HVB vuxna med missbruk

Ramavtalet syftar till att täcka kommuners huvudsakliga behov av privata utförare inom HVB för vuxna med missbruk och/eller beroende.

Sociala tjänster

Här ser du hela Kategorin Sociala tjänsters erbjudande, urvalsdatabasen och uppföljning av ramavtalen.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

HVB Vuxna med missbruk 2019

2021-09-15 till 2025-09-14

Ramavtalet gäller under fyra år. Från det att ramavtalet har löpt i 18 månader, kan inköpscentralen säga upp ramavtalet med sex månaders uppsägningstid.

avtalskort.hvb.vuxnamedmissbruk2019_450x300.jpg
Avtalskort HVB Vuxna med missbruk 2019.pdf (132 kB, nytt fönster)

All information om ramavtalet samlat i ett avtalskort.

Här får du snabbt och överskådligt information om ramavtalet

Om ramavtalet

Det ska tillgodose kommunernas huvudsakliga behov av externa placeringar för vuxna med missbruk och/eller beroende på boende som tillhandahåller platser för heldygnsvistelse tillsammans med behandlingsinsatser och/eller omvårdnadsinsatser.

Fokus i ramavtalet är att skapa transparens om kvalitet och pris för att kommunerna ska kunna göra så bra placeringar som möjligt till bästa pris.

Inköpscentralen arbetar löpande med uppföljning och ansvarar för att tillse att de HVB-hem som tecknat ramavtal har förutsättningar att uppfylla kraven i ramavtalet och för att ta med kunskap från tidigare ramavtal in i nya upphandlingar.

Genom en särskild urvalsdatabas kan ni jämföra verksamheter utifrån deras innehåll, kvalitet och pris, vilket gör det enklare att välja rätt HVB-hem utifrån individens behov och önskemål.

Avtalet är indelat i tre olika delområden, vilka är prissatta var för sig av HVB-hemmen:

 • HVB Utredning
 • HVB Behandling
 • HVB Omvårdnad

Uppföljning

Vi följer kontinuerligt upp ramavtalet genom årliga enkäter och besök hos verksamheterna under ramavtalsperioden. Vi säkerställer att rutiner och processer finns på plats och kontrollerar att HVB-hemmen har förutsättningar att bedriva sin verksamhet utifrån ramavtalsvillkoren. Vi genomför löpande uppföljning och avtalsförvaltning för att säkerställa ekonomisk stabilitet.

En gång per ramavtalsperiod gör vi en uppföljning på alla verksamheter som är anslutna till ramavtalet genom besök på plats eller via digitalt möte. Vi kontrollerar att kraven på bemanning, kompetens, rutiner och processer i ramavtalet efterlevs. Varje uppföljning genererar en slutrapport som görs tillgänglig i urvalsdatabasen.

Vi följer upp ramavtalet på följande sätt:

 1. Löpande uppföljning och avtalsförvaltning för att säkerställa ekonomisk stabilitet.
 2. Varje år skickas en enkät ut till alla verksamheter på ramavtalet, för kontrollera att kraven i ramavtalen uppfylls.
 3. Uppföljning genom besök på plats eller via digitalt möte för alla verksamheter som är anslutna till ramavtalet. Vi kontrollerar att kraven på bemanning, kompetens, rutiner och processer i ramavtalet efterlevs. Varje uppföljning genererar en slutrapport som finns tillgänglig i urvalsdatabasen.

När vi får information om att det finns brister hos en verksamhet kan vi dölja verksamheten för avrop i urvalsdatabasen. Vi kan genomföra ett uppföljningsmöte eller initiera en revision. I riktigt allvarliga fall kan vi häva avtalet med verksamheten.

Så avropar och beställer du

Särskild fördelningsnyckel

Avrop/placeringar via ramavtalet sker enligt en särskild fördelningsnyckel. Fördelningsnyckeln utgår från Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL), vilket innebär att det är individens specifika behov samt vårdnadshavarens och/eller individens önskemål som styr vilken utförare som är bäst lämpad för den aktuella placeringen. Om det är flera HVB-hem som uppfyller behov och önskemål lika bra, så är det lägst pris som styr vilket HVB-hem som väljs.

Urvalsdatabas för matchning och nyheter om uppföljning och förvaltning

Urvalsdatabas för matchning och nyheter om uppföljning och förvaltning I Urvalsdatabasen kan placerande kommuner utifrån en eller flera urvalskriterier filtrera fram passande HVB-hem som uppfyller en individs behov och/eller önskemål. Därför innehåller urvalsdatabasen bra och nyttig information som HVB-hemmens innehåll, kompetens, bemanning, priser och arbetssätt. Även ramavtalsvillkor och mallar för placeringsavtal, som stöd till placeringarna, ligger i Urvalsdatabasen.

Databasen är också ett viktigt verktyg för att sprida information om förvaltning och uppföljning av ramavtalet. Databasen innehåller Inköpscentralens uppföljningsrapporter per HVB-hem och uppdaterade priser efter prisjusteringar. HVB-hem som för tillfället inte uppfyller ställda krav kan döljas och därmed inte vara tillgängliga för nya placeringar. Urvalsdatabasen är därför en viktig informationskälla för vad som gäller för just detta ramavtal. Läs mer om hur du kommer igång att använda ramavtalet och Urvalsdatabasen i Steg för steg nedan.

Att tänka på vid placering

Som placerande handläggare är det viktigt att tänka på att:

 • använda mallen för placeringsavtalet vid varje enskild placering,
 • kommunen ansvarar för att placeringsavtal skrivs,
 • kontrollera att verksamheten har ett aktuellt tillstånd vid varje enskild placering.

Stöd för avrop

Ta hjälp av följande avropsstöd som finns längre ner på sidan under fliken Stöddokument:

Avropsberättigade parter: i detta dokument finns samtliga kommuner som har rättighet, men ingen skyldighet, att använda ramavtalet. Detta enda som krävs är en avropsanmälan via Mina sidor på Addas webb i samband med första avropet på ramavtalet.

Placeringsavtalsmall: den här mallen är bra att använda för att teckna avtal vid placeringstillfället. Mallen är anpassad till de krav som ställts i ramavtalet.

Villkor för placeringsavtal: innehåller placeringsvillkor och avtalsvillkor som påverkar en placering.

Krav på tjänsten: innehåller en sammanställning av viktiga krav och villkor på tjänsten från förfrågningsunderlaget.

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland

Ramavtalet kontrollerat i september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade.

 2. Gör en avropsanmälan

  I samband med första avropet behöver din kommun anmäla till Adda Inköpscentral att ni börjar använda ramavtalet. Detta brukar upphandling- eller inköpsavdelningen göra, kontakta dem om du är osäker på om din organisation har gjort en avropsanmälan. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller mejl: inkopscentralen@adda.se.

 3. Skapa inloggning till Urvalsdatabasen

  Detta gör du som arbetar i en kommun här om du inte redan har en inloggning sedan tidigare.

  Du som arbetar på en verksamhet har möjlighet att logga in för att ändra och hålla de uppgifter som presenteras i urvalsdatabasen uppdaterade. Kontakta Placeringsinfo för inloggning till Urvalsdatabasen.

  För tekniska frågor om urvalsdatabasen och inloggning, kontakta support hos Placeringsinfo på telefon 010-179 00 00 (mån-ons kl. 9-11) eller e-post adda@placerinqsinfo.se.

 4. Sök i urvalsdatabasen

  Sök i urvalsdatabasen för att filtrera fram passande HVB-hem utifrån individens behov och önskemål. Om flera verksamheter uppfyller behov och önskemål lika bra, då är det lägst pris som avgör valet av HVB-hem.

 5. Kontakta matchande HVB-hem

  Kontaktuppgifter till varje HVB-hem hittar du i urvalsdatabasen.

 6. Teckna placeringsavtal

  Använd placeringsavtalsmallen som ligger under fliken Stöddokument och i Urvalsdatabasen under fliken Dokument.

 7. Frångå inte villkoren

  Som beställare ansvarar du själv för att avrop och tecknande av kontrakt sker enligt villkoren i ramavtalet och i enlighet med LOU.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal ”avropsberättigade” bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Att vara avropsberättigad innebär att man har möjlighet att avropa från tecknade ramavtal, dock ingen skyldighet.

I samband med första avropet/placeringen görs en anmälan till Adda Inköpscentral om att börja använda ramavtalet. Läs mer om anmälan i fliken ”Avropa och beställ steg för steg”

Hållbarhet

Hållbarhetssammanställning

Inköpscentralen arbetar för att skapa en hållbar, inkluderande och rättvis utveckling i linje med Agenda 2030. Nedan hittar du därför en sammanställning av de hållbarhetskrav och villkor som har ställts i upphandlingen samt av de globala mål som avtalet bidrar till att uppnå.

Hållbarhetssammanställning_HVB_Vuxna_med_missbruk_2019[1].pdf (380 kB, nytt fönster)