Stödboende 2017

Stödboende 2017 är ett ramavtal som möter behovet av placeringar i tillståndspliktiga stödboenden för personer i åldern 16-20 år. Ramavtalet kan endast användas av de kommuner som gjort en föranmälan och därmed är avropsberättigade på avtalet.

Sociala tjänster

Här ser du hela Kategorin Sociala tjänsters erbjudande, urvalsdatabasen och uppföljning av ramavtalen.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Stödboende 2017

2019-04-01 till 2023-03-31

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 2 år med option att förlänga i ytterligare 1 + 1 år.

Avtalet är uppdelat på fyra områden:

 1. Stödboende för ensamkommande, 16-17 år, asylsökande/TUT/PUT
 2. Stödboende för ensamkommande TUT/PUT, 18-20 år,
 3. Stödboende, 16-17 år
 4. Stödboende, 18-20 år

Så avropar och beställer du

Avrop via ramavtalet sker enligt en särskild fördelningsnyckel. Fördelningsnyckeln utgår från Socialtjänstlagen (2001:453) (SOL). vilket innebär att det är individens specifika behov samt vårdnadshavarens och/eller individens önskemål som styr vilken utförare som är bäst lämpad för den aktuella placeringen. Om det är flera utförare som uppfyller behov och önskemål lika bra, så är det lägst pris som styr vilken utförare som väljs.

Urvalsdatabas för matchning

I Urvalsdatabasen kan placerande kommuner utifrån en eller flera urvalskriterier filtrera fram passande stödboende som uppfyller en individs behov och/eller önskemål. Därför innehåller urvalsdatabasen bra och nyttig information som stödboendets innehåll, kompetens, bemanning, priser och arbetssätt. Även ramavtalsvillkor och mallar för placeringsavtal, som stöd till placeringarna, ligger i Urvalsdatabasen.

Databasen är också ett viktigt verktyg för att sprida information om förvaltning och uppföljning av ramavtalet. Databasen innehåller Inköpscentralens uppföljningsrapporter per stödboende och uppdaterade priser efter prisjusteringar. Stödboenden som för tillfället inte uppfyller ställda krav kan döljas och därmed inte vara tillgängliga för nya placeringar. Urvalsdatabasen är därför en viktig informationskälla för vad som gäller för just detta ramavtal.

Läs mer om hur du kommer igång att använda ramavtalet och Urvalsdatabasen i Steg för steg nedan.

Tänk på detta när du placerar

Som placerande handläggare är det viktigt att tänka på att:

 • använda mallen för placeringsavtalet vid varje enskild placering
 • kommunen ansvarar för att placeringsavtal skrivs
 • kontrollera att verksamheten har ett aktuellt tillstånd vid varje enskild placering.
 • ta hjälp av stöddokumenten, samtliga dokument finns under fliken Stöddokument

Avropsberättigade parter

I stöddokumentet Avropsberättigade parter hittar du de kommuner som har föranmält sitt intresse för att använda ramavtalet. Det krävs att kommunen har föranmält sig för att ha rätt att använda ramavtalet.

Placeringsavtal

Den här mallen är bra att använda för att teckna avtal vid placeringstillfället och är anpassad till de krav som ställts i ramavtalet. Mallen publiceras inom kort.

Ramavtalsvillkor

Innehåller ramavtalet, förfrågningsunderlaget samt en sammanställning av viktiga krav och villkor som är kopplade till placeringen.

Uppföljning av ramavtalet

Syftet med vår uppföljning av ramavtalet är att se till att den kvalitet och det pris som utförarna förbundit sig till vid anbudstillfället bibehålls under hela avtalsperioden. Läs mer om hur ramavtalet följs upp och hur ansvarsfördelningen ser ut i stöddokumentet ”Ramavtalsuppföljning - Ansvarsfördelning"

Vi följer upp ramavtalet på tre olika sätt

 • Löpande uppföljning och avtalsförvaltning för att säkerställa ekonomisk stabilitet.
 • Varje år skickas en enkät ut till alla verksamheter på ramavtalet, för kontrollera att kraven i ramavtalen uppfylls.
 • Uppföljning genom besök på plats eller via digitalt möte för alla verksamheter som är anslutna till ramavtalet. Vi kontrollerar att kraven på bemanning, kompetens, rutiner och processer i ramavtalet efterlevs. Varje uppföljning genererar en slutrapport som finns tillgänglig i Urvalsdatabasen.

När vi får information om att det finns brister hos en verksamhet, kan vi dölja verksamheten för avrop i Urvalsdatabasen. Vi kan genomföra ett uppföljningsmöte eller initiera en revision. I riktigt allvarliga fall kan vi häva avtalet med verksamheten.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal ”avropsberättigade” bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Att vara avropsberättigad innebär att man har möjlighet att avropa från tecknade ramavtal, dock ingen skyldighet.

I samband med första avropet/placeringen görs en anmälan till Adda Inköpscentral om att börja använda ramavtalet. Läs mer om anmälan i fliken ”Avropa och beställ steg för steg”

Hållbarhet

Hållbarhetssammanställning

Inköpscentralen arbetar för att skapa en hållbar, inkluderande och rättvis utveckling i linje med Agenda 2030. Nedan hittar du därför en sammanställning av de hållbarhetskrav och villkor som har ställts i upphandlingen samt av de globala mål som avtalet bidrar till att uppnå.

Hållbarhetssammanställning_Stödboende_2017[1].pdf (342 kB, nytt fönster)