HVB vuxna med missbruk 2016

HVB vuxna med missbruk 2016 är ett ombudsavtal som enbart kan användas av de 77 kommuner som anmälde sig till upphandlingen. Avtalet tillgodoser huvudsakliga behov av externa placeringar för vuxna med missbruk och/eller beroende.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

HVB vuxna med missbruk 2016

Avtalet löper till 2021-09-14. Ny upphandling pågår och planeras ersätta pågående avtal.

Ramavtalet HVB vuxna med missbruk 2016 omfattar

Ramavtalet är uppdelat på fyra områden:

 • HVB Utredningsplacering
 • HVB Behandlingsplacering
 • HVB Omvårdnadsplacering
 • Arbetskooperativ

Använd avtalsdatabasen för rätt placering

Vår urvalsdatabas fungerar som ett stöd vid placering. Här kan du söka bland samtliga verksamheter som tecknat ramavtal och filtrera fram de som matchar individens särskilda behov. Databasen innehåller omfattande information om varje verksamhet. Till databasen.

Ta hjälp av stöddokumenten

Med hjälp av stöddokument vill vi ge en så tydlig bild som möjligt om vilken kvalitet ni kan förvänta er och vilka villkor som gäller under placeringstiden. Läs mer om varje dokument nedan. Samtliga dokument finns under fliken Stöddokument.

Deltagande kommuner

I stöddokumentet Deltagande kommuner hittar du de kommuner som är ramavtalspart i detta ramavtal och som uppdragit åt SKI att genomföra denna ombudsupphandling.

Antagna utförare

Om du vill du läsa varje utförares anbud, kontakta deltagande kommuner.

Placeringsavtal

Mall som kan användas för att teckna avtal vid placeringstillfället. Mallen är anpassad till kraven som ställts i ramavtalet.

Ramavtalsvillkor

Innehåller ramavtalet, förfrågningsunderlaget samt en sammanställning av de krav och villkor som är kopplade till placeringsprocessen.

Uppföljning av ramavtal

Ansvaret för uppföljning av ramavtalet delas mellan Inköpscentralen och deltagande kommuner. Inköpscentralen ansvarar för den kommersiella avtalsvården som omfattar bland annat skatter och avgifter, förlängningar, administration av urvalsdatabas osv. Kommunerna ansvarar för uppföljning av kvalitetskraven i ramavtalet. Varje kommun har fått ca 2 verksamheter att följa upp på ramavtalet. Läs mer i dokumenten Uppföljning - Ansvarsfördelning SKI och kommun och Uppföljning – Fördelning verksamheter per kommun under fliken Stöddokument nedan.

Inköpscentralen skickar årligen ut en enkät avseende kvalitetskraven i ramavtalet. Syftet är att kommunerna på en övergripande nivå ska få information om kvalitetskraven uppfylls. Enkätsvaren kan användas som underlag för fortsatt uppföljning. Läs rapporten Uppföljning – Uppföljningsrapport 2019 HVB Vuxna med missbruk 2016 om resultatet av enkäten. Enskilda svar från varje verksamhet finns tillgängliga hos Inköpscentralen och lämnas ut till deltagande kommuner på begäran.

Som stöd för kommunernas arbete med uppföljning på plats har Inköpscentralen tagit fram en mall som kopplar till kraven i ramavtalet. Mallen Uppföljning - Mall för uppföljning på plats finns under fliken Stöddokument nedan.

Information med anledning av covid-19

Verksamheter inom HVB Barn och unga samt Stödboende som har tillfälligt stängt/placeringsstopp till följd av covid-19 kan meddela kommunerna detta via vår urvalsdatabas. Inköpscentralen bevakar utvecklingen av krisberedskap på ramavtalen HVB Vuxna med missbruk, HVB Barn och unga, Stödboende och Konsulentstödd familjehemsvård. Bevakningen är på övergripande nivå och innebär inte att tillse att varje enskild verksamhet har en beredskap för att hantera konsekvenserna av en allmän smittspridning. Vi bedömer att detta i dagsläget ligger lämpligast hos de placerande kommunerna, som är ytterst ansvariga för att enskilda får det stöd som de behöver.

I övrigt hänvisar vi till IVO som samlat information om covid-19

Tänk på detta när du placerar

Som placerande handläggare är det viktigt att tänka på att

 • använda mallen för placeringsavtalet vid varje enskild placering
 • kommunen ansvarar för att placeringsavtal skrivs
 • kontrollera att verksamheten har ett aktuellt tillstånd vid varje enskild placering.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag placera på ramavtalet?

  Titta i fliken Stöddokument om din kommun finns bland de som är ramavtalspart i detta ombudsavtal. Du kan också vända dig till Inköpscentralens kundsupport.

 2. Sök i avtalsdatabasen

  Hitta rätt verksamhet utifrån individens behov och önskemål genom olika urvalsalternativ. Matchande verksamheter filtreras fram och du kan läsa igenom de beskrivningar som finns om varje hem. Till avtalsdatabasen. 

 3. Kontakta utförarna

  I avtalsdatabasen hittar du kontaktuppgifter till varje verksamhet.