Frågor och svar om Digital mognad

Här hittar du svar på vanliga frågor om projektet Digital mognad. Fylls på löpnade.

Vanliga frågor

Vad innebär ESF-projekt Digital mognad?

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har blivit beviljade stöd från Svenska ESF-rådet för att kunna göra en nationell skalning av digital mognad genom modellen och verktyget DiMiOS som är framtaget av Göteborgs universitet. Projektet pågår mellan 2021-03-01 till och med 2023-02-28.

Varför ska min organisation välja att gå med i projektet?

  • Projektet kommer att subventionera självskattningsverktyget DiMiOS under projektet.
  • Projektet kommer att tillhandahålla en utbildning i digital mognad som är anpassad för kommuner och regioner.
  • Projektet kommer att ta fram flera metodstöd i hur organisationen ska arbeta med resultatet från mätningen av digital mognad för att stödja förflyttning och möjliggöra ökad dialog i organisationen.
  • Projektet kommer att arrangera nätverksträffar för projektdeltagare för att kunna utbyta erfarenheter och att organisationerna ska stödja varandra i arbetet med digital mognad.
  • Projektet kommer att ha en egen samarbetsyta för projektets kontaktpersoner i organisationerna för samverkan, information och dialog.

Vad kostar det att delta i projektet?

Det som er organisation betalar för i projektet är enbart självskattningsverktyget DiMiOS. Vi kommer att subventionera verktyget under projektets avtalstid utifrån en differentierad avgiftsmodell framtagen av SKR som bygger på organisationernas storlek.

Se prismodell nedan:

Licenstyp Antal anställda Avgift/år
XS < 500 5000 kr
S 501-2 000 7500 kr
M 2 001-5 999 10 000 kr
L 6 000 - 15 000 12 500 kr
XL > 15 000 15 000 kr

I dag, utan subventionering, kostar DiMiOS 25 000 kronor per organisation och år.

Vad förbinder vi oss till om vi går med i projektet?

  • Mäta organisationens digitala mognad och definiera den målgrupp som ska mäta.
  • Tillhandahålla vår kostnadsfria utbildning till organisationen och tillse att samma målgrupp som mäter organisationens digitala mognad går utbildning.
  • Delta på nätverksträffar/erfarenhetsutbyten.
  • En eller flera kontaktpersoner från organisation som arbetar mot projektet.

Hur mycket tid behöver vi lägga?

Projektet önskar en koordinator som representerar organisationen. Koordinatorn beräknas lägga 5% av en årsarbetskraft i projektet i form av att koordinera mätningen av digital mognad i sin egen organisation, delta på sex stycken nätverksträffar under 2021-2022 samt koordinera att den kostnadsfria utbildning som tas fram i projektet levereras till organisationen för genomförande.

Självskattningen (mätningen) som den utvalda respondentgruppen gör beräknas ta cirka 15 minuter per medarbetare beroende på upplägg samt tar utbildningen cirka 60 minuter att genomföra.

När är sista anmälan?

Det finns ingen deadline på anmälan men ju tidigare ni anmäler er desto mer får ni ut av projektets leveranser.

Kan även våra kommunalägda bolag ingå i projketet?

Ja, det går bra. Vi har därför tagit fram en "koncernlicens". Den omfattar ett obegränsat antal bolagslicenser och priset för en koncernlicens är fyra gånger det vanliga licenspriset. Vilket gör koncernlicens fördelaktigt om man vill inkludera mer än tre bolag.