Uppföljandekontroll inom socialtjänsten 2018

Ramavtal Uppföljandekontroll inom Socialtjänsten vänder sig till dig som vill ha stöd i detta viktiga arbete. Det är viktigt att det sker uppföljningar på HVB-hemmen som kommunerna placerar på. Ramavtalet består av en konsulttjänst, där konsultens uppdrag är att kontrollera, granska och upptäcka avvikelser.

Sociala tjänster

Här ser du hela Kategorin Sociala tjänsters erbjudande, urvalsdatabasen och uppföljning av ramavtalen.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Uppföljandekontroll inom socialtjänsten 2018

2020-03-07 till 2024-03-06

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 2 år med option att förlänga i ytterligare 1 + 1 år.

Via konsulternas uppföljningar uppmärksammas din kommun på eventuella brister hos externa verksamheter, så att förbättringar kan göras. Det innebär en kvalitetssäkring och säkerhet för de barn, ungdomar eller vuxna som ska bo där.

Inköpscentralen kommer själva avropa från ramavtalet och följa upp samtliga, med Inköpscentralen avtalade verksamheter inom de tre tjänsteområdena stödboende, HVB och konsulentstödd familjehemsvård.

Vi har tagit fram uppföljningsmallar som upphandlande myndigheter kan använda och som säkerställer strukturerade och kvalitativa uppföljningar.

Ramavtalet omfattar

Ramavtalet tillgodoser tjänster för uppföljning av leverantörer inom områdena stödboende, HVB och konsulentstödd familjehemsvård. Uppföljningarna kan innefatta:

 • Arbetssätt och metoder
 • Säkerhet
 • Bemanning
 • Kompetens
 • Identifiering och hantering av risker

Ramavtalet omfattar inte:

 • Uppföljning inom andra områden där socialtjänsten gör externa placeringar
 • Uppföljning av den enskilda placeringen (individavtalet)
 • Uppföljning som ingår i IVO:s (Inspektionen för vård och omsorg) tillsynsuppdrag

Så avropar och beställer du

Avrop sker genom en förnyad konkurrensutsättning (FKU), där ni skriftligen preciserar era behov och krav. Förslagsvis används dokumentet Avropsförfrågan som finns under fliken Stöddokument nedan.

Nedan angivna utvärderingskriterier kan användas vid en FKU:

 • Pris
 • Viktning mellan pris och kvalitet; exempelvis kompetens, genomförande-/metodbeskrivning eller leverans-/utförandetid.

Se dokumentet Avropsvägledning under fliken Stöddokument för mer information om hur en FKU genomförs.

Stöd för avrop

Följande dokument finns som stöd för avropen under fliken Stöddokument:

 • Avropsvägledning
 • Avropsförfrågan
 • Uppföljningsmallar: en för HVB och en för stödboende.
 • Avtalet i korthet

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland

Ramavtalet kontrollerat september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. Exempelvis: Vilket behov har ni idag och i framtiden? Vilka är de nuvarande och kommande volymerna? Vad är kostnaderna för produkter och tjänster idag – och hur ser budgeten ut framöver?

  Tänk på att en bra behovsanalys ger förutsättning till en bra affär!

 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning när du gör din förnyade konkurrensutsättning.

 4. Skicka din förnyade konkurrensutsättning till ramavtalsleverantörerna

  Bland stöddokumenten finns information om vilka leverantörer du ska skicka din förnyade konkurrensutsättning till. Kontaktuppgifter finns även under fliken Leverantörer. Uppge tydligt i vilket format du vill få in leverantörernas anbud.

 5. Teckna kontrakt

  Nu tecknar du kontrakt med vinnande leverantör. I vissa fall finns kontraktsmall under Stöddokument. Tänk på att kontraktets längd och villkor måste följa ramavtalsvillkoren.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du kontakta Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad i Tendsign.

Du kan använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Hållbarhet

Hållbarhetssammanställning

Inköpscentralen arbetar för att skapa en hållbar, inkluderande och rättvis utveckling i linje med Agenda 2030. Nedan hittar du därför en sammanställning av de hållbarhetskrav och villkor som har ställts i upphandlingen samt av de globala mål som avtalet bidrar till att uppnå.

Hållbarhetssammanställning_Uppföljandekontroll_inom_socialtjänsten_2018[1].pdf (230 kB, nytt fönster)