E-litteratur 2017

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 1 år med option att förlänga i ytterligare 1 + 1 + 1 år.

E-litteratur 2017

2018-10-01 till 2022-09-30

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 1 år med option att förlänga i ytterligare 1 + 1 + 1 år.

Ramavtalet E-litteratur 2017 omfattar

Digital litteratur indelat på två anbudsområden:

 • A. Bibliotek
  Varje utlåningstillfälle prissätts med en fast kostnad för biblioteket
 • B. Skolbibliotek
  Biblioteket betalar en årslicens för varje användare

Notera att ramavtalet endast omfattar leverans av e-litteratur till bibliotekets egna systemplattformlösning. Finns behov eller önskemål att leverantören tillhandahåller plattformen införskaffas denna separat, utanför ramavtalet.

Du som kund får en egen specialbyggd hemsida via leverantören där både ditt bibliotek och låntagarna får tillgång till böckerna. Låntagare kan enkelt låna sina böcker via exempelvis en app, som leverantören tillhandahåller, men även via dator eller läsplatta.

Särskilda villkor

 • Utbud
  Ramavtalet utgörs av ett grundutbud. Utifrån detta kan du med leverantören skräddarsy det utbud och de titlar du vill erbjuda dina låntagare.
 • Prisspärr
  Ramavtalet ger möjlighet att avtala en prisspärr. Det innebär att titlar med högre pris än den överenskomna prisspärren inte syns för låntagarna.
 • Tidspärr för antal utlån
  Inom ramavtalet går det också att avtala en tidsspärr för antal utlån av en specifik titel. Titeln får exempelvis lånas ut max tio gånger på en månad, därefter blir den inte längre synlig eller beställningsbar för låntagare under resten av tidsperioden.

Så avropar och beställer du

Ramavtal är tecknat med en leverantör. För att avropa kontaktar du leverantören direkt, tecknar kontrakt, får en skräddarsydd hemsida till biblioteket, tar emot utbudskatalogen och gör därefter ditt urval.

En detaljerad guide för hur du går tillväga vid ditt avrop finns under fliken Avropa och beställ steg för steg.

Hitta mer information under flikarna

Avropsvägledningen du kan behöva som stöd och underlag vid avropet ligger under fliken Stöddokument.

Kontaktuppgifter till ramavtalsleverantören och prisbilagor hittar du under fliken Leverantörer.

För att börja avropa eller i annat ärende ta kontakt med Overdrive kontakta dem enligt swedishlibrary@overdrive.com eller +46 70-233 83 04.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

 2. Gör en behovsanalys

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. Till exempel: Finns det specifik e-litteratur som inte önskas i bibliotekets utbud? Behövs beloppsspärrar för att hålla budget? Fungerar min befintliga systemplattform mot e-litteraturen?

 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning vid ditt avrop. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal.

 4. Kontakta leverantören

  Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och avtalsansvarig. I ditt avrop som du gör via mejl eller telefon uppger du anbudsområde som avses samt om eventuella särskilda villkor ska användas.

 5. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt med den som står som avtalsansvarig hos ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Ramavtalsleverantören tillhandahåller kontraktsmall men den kan behöva kompletteras med de särskilda villkoren.

  Behöver du ytterligare hjälp, kontakta Inköpscentralens kundsupport.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad under fliken Stöddokument.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Historik och viktiga händelser

November 2018 - klart att avropa på E-litteratur 2017

Det tidigare avropsstoppet från 17 oktober är nu upphävt och ramavtalet för e-litteratur är klart för avrop. Inga oegentligheter har hittats vad gäller tilldelningen av ramavtalet. De titlar som leverantören inkom med i anbudet och som utvärderades visar inga felaktigheter.

Det har dock visat sig att ett antal nya titlar hade publicerats i den senaste utbudslistan där underliggande avtal ännu inte var på plats. Detta på grund av den mänskliga faktorn. En ny uppdaterad och komplett utbudslista har därför tagits fram med gällande titlar. Utbudslistan kommer uppdateras löpande under ramavtalstiden. Du hittar den under fliken Stöddokument.

Oktober 2018 - avropsstopp på E-litteratur 2017


Inköpscentralen har beslutat att införa ett tillfälligt avropsstopp för OverDrive för ramavtalet E-litteratur 2017. Avropsstoppet trädde i kraft idag den 17 oktober 2018. Anledningen är att Inköpscentralen underrättats om att OverDrive eventuellt saknar underliggande avtal för att leverera de titlar som de lovat och måste undersöka om det finns grund för påståendet. Avropsstoppet gäller tills vi har fått styrkt av OverDrive att de kan leverera enligt ramavtalsvillkoren.

Skrivet om avtalet