Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Hantering av personuppgifter

Det är viktigt för oss att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter är skyddade och att behandlingen sker i enlig­het med gäl­lande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner.

Denna informationstext har upprättats gemensamt av bolagen inom Adda-koncernen ("vi", "vår", "oss") och den information som anges häri rör respektive Adda-bolags behandling av personuppgifter i dess respektive egenskap som självständigt personuppgiftsansvarig. De bolag inom Adda-koncernen som omfattas av denna informationstext är:

  • Adda AB, org. nr. 556026-1900 ("Adda")
  • Adda Inköpscentral AB, org. nr. 556819-4798 ("Inköpscentralen")
  • Adda AffärsConcept i Stockholm Aktiebolag, org. nr. 556526-3182 ("AffärsConcept")

På denna sida beskriver vi hur respektive bolag samlar in, behandlar och delar med sig av de personuppgifter som sparas hos respektive bolag. Med personuppgifter avses all information som kan användas för att identifiera en en­skild person.

Var vi behandlar personuppgifter

Vi strävar alltid efter att behandla personuppgifter inom EU. Vissa av våra tjänsteleverantörer finns dock utanför EU och i dessa fall behandlas personuppgifter utanför EU/EES-området. För att säkerställa att personuppgifterna är skyddade ser vi till att det finns lämpliga skyddsåtgärder på plats med samtliga tjänsteleverantörer som hanterar dina personuppgifter utanför EU/EES-området, t.ex. dataöverförings­avtal (som inkluderar EU-kommissionens standardiserade dataskyddsbestämmel­ser, s.k. modellklau­suler). Du har rätt att, på begäran, få information om till vilka länder utanför EU/EES-området som dina personuppgifter överförs och vilka skyddsåt­gärder som vi har vidtagit.

Vi kan uppdatera denna information

Vi kan komma att uppdatera denna informationstext, t.ex. om vi skulle behandla uppgifter för nya ändamål, samla in ytterligare uppgifter eller dela uppgifter med andra mottagare I sådant fall kommer vi att meddela dig på lämpligt sätt. Den senaste versionen av informationen finns alltid publi­cerad på denna sida.

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina person­uppgifter. Nedan anges de rättigheter som du har i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter.

Vänligen maila till gdpr@adda.se om du vill utöva dina rättigheter.

Du har rätt att:

Begära tillgång (s.k. registerutdrag)

Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. re­gis­terut­drag.

Begära rättelse

Vidare har du, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att be­gära att upp­giften rättas.

Återkalla samtycke

I den utsträckning som vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, åter­kalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan. Det be­tyder att om du åter­kallar ditt samtycke har vi rätt att fortsätta behandla redan insamlade personuppgif­ter om det finns lagligt stöd för detta.

Motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse

Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har per­sonliga skäl som rör situationen. Vi får dock fort­sätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behand­lingen, om vi har tvingande be­rättigade skäl för behandlingen som över­väger ditt integri­tetsintresse.

Begära radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exem­pelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Begära begränsning av behandling

Du har även rätt att under vissa omständigheter be­gära att behandlingen av dina personuppgifter be­gränsas. Om behandlingen har begränsats får vi endast, utöver lagra uppgifterna, behandla dem med stöd av ditt samtycke, för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annans rättigheter.

Flytta din data (dataportabilitet)

Slutligen har du rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (da­ta­portabilitet). Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, om­fattar endast upp­gifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grun­der, t.ex. ditt samtycke.

Kontakt

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter kan du, oavsett avseende vilket Adda-bolag som din fråga gäller, höra av dig till Adda på nedan kontaktuppgifter. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen).

Adda AB
556026-1900
Hornsgatan 15, 118 46 Stockholm

E-post: gdpr@adda.se
Telefonnummer: 08 709 59 00

Kontakt

Har du ytterligare frågor kring hur vi hanterar dina personuppgifter eller önskar begära ut ett registerutdrag?

Kontakta oss på: gdpr@adda.se

Personuppgifts- biträdesavtal

Personuppgiftsbiträdesavtalet kan du använda när du anlitar ett personuppgiftsbiträde vid behandling av personuppgifter.

Ladda ner Personuppgiftsbiträdesavtalet hos SKR