Konsulentstödd familjehemsvård 2019

Ramavtalet är brett och syftar till att täcka kommuners huvudsakliga behov av konsulentstödd familjehemsvård. Fokus i ramavtalet är att skapa transparens om kvalitet och pris för att kommunerna ska kunna få så bra stöd och handledning till familjehemmen som möjligt.

Sociala tjänster

Här ser du hela Kategorin Sociala tjänsters erbjudande, urvalsdatabasen och uppföljning av ramavtalen.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Konsulentstödd familjehemsvård 2019

2021-09-15 till 2025-09-14

Ramavtalet gäller under fyra år. När ramavtalet löpt i 18 månader har Inköpscentralen rätt att säga upp ramavtalet med sex månaders uppsägningstid. Inköpscentralens målsättning är att avtalen ska löpa hela avtalsperioden och eventuella förändringar kommuniceras i så god tid som möjligt.

Om ramavtalet

Vi tillhandhåller tekniskt stöd för att kunna jämföra utförare utifrån deras innehåll, kvalitet och pris, vilket ska förenkla kommunernas arbete att välja rätt utförare utifrån behov och önskemål, får kommunerna i en framtagen urvalsdatabas.

Inköpscentralen arbetar löpande med uppföljning av ramavtalet och ansvarar för att tillse att de utförare som tecknat ramavtal har förutsättningar att uppfylla kraven i ramavtalet och för att ta med kunskap från tidigare ramavtal in i nya upphandlingar.

Ramavtalet omfattar

Ramavtalet omfattar Konsulentstödd familjehemsvård och är indelad i fem olika delområden, vilka är prissatta var för sig av utförarna:

 • A – Konsulentstödd familjehemsvård för barn och unga 0-17 år
 • B – Konsulentstödd familjehemsvård med särskilda insatser för barn och unga 0-17 år
 • C – Konsulentstödd familjehemsvård för vuxna 18 år och uppåt
 • D – Konsulentstödd familjehemsvård för jourhem barn och unga 0-17 år
 • E – Handledning och stöd till familjehem i kommunens regi

Uppföljning

Inköpscentralen följer kontinuerligt upp ramavtalet genom årliga enkäter och besök under ramavtalsperioden hos utförarna. Vi säkerställer att rutiner och processer finns på plats och kontrollerar att företagen har förutsättningar att bedriva sin verksamhet utifrån ramavtalsvillkoren. Vi genomför löpande uppföljning och avtalsförvaltning för att säkerställa ekonomisk stabilitet.

En gång per ramavtalsperiod gör Inköpscentralen en uppföljning hos alla utförare som är anslutna till ramavtalet genom besök på plats hos utföraren eller via digitalt möte. Vi kontrollerar att kraven på bland annat kompetens, rutiner och processer i ramavtalet efterlevs. Varje uppföljning genererar en slutrapport som görs tillgänglig i Urvalsdatabasen.

Så avropar och beställer du

Avrop via ramavtalet sker enligt en särskild fördelningsnyckel. Fördelningsnyckeln utgår från Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL), vilket innebär att det är individens specifika behov samt vårdnadshavarens och/eller individens önskemål som styr vilken utförare som är bäst lämpad för den aktuella placeringen. Om det är flera utförare som uppfyller behov och önskemål lika bra, så är det lägst pris som styr vilken utförare som väljs.

Urvalsdatabas för matchning och nyheter om uppföljning och förvaltning

I Urvalsdatabasen kan placerande kommun utifrån en eller flera urvalskriterier filtrera fram passande utförare som uppfyller behov och/eller andra önskemål. Därför innehåller Urvalsdatabasen bra och nyttig information som utförarens innehåll, kompetens, priser och arbetssätt. Även ramavtalsvillkor, kontraktsvillkor och mallar för kontrakt ligger i Urvalsdatabasen.

Databasen är också ett viktigt verktyg för att sprida information om förvaltning och uppföljning av ramavtalet. Databasen innehåller Inköpscentralens uppföljningsrapporter per utförare och uppdaterade priser efter prisjusteringar. Utförare som för tillfället inte uppfyller ställda krav kan döljas och därmed inte vara tillgängliga för nya avrop. Urvalsdatabasen är därför en viktig informationskälla för vad som gäller för just detta ramavtal. För att komma igång med Urvalsdatabasen behöver du:

 • Försäkra dig om att din kommun har rätt att använda ramavtalet och har gjort en så kallad avropsanmälan. Kontakta din kommuns avdelning för upphandling/inköp om du är osäker.
 • Skapa inloggning genom att fylla i formuläret (nytt fönster). Bekräftelse om att ditt konto är skapat skickas inom några dagar till den funktionsbrevlåda du uppger i formuläret.

För frågor om Urvalsdatabasen och inloggning, kontakta teknisk support hos Placeringsinfo på telefon 010 179 00 00 (mån-ons kl. 9-11) eller e-post adda@placeringsinfo.se.

Att tänka på vid köp av tjänst

Som placerande handläggare är det viktigt att tänka på:

 • att använda mallen för kontrakt vid varje enskilt köp av tjänst,
 • att kommunen ansvarar för att kontrakt skrivs, samt
 • att kontraktsmallen inte är ett placeringsavtal, utan endast avser kommunens avrop av tjänsten konsulentstödd familjehemsvård. Ett särskilt placeringsavtal upprättas mellan kommunen och familjehemmet.

Kontrollera också att utföraren har ett aktuellt tillstånd vid varje enskilt köp av tjänst (observera att anbudsområde C – Konsulentstödd familjehemsvård för vuxna 18 år och uppåt inte omfattas av tillståndsplikt enligt SoL).

Stöd för avrop

Ta hjälp av stöddokumenten vid avropen som ligger under fliken Stöddokument:

Avropsberättigade parter

I detta dokument finns samtliga kommuner som har rättighet, men ingen skyldighet, att använda ramavtalet. Detta enda som krävs är en avropsanmälan via Mina sidor på Addas hemsida i samband med första avropet på ramavtalet.

Kontraktsmallar

Den här mallarna är bra att använda vid tecknande av kontrakt. Mallarna är anpassade till ramavtalet.

Kontraktsvillkor

Här finns de villkor som reglerar avtalsförhållandet mellan uppdragsgivaren (placerande kommun) och utföraren. Dessa villkor får inte omförhandlas av någon avtalspart.

Krav på tjänst

Här finns de krav som ställts på tjänsten i upphandlingen. Samtliga krav och villkor som ställts på utförarna ska uppfyllas under hela avtalstiden.

Webbinarium om ramavtalet

Den 6 oktober kl. 13.00-14.30 är du välkommen att delta på vårt webbinarium om ramavtalet. Vi går igenom ramavtalet och du har givetvis möjlighet att ställa frågor. Anmäl dig här!

Vi följer upp ramavtalet på tre olika sätt

• Löpande uppföljning och avtalsförvaltning för att säkerställa ekonomisk stabilitet

• Varje år skickas en enkät ut till alla utförare på ramavtalet, för kontrollera att kraven i ramavtalen uppfylls.

• Uppföljning genom besök på plats eller via digitalt möte för alla utförare som är anslutna till ramavtalet. Vi kontrollerar att kraven på kompetens, rutiner och processer i ramavtalet efterlevs. Varje uppföljning genererar en slutrapport som finns tillgänglig i Urvalsdatabasen.

När vi får information om att det finns brister hos en utförare, kan vi dölja verksamheten för avrop i Urvalsdatabasen. Vi kan genomföra ett uppföljningsmöte eller initiera en revision. I riktigt allvarliga fall kan vi häva avtalet med utföraren.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade.

 2. Gör en avropsanmälan

  Detta gör du i samband med första avropet via Mina Sidor, om detta inte redan har gjorts. Kontakta din kommuns avdelning för upphandling/inköp om du är osäker. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Adda, telefon: 08-525 029 96, inkopscentralen@adda.se.

 3. Skapa inloggning till Urvalsdatabasen

  Detta gör ni om ni inte redan har detta sedan tidigare. Registrera er genom att fylla i formuläret. Bekräftelse om att ditt konto är skapat skickas inom några dagar till den funktionsbrevlåda du uppger i formuläret.

 4. Sök i urvalsdatabasen

  Fördelningsnyckeln utgår från Socialtjänstlagen (2001:453) vilket innebär att det är individens specifika behov samt vårdnadshavarens och/eller individens önskemål som styr vilken utförare som är bäst lämpad för den aktuella placeringen. Klicka här för att komma till urvalsdatabasen.

 5. Kontakta matchande utförare

  Kontaktuppgifter ligger i Urvalsdatabasen.

 6. Teckna kontrakt

  Använd kontraktsmallen som ligger under fliken Stöddokument.

 7. Frångå inte villkoren

  Som beställare ansvarar du själv för att avrop och tecknande av kontrakt sker enligt villkoren i ramavtalet och i enlighet med LOU.

  Glöm inte att säkerställa att ett placeringsavtal har tecknats mellan er som uppdragsgivare och familjehemmet.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad under fliken Stöddokument.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Hållbarhet

Hållbarhetssammanställning

Inköpscentralen arbetar för att skapa en hållbar, inkluderande och rättvis utveckling i linje med Agenda 2030. Nedan hittar du därför en sammanställning av de hållbarhetskrav och villkor som har ställts i upphandlingen samt av de globala mål som avtalet bidrar till att uppnå.

Hållbarhetssammanställning_Konsulentstödd_familjehemsvård_2019 (PDF-dokument, 368 kB, nytt fönster)