Trygghetslarm och larmmottagning 2019

Trygghetslarm och larmmottagning 2019

2022-05-16 till 2026-05-15

Avtalskort Trygghetslarm och larmmottagning v2.0.jpg

Avtalskort Trygghetslarm och larmmottagning v2.0.pdf (429 kB, nytt fönster)

All information om ramavtalet samlat i ett avtalskort.

Här får du snabbt och överskådligt information om ramavtalet.

Ramavtalet gäller under två år. Om Inköpscentralen inte säger upp ramavtalet till avtalstidens utgång förlängs det automatiskt med två år eller med den tid som Inköpscentralen meddelar senast sex månader innan ramavtalet löper ut. En sådan förlängning får ske vid ett eller flera tillfällen. En uppsägning av ramavtalet ska ske med sex månaders varsel före utgången av en avtalsperiod. Inköpscentralen får säga upp avtalet med en, flera eller alla leverantörer. Uppsägningen ska vara skriftlig. När ramavtalet har löpt i fyra år löper det ut utan föregående uppsägning.

Ramavtalet omfattar

Avtalet omfattar hyra och köp av stationära och mobila trygghetslarm och tillbehör. Där ingår även larmmottagning, kommunikation mellan trygghetslarmet och larmmottagningen samt tillhörande tjänster och produkter såsom tillbehörslarm, installation, utbildning och support i upphandlingen. 

Följande delområden omfattas:

 • Delområde 1 – Stationära trygghetslarm och larmmottagning – hela larmkedjan
 • Delområde 2 – Stationära trygghetslarm
 • Delområde 3 – Larmmottagning
 • Delområde 4 – Mobila trygghetslarm och larmmottagning – hela larmkedjan
 • Delområde 5 – Mobila trygghetslarm

Vad gäller delområde 1 (Stationära trygghetslarm och larmmottagning – hela larmkedjan) och delområde 2 (Stationära trygghetslarm) tar dessa delområden i första hand sikte på stationära trygghetslarm för ordinärt boende, men den upphandlade utrustningen i delområde 1 och 2 kan användas i särskilt boende.

Så avropar och beställer du

Avrop görs genom förnyad konkurrensutsättning.

Stöd för avrop

Hör gärna av dig om du har frågor och funderingar inför eller under ditt avrop.

Inköpscentralen erbjuder dig som använder våra svarsmallar vid avrop en kostnadsfri genomläsning och vägledning av underlaget inför er förnyade konkurrensutsättning.

Vi återkopplar normalt efter cirka 15 arbetsdagar. Tiden kan variera något beroende på antal genomläsningar vi arbetar med för tillfället. När du skickar in ditt underlag får du en uppskattad tid för svar. Mejla era underlag till inkopscentralen@adda.se.

Under ramavtalets löptid följer vi upp ramavtalsleverantörerna vilket underlättar kommunernas egen hantering och uppföljning.

Under fliken Leverantörer finns länk vid leverantörsnamnet som leder till kontaktuppgifter, prisbilagor och publicerat ramavtal.

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland

Ramavtalet kontrollerat september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.

Påverkan på grund av kriget i Ukraina

Leverantörer har sen tidigare flaggat för leveransförseningar på grund av den globala komponentbristen. Det är svårt att förutsäga hur tillverkningen av hårdvara ser ut framöver från leverantörerna, men vi ser en risk för ökade produktions- och fraktkostnader.

Komponentbrist

Leverantörer flaggar för leveransförseningar på grund av komponentbrist. Viktigt att ni förbereder era avrop och installationer i god tid. Inom ramavtalet har den globala komponentbristen påverkat förmågan att leverera produkter inom området.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. Exempelvis: Vilket behov har ni idag och i framtiden? Vilka är de nuvarande och kommande volymerna? Vad är kostnaderna för produkter och tjänster idag – och hur ser budgeten ut framöver?

  Tänk på att en bra behovsanalys ger förutsättning till en bra affär!

 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning när du gör din förnyade konkurrensutsättning.

 4. Gör din förnyade konkurrensutsättning

  I din förnyade konkurrensutsättning har du möjlighet att precisera kraven som finns i ramavtalet till att passa just dina behov. En förnyad konkurrensutsättning kan se olika ut, från att endast efterfråga pris till en mer komplex förfrågan.

 5. Följ mallarna

  Vi rekommenderar att du använder mallarna för förnyad konkurrensutsättning under fliken Stöddokument, beskriv gärna även din verksamhets förutsättningar. Det underlättar för ramavtalsleverantörerna att besvara din förfrågan samt ökar dessutom deras möjlighet att hitta en så bra lösning som möjligt.

 6. Frångå inte villkoren

  Som beställare ansvarar du själv för att avrop sker inom ramen för villkoren i ramavtalet och i enlighet med LOU (Lagen om offentlig upphandling). Du får till exempel inte "rikta" ditt avrop mot en särskild ramavtalsleverantör. Alla ska konkurrera på lika villkor.

 7. Skicka din förnyade konkurrensutsättning till ramavtalsleverantörerna

  Bland stöddokumenten finns information om vilka leverantörer du ska skicka din förnyade konkurrensutsättning till. Kontaktuppgifter finns även under fliken Leverantörer. Uppge tydligt i vilket format du vill få in leverantörernas anbud.

 8. Utvärdera anbuden

  De anbud du får in värderar du utifrån de kriterier du beskrivit i din förfrågan.

 9. Skicka tilldelningsbeslut

  När utvärderingen är klar skickar du ett tilldelningsbeslut till alla ramavtalsleverantörer som lämnat anbud. Har du använt avtalsspärr, ska du vänta tills denna löpt ut innan du kan teckna kontrakt med vinnande leverantör. 

 10. Teckna kontrakt

  Nu tecknar du kontrakt med vinnande leverantör. I vissa fall finns kontraktsmall under Stöddokument. Tänk på att kontraktets längd och villkor måste följa ramavtalsvillkoren.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du kontakta Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad i Tendsign.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Skrivet om avtalet

Hållbarhet

Inköpscentralen arbetar för att skapa en hållbar, inkluderande och rättvis utveckling i linje med Agenda 2030. Nedan hittar du därför en sammanställning av de hållbarhetskrav och villkor som har ställts i upphandlingen samt av de globala mål som avtalet bidrar till att uppnå.

Hållbarhetssammanställning_trygghetslarm_inklbilaga.pdf (597 kB, nytt fönster)