Lekmaterial 2021

Ramavtalet gäller under fyra år. Från det att ramavtalet har löpt i 18 månader kan Inköpscentralen säga upp ramavtalet med sex månaders uppsägningstid. Inköpscentralens målsättning är att avtalen ska löpa hela avtalsperioden ooch eventuella förändringar kommuniceras i så god tid som möjligt.

Lekmaterial 2021

2022-10-01 till 2026-09-30

Ramavtalet gäller under fyra år. Från det att ramavtalet har löpt i 18 månader kan Inköpscentralen säga upp ramavtalet med sex månaders uppsägningstid. Inköpscentralens målsättning är att avtalen ska löpa hela avtalsperioden ooch eventuella förändringar kommuniceras i så god tid som möjligt.

Om ramavtalet

Ramavtalet omfattar sju produktområden:

 1. lekmaterial inne
 2. lekmaterial ute och rörelse
 3. skapande
 4. lärande
 5. lekmöbler och lekmattor
 6. barnvagnar
 7. cyklar

Så avropar och beställer du

Detta ramavtal har två avropsmodeller: rangordning och särskild fördelningsnyckel.

Rangordning

För produktområde 1-3 görs avrop och beställning genom rangordning. Du vänder dig i första hand till den leverantör som är rangordnad etta. Det finns fyra leverantörer inom varje produktområde:

1. Lekmaterial inne

 1. Lekolar AB
 2. ABA Skol AB
 3. Creativ Company A/S
 4. Lyreco Advantage Sweden AB

2. Lekmaterial ute och rörelse

 1. Lekolar AB
 2. ABA Skol AB
 3. Creativ Company A/S
 4. Lyreco Advantage Sweden AB

3. Skapande

 1. Lekolar AB
 2. ABA Skol AB
 3. Lyreco Advantage Sweden AB
 4. Creativ Company A/S

Särskild fördelningsnyckel

För produktområde 4-7 görs avrop genom särskild fördelningsnyckel. Vid varje avrop väljer du den leverantör vars varor bäst motsvarar behovet vid det aktuella beställningstillfället. Du ska kunna motivera vilka parametrar som är aktuella för barnets behov vid varje avropstillfälle och varför vald leverantörs varor bäst uppfyller parametrarna. 

Läs mer under fliken Avropa och beställ steg för steg.

4. Lärande

 • ABA Skol AB
 • Creativ Company A/S
 • Lekolar AB

5. Lekmöbler och lekmattor

 • ABA Skol AB
 • Creativ Company A/S
 • Lekolar AB

6. Barnvagnar

 • ABA Skol AB
 • Creativ Company A/S
 • Lekolar AB

7. Cyklar

 • ABA Skol AB
 • Creativ Company A/S
 • Lekolar AB
 • Tressport och Lek AB

Stöd för avrop

Under fliken Stöddokument finns följande dokument och bilagor:

 • Avropsvägledning Lekmaterial 2021
 • Hållbarhetssammanställning
 • Bilaga 01 - Förteckning antagen leverantör per produktområde
 • Bilaga 02 - Avropsberättigade parter
 • Bilaga 03 - Generella krav från UHD
 • Bilaga 04 - E-handel leverantörens uppgifter
 • Bilaga 05 - E-handel beställarens uppgifter
 • Bilaga 06 - Kontraktsvillkor
 • Bilaga 07 - Statistikmall
 • Bilaga 08 - Mall Administrativ information avrop SFN Lekmaterial 2021
 • Bilaga 09 - Mall avrop SFN Lekmaterial 2021
 • Bilaga 10 - Mall för e-prislista

Nya prisfiler 01-02-2023

Vi vill informera om pris- och sortimentsjustering för avtalet Lekmaterial 2021. De nya priserna och uppdaterat sortiment gäller fr.o.m. 1 februari 2023.

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland

Ramavtalet kontrollerat september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

 2. Ställ dig frågan: vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. 

 3. Välj avropsmodell

  Detta ramavtal har två avropsmodeller. För vissa delområden i avtalet gäller rangordning, för andra särskild fördelningsnyckel. Under fliken Stöddokument finns vägledning för när vilken modell ska användas.

  Klicka på plustecknet för att fortsätta.

  Rangordning:

  1. Kontakta leverantörerna Ramavtalsleverantörerna är listade i ordningen 1, 2, 3 och nedåt, se gällande rangordning bland stöddokumenten. Du kontaktar alltid den leverantör som står som rangordnad etta först. Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och den som är avtalsansvarig.
  2. Gå vidare i rangordningen vid behov Återkopplar inte rangordnad etta inom tiden som är uppgiven i ramavtalet får du gå vidare i rangordningen. Det gäller också om leverantören ger svaret att man inte kan leverera enligt avtalsvillkoren.
  3. Teckna kontrakt Du kan nu teckna kontrakt med den som står som avtalsansvarig hos ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Ibland går det att göra köp inom ramavtalet utan att teckna kontrakt, då kan du beställa direkt hos angiven beställningskontakt. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer, i vissa fall finns även kontraktsmall. Behöver du ytterligare hjälp kan du alltid kontakta Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.


  Särskild fördelningsnyckel:

  • Titta i befintliga prislistor Vid särskild fördelningsnyckel hämtas priserna från leverantörernas prislistor. Beställningen sker ifrån den leverantör som bäst motsvarar kravet och behovet till lägst kostnad.
  • Följ mallarna när du gör ditt avrop Följ instruktioner och eventuella mallar under Stöddokument. Det underlättar för ramavtalsleverantörerna att besvara din förfrågan samt ökar dessutom deras möjlighet att hitta en så bra lösning som möjligt.
  • Frångå inte villkoren Som beställare ansvarar du själv för att avrop sker inom ramen för villkoren i ramavtalet och i enlighet med LOU (Lagen om offentlig upphandling). Du får till exempel inte "rikta" ditt avrop mot en särskild ramavtalsleverantör. Alla ska konkurrera på lika villkor.
  • Gå igenom leverantörernas sortiment Avgör vilken produkt som bäst uppfyller ert behov utifrån nedan parametrar. Du använder bara de parametrar som är relevanta vid tillfället för köpet. Om du vid ett senare tillfälle behöver köpa ytterligare produkter ska en ny genomgång göras och samma eller andra parametrar kan användas:
  • Produktens uppfyllande av Upphandlingsmyndighetens kriterier
  • Produktens uppfyllande av miljömärkning
  • Produktens funktion och anpassning för individens behov, t.ex. synskada eller annan funktionsnedsättning
  • Produktens syfte och anpassning till barnens lärande och hjälpmedel vid undervisning
  • Produkt anpassad för yngre barn upp till 3 år
  • Produktens pris i produktkatalogen

  Om flera leverantörer erbjuder samma produkt eller likvärdiga produkter ska avrop ske från den leverantör som har lägst pris för produkten.

   

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Skrivet om avtalet

Hållbarhet

Inköpscentralen arbetar för att skapa en hållbar, inkluderande och rättvis utveckling i linje med Agenda 2030. Nedan hittar du därför en sammanställning av de hållbarhetskrav och villkor som har ställts i upphandlingen samt av de globala mål som avtalet bidrar till att uppnå.

Hållbarhetssammanställning Lekmaterial 2021.pdf (830 kB, nytt fönster)