HVB vuxna med missbruk

Ramavtalet syftar till att täcka kommuners huvudsakliga behov av privata utförare inom HVB för vuxna med missbruk och/eller beroende.

Sociala tjänster

Här ser du hela Kategorin Sociala tjänsters erbjudande, urvalsdatabasen och uppföljning av ramavtalen.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

HVB Vuxna med missbruk 2019

2021-09-15 till 2025-09-14

Ramavtalet gäller under fyra år. Från det att ramavtalet har löpt i 18 månader, kan inköpscentralen säga upp ramavtalet med sex månaders uppsägningstid.

Om ramavtalet

Det ska tillgodose kommunernas huvudsakliga behov av externa placeringar för vuxna med missbruk och/eller beroende på boende som tillhandahåller platser för heldygnsvistelse tillsammans med behandlingsinsatser och/eller omvårdnadsinsatser.

Fokus i ramavtalet är att skapa transparens om kvalitet och pris för att kommunerna ska kunna göra så bra placeringar som möjligt till bästa pris.

Inköpscentralen arbetar löpande med uppföljning och ansvarar för att tillse att de HVB-hem som tecknat ramavtal har förutsättningar att uppfylla kraven i ramavtalet och för att ta med kunskap från tidigare ramavtal in i nya upphandlingar.

Genom en särskild urvalsdatabas kan ni jämföra verksamheter utifrån deras innehåll, kvalitet och pris, vilket gör det enklare att välja rätt HVB-hem utifrån individens behov och önskemål.

Avtalet är indelat i tre olika delområden, vilka är prissatta var för sig av HVB-hemmen:

 • HVB Utredning
 • HVB Behandling
 • HVB Omvårdnad

Uppföljning

Vi följer kontinuerligt upp ramavtalet genom årliga enkäter och besök hos verksamheterna under ramavtalsperioden. Vi säkerställer att rutiner och processer finns på plats och kontrollerar att HVB-hemmen har förutsättningar att bedriva sin verksamhet utifrån ramavtalsvillkoren. Vi genomför löpande uppföljning och avtalsförvaltning för att säkerställa ekonomisk stabilitet.

En gång per ramavtalsperiod gör vi en uppföljning på alla verksamheter som är anslutna till ramavtalet genom besök på plats eller via digitalt möte. Vi kontrollerar att kraven på bemanning, kompetens, rutiner och processer i ramavtalet efterlevs. Varje uppföljning genererar en slutrapport som görs tillgänglig i urvalsdatabasen.

Vi följer upp ramavtalet på följande sätt:

 1. Löpande uppföljning och avtalsförvaltning för att säkerställa ekonomisk stabilitet.
 2. Varje år skickas en enkät ut till alla verksamheter på ramavtalet, för kontrollera att kraven i ramavtalen uppfylls.
 3. Uppföljning genom besök på plats eller via digitalt möte för alla verksamheter som är anslutna till ramavtalet. Vi kontrollerar att kraven på bemanning, kompetens, rutiner och processer i ramavtalet efterlevs. Varje uppföljning genererar en slutrapport som finns tillgänglig i urvalsdatabasen.

När vi får information om att det finns brister hos en verksamhet kan vi dölja verksamheten för avrop i urvalsdatabasen. Vi kan genomföra ett uppföljningsmöte eller initiera en revision. I riktigt allvarliga fall kan vi häva avtalet med verksamheten.

Så avropar och beställer du

Särskild fördelningsnyckel

Avrop/placeringar via ramavtalet sker enligt en särskild fördelningsnyckel. Fördelningsnyckeln utgår från Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL), vilket innebär att det är individens specifika behov samt vårdnadshavarens och/eller individens önskemål som styr vilken utförare som är bäst lämpad för den aktuella placeringen. Om det är flera HVB-hem som uppfyller behov och önskemål lika bra, så är det lägst pris som styr vilket HVB-hem som väljs.

Urvalsdatabas för matchning och nyheter om uppföljning och förvaltning

I urvalsdatabasen kan placerande kommun utifrån en eller flera urvalskriterier filtrera fram passande HVB-hem som uppfyller en individs behov och/eller önskemål. Därför innehåller urvalsdatabasen bra och nyttig information som HVB-hemmens innehåll, kompetens, bemanning, priser och arbetssätt. Även ramavtalsvillkor och mallar för placeringsavtal, som stöd till placeringarna, ligger i urvalsdatabasen.

Databasen är också ett viktigt verktyg för att sprida information om förvaltning och uppföljning av ramavtalet. Databasen innehåller Inköpscentralens uppföljningsrapporter per HVB-hem och uppdaterade priser efter prisjusteringar. HVB-hem som för tillfället inte uppfyller ställda krav kan döljas och därmed inte vara tillgängliga för nya placeringar. Urvalsdatabasen är därför en viktig informationskälla för vad som gäller för just detta ramavtal. Läs mer om hur du kommer igång att använda ramavtalet och urvalsdatabasen i Steg för steg nedan.

Att tänka på vid placering

Som placerande handläggare är det viktigt att tänka på att:

 • använda mallen för placeringsavtalet vid varje enskild placering,
 • kommunen ansvarar för att placeringsavtal skrivs,
 • kontrollera att verksamheten har ett aktuellt tillstånd vid varje enskild placering.

Stöd för avrop

Ta hjälp av följande avropsstöd som finns längre ner på sidan under fliken Stöddokument:

Avropsberättigade parter: i detta dokument finns samtliga kommuner som har rättighet, men ingen skyldighet, att använda ramavtalet. Detta enda som krävs är en avropsanmälan via Mina sidor på Addas hemsida i samband med första avropet på ramavtalet.

Placeringsavtalsmall: den här mallen är bra att använda vid tecknande av placeringsavtal vid placeringstillfället. Mallen är anpassad till de krav och villkor som ställts i ramavtalet.

Villkor för placeringsavtal: här finns de villkor som reglerar avtalsförhållandet mellan uppdragsgivaren (placerande kommun) och utföraren (HVB-hemmet). Dessa villkor får inte omförhandlas av någon avtalspart.

Generella krav på tjänsten: krav som ställs på alla leverantörer, oavsett vilka tjänster de tillhandahåller. Kraven ska uppfyllas under hela avtalstiden.

Specifika krav på HVB Utredning: krav som ställs på de leverantörer som tillhandahåller tjänsten utredning. Kraven ska uppfyllas under hela avtalstiden.

Specifika krav på HVB Omvårdnad: krav som ställs på de leverantörer som tillhandahåller tjänsten omvårdnad. Kraven ska uppfyllas under hela avtalstiden.

Webbinarium 30 september

Vill du veta mer om ramavtalet HVB vuxna med missbruk? Välkommen att delta på vårt digitala informationstillfälle den 30 september kl. 10:00-11.30. Anmälan gör du här.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade.

 2. Gör en avropsanmälan

  Avropsanmälan görs i samband med första avropet/placeringen via Mina Sidor, om detta inte redan har gjorts. Kontakta din kommuns avdelning för upphandling/inköp om du är osäker. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Inköpscentralens kundsupport på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se

 3. Skapa inloggning i Urvalsdatabasen

  Om ni inte har ett konto registrerat sedan tidigare, skapa inloggning genom att fylla i formuläret (nytt fönster). Bekräftelse om att ditt konto är skapat skickas inom några dagar till den funktionsbrevlåda du uppger i formuläret. 

   

 4. Sök i urvalsdatabasen

  Sök i urvalsdatabasen för att filtrera fram passande HVB-hem utifrån individens behov och önskemål. Om flera verksamheter uppfyller behov och önskemål lika bra, då är det lägst pris som avgör valet av HVB-hem.

 5. Kontakta matchande HVB-hem

  Kontaktuppgifter till HVB-hemmen ligger i urvalsdatabasen.

 6. Teckna placeringsavtal

  Använd placeringsavtalsmallen som ligger under fliken Stöddokument.

 7. Frångå inte villkoren

  Som beställare ansvarar du själv för att avrop/placering och tecknande av placeringsavtal sker inom ramen för villkoren i ramavtalet och i enlighet med LOU.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder