LUF - upphandling i försörjningssektorn

Av: Sammanställd av Juristerna på AffärsConcept

I fickfakta ingår förutom lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), även ett urval av och utdrag från andra lagar och förordningar som är relevanta för området. Den innehåller också en ordlista med viktiga upphandlingsbegrepp, ekonomiska begrepp samt en engelsk ordlista.

LUF reglerar upphandling inom försörjningssektorerna (vatten, energi, transporter eller posttjänster). Lagen består av 22 kapitel som bland annat omfattar lagens tillämpningsområde, tröskelvärden och kontraktsvärdesberäkning, upphandlingsförfaranden, ramavtalsbestämmelser, tidsfrister, avtalsspärr m.m. Till lagen hör även bilagor som bland annat definierar vad som enligt LUF är byggentreprenader samt sociala tjänster och andra särskilda tjänster. Fickfakta är utformat i ett behändigt format och är ett användbart verktyg för alla som arbetar med upphandlingar eller anbudsgivning inom försörjningssektorerna.

Artikelnummer:
7345-309-7
Förlag:
SKL Kommentus
Publiceringsår:
2020
ISBN:
978-91-7345-309-7
1 > st
175,00 kr/st
Finns i lager