Finns det möjlighet att ställa krav på våldsanvändning i avrop? Kan vi till exempel ha krav på att våldsanvändning ska vara reglerat i leverantörens interns policy, eller ha krav på att vi ska informeras vid vissa incidenter m.m. i avrop?

Se gärna svaret på frågan Kan man intervjua personalen som exempelvis ska utföra bevakningstjänster?, första och andra stycket. Observera dock att användningen av våld kan också vara reglerat i FAP:en för de olika rollerna (exempelvis FAP 670-1 för ordningsvakter).

En av parametrarna som kan tillämpas i den förnyade konkurrensutsättningen för Tjänsteområde 2 – Bevakning är t.ex. ”Leverantörens aktiva arbete med personal som utför tjänsten, t.ex. hur leverantören arbetar med krishantering, utbildning, fortbildning och hantering av olämpliga beteenden”. Inköpscentralens bedömning är att krav på våldsanvändning, såsom det är utformat i frågan, kan vara möjligt att ställa i avropet då det kan ses som precisering av villkor som framgår i ramavtalet. Däremot beror det alltid på hur det specifika kravet är utformat.

Gällande frågan avseende krav på att beställare ska informeras vid vissa incidenter m.m. i avrop. Det framgår av förfrågningsunderlaget att leverantören ska senast dagen efter händelse/larm återrapportera till beställare. Det framgår också att beställare kan kräva återrapportering om:

  • Objektets benämning
  • Larmorsak
  • Larmtidpunkt
  • Inställelsetid
  • Åtgärder
  • Iakttagelser

Beställaren har också rätt att begäran erhålla loggar på utförda ärenden/händelser av larmcentralen som innehåller tidpunkt för när ärendet kom in, åtgärd, vad som utfördes, avslutat ärende mm. För att underlätta för leverantörerna anger ni förslagsvis i ert avrop hur ni vill att återrapporteringen ska ske.