Frågor och svar om Digital mognad

Här hittar du svar på vanliga frågor om projektet Digital mognad. Fylls på löpnade.

Vanliga frågor

Vad innebär ESF-projekt Digital mognad?

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har blivit beviljade stöd från Svenska ESF-rådet för att kunna göra en nationell skalning av digital mognad genom modellen och verktyget DiMiOS som är framtaget av Göteborgs universitet. Projektet pågår mellan 2021-03-01 till och med 2023-02-28.

Varför ska min organisation välja att gå med i projektet?

  • Projektet kommer att subventionera självskattningsverktyget DiMiOS under projektet.
  • Projektet kommer att tillhandahålla en utbildning i digital mognad som är anpassad för kommuner och regioner.
  • Projektet kommer att ta fram flera metodstöd i hur organisationen ska arbeta med resultatet från mätningen av digital mognad för att stödja förflyttning och möjliggöra ökad dialog i organisationen.
  • Projektet kommer att arrangera nätverksträffar för projektdeltagare för att kunna utbyta erfarenheter och att organisationerna ska stödja varandra i arbetet med digital mognad.
  • Projektet kommer att ha en egen samarbetsyta för projektets kontaktpersoner i organisationerna för samverkan, information och dialog.

Vad kostar det att delta i projektet?

Det som er organisation betalar för i projektet är enbart självskattningsverktyget DiMiOS. Vi kommer att subventionera verktyget under projektets avtalstid utifrån en differentierad avgiftsmodell framtagen av SKR som bygger på organisationernas storlek.

Se prismodell nedan:

Licenstyp Antal anställda Avgift/år
XS < 500 5000 kr
S 501-2 000 7500 kr
M 2 001-5 999 10 000 kr
L 6 000 - 15 000 12 500 kr
XL > 15 000 15 000 kr

I dag, utan subventionering, kostar DiMiOS 25 000 kronor per organisation och år.

Varför ska jag ange namn på den som ska signera avtalet i samband med anmälan?

När du har fyllt i anmälningsformuläret får du ett välkomstmejl och inloggning till vår gemensamma samarbetsyta där du hittar all information om projektet samt tillgång till allt material som finns i projektet.

I samband med att ni anmäler er till projektet skickas då projektavtalet till den i er organisation som ska signera avtalet så att deltagandet i projektet avser påbörjat.

Vad innehåller projektavtalet?

Projektavtalet gäller mellan Adda AB och din organisation. I projektavtalet klargörs projektleverantören (Adda) och projektdeltagarens (medlem) åtaganden samt kostnader i projektet.

Projektets avtal innehåller även ett pub-avtal som bilaga.

Läs mer om vad ni förbinder er till i kommande frågor och svar.

Vad förbinder vi oss till om vi går med i projektet?

  • Mäta organisationens digitala mognad och definiera den målgrupp som ska mäta.
  • Tillhandahålla vår kostnadsfria utbildning till organisationen och tillse att samma målgrupp som mäter organisationens digitala mognad går utbildning.
  • Delta på nätverksträffar/erfarenhetsutbyten.
  • En eller flera kontaktpersoner från organisation som arbetar mot projektet.

Hur mycket tid behöver vi lägga?

Projektet önskar en koordinator som representerar organisationen. Koordinatorn beräknas lägga 5% av en årsarbetskraft i projektet i form av att koordinera mätningen av digital mognad i sin egen organisation, delta på sex stycken nätverksträffar under 2021-2022 samt koordinera att den kostnadsfria utbildning som tas fram i projektet levereras till organisationen för genomförande.

Självskattningen (mätningen) som den utvalda respondentgruppen gör beräknas ta cirka 15 minuter per medarbetare beroende på upplägg samt tar utbildningen cirka 60 minuter att genomföra.

När är sista anmälan?

Det finns ingen deadline på anmälan men ju tidigare ni anmäler er desto mer får ni ut av projektets leveranser.

Kan kommun- eller regionägda bolag ingå i projektet?

Projektet riktar sig enbart till kommuner och regioner då det är Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som är projektägare. Däremot har vi, tillsammans med leverantören av mätverktyget DiMiOS, tagit fram en koncernlicens. Den omfattar ett obegränsat antal bolagslicenser och priser för en koncernlicens är fyra gånger det vanliga licenspriset vilket gör koncernlicens fördelaktigt om man vill inkludera mer än tre bolag i sin mätning av digital mognad. Projektets leveranser, inklusive nätverksträffar, är enbart till för kommuner och regioner men inom er kommun- eller regionkoncern kan ni samarbeta kring leveranserna gällande exempelvis metodstöd.