9 november 2022 Event

Så rustad är offentlig sektor för nästa kris – Adda släpper försörjningsrapport

Kriser sätter försörjningsberedskapen på prov. Coronapandemin satte även försörjningsberedskap på agendan när kommuner och regioner behövde rikta extra fokus på sitt försörjningsarbete. I en nyligen släppt försörjningsrapport som Adda tagit fram ger inblick i offentlig sektors försörjningsarbete i relation till det stresstest som de utsattes för av pandemin.

Theo och Selma som står och pratar med en bild på en stad i bakgrunden

I Addas nyligen släppta försörjningsrapport skriven av Theodor Berglund, junior affärsrådgivare på Adda AffärsConcept och Selma Pozder, upphandlare på Adda Inköpscentral, får vi inblick i den offentliga sektorns försörjningsarbete i relation till krishantering. Rapporten fångar inköps- och upphandlingschefers erfarenheter av att arbeta med försörjningsfrågor under coronapandemin. Resultatet av försörjningsrapporten visar tydligt att försörjningsfrågorna behöver lyftas till strategisk nivå och att inköpsfrågorna behöver få plats i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser.

Kompetenta inköps- och upphandlingsorganisationer har möjliggjort krishanteringen

Krishanteringen under pandemin har i viss mån varit möjlig på grund av kompetenta inköps- och upphandlingsorganisationer. Däremot visar resultat från försörjningsrapporten på en situation där offentliga organisationer generellt varit oförberedda på att hantera en kris i pandemins skala.

Rapporten visar att ca 7 av 10 kommuner och regioner haft svårt att hantera avtalsvillkor under pandemin. Hälften av respondenterna i undersökningen upplever att pandemin har bidragit med ett mer proaktivt arbetssätt för inköps- och upphandlingsfrågor i organisationen. Trots det arbetar endast 1 av 10 långsiktigt med försörjning av varor och tjänster

Effektiva samarbeten leder till mer robust krishantering

I en tid kantad av utmaningar och kriser är det viktigt att hitta effektiva samarbeten i organisationen. Rapporten visar bland annat att de inköps- och upphandlingsorganisationer, oavsett storlek, som haft en strategiskt utvecklad organisation generellt haft bättre förutsättningar att hantera pandemikrisen och är antagligen mer robusta inför kriser även i framtiden.

För mer information om rapporten

Vi bjuder in till ett seminarium

Vi bjuder in till ett kostnadsfritt digitalt seminarium om innehållet i rapporten. Representanter från offentlig sektor kommer att dela erfarenheter och lärdomar som kan hjälpa oss i arbetet inför framtida utmaningar.

Välkommen den 8 december! Läs mer och anmäl dig till seminariet. 

Ta del av sammanfattningen

Vill du redan nu veta mer om rapporten? Läs en sammanfattning av rapporten här: Sammanfattning 2022-11-08.pdf (109 kB, nytt fönster)

Om Addas försörjningsrapport

Addas försörjningsrapport har skrivits av Selma Pozder och Theodor Berglund under deras tid i Addas traineeprogram. Syftet med rapporten är att belysa hur offentlig sektor kan förbättra sin försörjningsberedskap och hantera större kriser som påverkar Sveriges försörjning av varor och tjänster. Totalt svarade 81 kommuner och regioner på undersökningen varav 13 deltog i djupintervjuer.