätt. Även ramavtalsvillkor och mallar för placeringsavtal, som stöd till placeringarna, ligger i Urvalsdatabasen.

Databasen är också ett viktigt verktyg för att sprida information om förvaltning och uppföljning av ramavtalet. Databasen innehåller Inköpscentralens uppföljningsrapporter per HVB-hem och uppdaterade priser efter prisjusteringar. HVB-hem som för tillfället inte uppfyller ställda krav kan döljas och därmed inte vara tillgängliga för nya placeringar. Urvalsdatabasen är därför en viktig informationskälla för vad som gäller för just detta ramavtal.

Läs mer om hur du kommer igång att använda ramavtalet och Urvalsdatabasen i Steg för steg nedan.

Tänk på detta när du placerar

Som placerande handläggare är det viktigt att tänka på att:

 • använda mallen för placeringsavtalet vid varje enskild placering
 • kommunen ansvarar för att placeringsavtal skrivs
 • kontrollera att verksamheten har ett aktuellt tillstånd vid varje enskild placering.
 • ta hjälp av stöddokumenten, samtliga dokument finns under fliken Stöddokument

Avropsberättigade parter

I stöddokumentet Avropsberättigade parter hittar du de kommuner som har föranmält sitt intresse för att använda ramavtalet. Det krävs att kommunen har föranmält sig för att ha rätt att använda ramavtalet.

Placeringsavtal

Den här mallen är bra att använda för att teckna avtal vid placeringstillfället. Mallen är anpassad till de krav som ställts i ramavtalet.

Ramavtalsvillkor

Innehåller ramavtalet, förfrågningsunderlaget samt en sammanställning av viktiga krav och villkor som är kopplade till placeringen.

Uppföljning

Syftet med vår uppföljning av ramavtalet är att se till att den kvalitet och det pris som utförarna förbundit sig till vid anbudstillfället bibehålls under hela avtalsperioden. Läs mer om hur ramavtalet följs upp och hur ansvarsfördelningen ser ut i stöddokumentet "Ramavtalsuppföljning HVB barn och unga 2017 - Ansvarsfördelning 8"

Vi följer upp ramavtalet på tre olika sätt

 • Löpande uppföljning och avtalsförvaltning för att säkerställa ekonomisk stabilitet
 • Varje år skickas en enkät ut till alla verksamheter på ramavtalet, för kontrollera att kraven i ramavtalen uppfylls.
 • Uppföljning genom besök på plats eller via digitalt möte för alla verksamheter som är anslutna till ramavtalet. Vi kontrollerar att kraven på bemanning, kompetens, rutiner och processer i ramavtalet efterlevs. Varje uppföljning genererar en slutrapport som finns tillgänglig i Urvalsdatabasen.

När vi får information om att det finns brister hos en verksamhet, kan vi dölja verksamheten för avrop i Urvalsdatabasen. Vi kan genomföra ett uppföljningsmöte eller initiera en revision. I riktigt allvarliga fall kan vi häva avtalet med verksamheten.

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland

Ramavtalet kontrollerat september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken ”Är jag berättigad” om din organisation finns bland de avropsberättigade.

 2. Gör en avropsanmälan

  I samband med första avropet behöver din kommun anmäla till Adda Inköpscentral att ni börjar använda ramavtalet. Detta brukar upphandling- eller inköpsavdelningen göra, kontakta dom om du är osäker på om din organisation har gjort en avropsanmälan. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Adda Inköpscentral på telefon 08 525 029 96 eller mejla inkopscentralen@adda.se

 3. Skapa inloggning till Urvalsdatabasen

  Detta gör du som arbetar i en kommun här om du inte redan har en inloggning sedan tidigare.   

  Du som arbetar på en verksamhet har möjlighet att logga in för att ändra och hålla de uppgifter som presenteras i urvalsdatabasen uppdaterade. Kontakta Placeringsinfo för inloggning till Urvalsdatabasen.

  För tekniska frågor om urvalsdatabasen och inloggning, kontakta support hos Placeringsinfo på telefon 010 179 00 00 (mån-ons kl 9-11) eller mejla adda@placerinqsinfo.se

 4. Sök i Urvalsdatabasen

  Sök i urvalsdatabasen för att filtrera fram passande HVB-hem utifrån individens behov och önskemål. Om flera verksamheter uppfyller behov och önskemål lika bra, då är det lägst pris som avgör valet av HVB-hem.

 5. Kontakta matchande utförare

  Kontaktuppgifter till varje HVB-hem hittar du i Urvalsdatabasen

 6. Teckna placeringsavtal

  Använd mallen för placeringsavtal som finns här under fliken Stöddokument och i Urvalsdatabasen under fliken Dokument.

 7. Frångå inte villkoren

  Som beställare ansvarar du själv för att avrop och tecknande av kontrakt sker enligt villkoren i ramavtalet och i enlighet med LOU. 

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal ”avropsberättigade” bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Att vara avropsberättigad innebär att man har möjlighet att avropa från tecknade ramavtal, dock ingen skyldighet.

I samband med första avropet/placeringen görs en anmälan till Adda Inköpscentral om att börja använda ramavtalet. Läs mer om anmälan i fliken ”Avropa och beställ steg för steg”

Viktiga händelser

Inköpscentralen häver avtal med Samskapa AB

Adda Inköpscentral har 20221109 med omedelbar verkan hävt ramavtalet med Samskapa ABs verksamheter Samskapa HVB 2 och Samskapa HVB 3. Vår högsta prioritet är att ha trygga ramavtal och genomför därför fördjupade uppföljningar för att säkra kvaliteten och att kraven uppfylls under ramavtalets gång. Detta är något alla leverantörer har förbundit sig till att medverka i. Samskapa HVB 2 och Samskapa HVB har inte medverkat till uppföljning trots att utföraren har en sådan skyldighet enligt ramavtalet. Vi ser allvarligt på att leverantören inte vill medverka i uppföljningen och häver därför ramavtalen för de två verksamheterna.

Inköpscentralen häver avtal med Stubben HVB AB

Adda Inköpscentral har 20211122 med omedelbar verkan hävt ramavtalet med Stubben HVB AB orgnr 556641-0253. Skälet till hävningen är allvarliga och upprepade brister kopplat till ramavtalet. Det som har framkommit i Inköpscentralens uppföljning, sammantaget med underlag från leverantören och information från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ger Inköpscentralen grund för att häva ramavtalet.

Att Inköpscentralen häver ramavtalet innebär att Stubben HVB AB inte längre får ta emot avrop från upphandlande myndigheter. Stubben HVB AB kan heller inte ingå nya placeringsavtal med upphandlande myndigheter med stöd av ramavtalet från och med idag. De placeringsavtal som Stubben HVB AB redan ingått med upphandlande myndigheter upphör inte automatiskt att gälla. Upphandlande myndigheter som har ett befintligt placeringsavtal måste därför själva bedöma om och i så fall hur Inköpscentralens hävning påverkar deras relation till Stubben HVB AB.