Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

5 maj 2021 Upphandling | Ramavtal | IT och digitalisering

Adda Inköpscentral tackar nej till nytt volymavtal med Microsoft

I slutet av april löpte Adda Inköpscentrals och Kammarkollegiets volymavtal med Microsoft ut. Då Adda Inköpscentral anser att villkoren i det nya avtalet inte möter behovet i offentlig sektor väljer vi att inte teckna nya volymavtal.

nyhets bild

Sedan 2005 har Adda Inköpscentral, tidigare SKL Kommentus Inköpscentral, tillsammans med Kammarkollegiet skrivit och förvaltat volymavtal med stora programvarutillverkare. Sedan oktober 2020 har förhandling om ett nytt volymavtal pågått mellan Microsoft, Kammarkollegiet och Adda Inköpscentral då volymavtalet med Microsoft löpte ut sista april i år.

Oklarheter kring personuppgiftshanteringen

Adda Inköpscentral har beslutat att tills vidare inte teckna nya volymavtal med Microsoft då vi anser att Microsoft inte presenterat gångbara villkor utifrån offentlig sektors förutsättningar och behov. En stor fråga för oss har varit Microsofts hantering av personuppgifter. Tyvärr har förhandlingarna inte inneburit att personuppgiftshanteringen kunnat regleras eller klarläggas för att underlätta för kommuner och regioner att fullfölja sina skyldigheter enligt Dataskyddsförordningen. Vi har även eftersträvat förenklingar i volymavtalets villkor, för att våra kunder ska känna sig trygga i att de förstår hur avtalet och Microsofts tjänster ska användas. Inte heller här har vi kunnat nå tillräckligt långt.

Beklaglig situation

Den uppkomna situationen är mycket beklaglig, inte minst eftersom offentlig sektors användning av Microsofts och andra programvarutillverkares molntjänster ökar. Men Adda Inköpscentral kan inte ingå ett avtal som innebär att offentlig sektors behov av enkelhet och tydlighet inte möts på ett bättre sätt. Beslutet om att tacka nej till en förlängning med Microsoft har fattats i samråd med vår ägare, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Välkomnar konstruktiv dialog

För kommuner och regioner vars avtal löper ut innebär det att dessa måste skriva egna avtal med Microsoft. Vi ser en fortsatt stor potential för volymavtalen och välkomnar en konstruktiv dialog med Microsoft, andra tillverkare och nya samarbetspartners i it-branschen som vill bidra till att underlätta offentlig sektors digitala förvaltning och utveckling genom centralt reglerade avtals- och prisvillkor.

Frågor och svar

Vi har redan ett avtal där vi avropar Microsoftlicenser, kommer vi att påverkas och i sådana fall på vilket sätt?

Redan tecknade så kallade registreringsavtal/enrollmentavtal för Select- eller Enterpriseavtal påverkas inte. Avtalen löper i regel över tre år. De kommuner och regioner vars Select- eller Enterpriseavtal löper ut kommer behöva skriva egna avtal med Microsoft, på samma sätt som man skriver egna avtal med andra tillverkare idag.

Vi står inför att förnya våra Microsoft licenser, kommer vi att påverkas och i så fall på vilket sätt?

Avtal som tidigare varit reglerade mellan Adda Inköpscentral och Microsoft, som kommuner och regioner nu behöver teckna självständigt, är Master and Business Service Agreement (MBSA) samt Enterprise Master och Select Master. Microsofts återförsäljare kommer kunna vara behjälpliga med den formella avtalsteckningen. Adda Inköpscentrals ramavtal Programvaror och molntjänster 2019 påverkas inte, utan fortsätter att gälla som förut. Det går även fortsättningsvis att avropa Microsoftprodukter från avtalen.

Kommer det bli dyrare för oss att köpa Microsoft licenser från ramavtalet Programvaror och molntjänster 2019?

Det är en fråga för Microsoft vilka villkor och priser man kommer erbjuda offentlig sektor.

Vad bör vi tänka inför avrop av Microsoft licenser?

Kommuner och regioner som skriver egna avtal med Microsoft bör lägga särskild vikt vid sin risk- och sårbarhetsanalys innan data som omfattas av sekretess eller innehåller personuppgifter läggs i en av Microsofts molntjänster. Det är även viktigt att utvärdera vad ett beslut från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om att Microsofts molntjänster inte kan användas på avsett sätt skulle kunna innebära.

Vad är ett volymavtal?

Volymavtal innebär att Adda Inköpscentral avtalar om villkor och priser som alla kommuner och regioner ska kunna använda. Volymavtal är avtal som finns i bakgrunden och påverkar priser och villkor för vissa programvaror som avropas från våra ramavtal. Det är därför viktigt att avtalen kan möta behoven och motsvara inköpsvolymerna för kommuner och regioner. Ett väl avvägt volymavtal bidrar till offentlig sektors digitala förvaltning och utveckling genom förmånliga, tydliga och reglerade villkor.

Vad är det som Adda Inköpscentral och Microsoft inte kunnat komma överens om?

Vi har fått väldigt lite gehör för de frågor som vi och våra kunder velat se reglerade i volymavtalet. Det finns flera områden som skulle kunna regleras för att utveckla volymavtalen och bättre passa offentlig sektor.

I det osäkra rättsläge som råder kring molntjänster vänder vi oss bland annat mot att kommuner och regioner inte kan få större klarhet i hur Microsoft behandlar personuppgifter när bolagets tjänster används. Att våra kunder vet exakt var och hur behandlingen går till, är bland annat viktigt eftersom ett tillsynsärende från IMY skulle kunna innebära hinder eller begränsningar för fortsatt användning av Microsofts tjänster. För att våra kunder i sin roll som personuppgiftsansvariga ska kunna göra den risk- och sårbarhetsanalys som krävs måste tillverkarens hantering av personuppgifter vara tydlig, transparent och fullständigt beskriven. Vi anser att det funnits utrymme för att förbättra detta genom volymavtalet till nytta för både oss, Microsoft och våra gemensamma kunder. Tyvärr har vi inte fått gehör för detta från Microsoft.

Kommer Adda Inköpscentral fortsätta att ha dialog med Microsoft?

Vi anser att branschdialog är en mycket viktig del för att säkerställa att våra tjänster har ett affärsmässigt innehåll och är relevanta ur ett långsiktigt samhällsperspektiv. Vi är därför lika öppna som förut för fortsatt dialog med Microsoft och övriga it-branschen.

Anser ni att svenska kunder inte kan använda Microsofts molntjänster?

Vi gör ingen sådan generell bedömning. Det är tydligt att molntjänster – samtidigt som de kan göra enorm nytta – kan ha juridiska utmaningar kring tillexempel sekretess och personuppgiftsbehandling. Det är därför vi ser att volymavtal kan vara en faktor som kan bidra till att minska risker och ge tydlighet i det osäkra läget vi befinner oss i. Utan att detta är reglerat i centrala avtal är det vår rekommendation att varje upphandlande myndighet gör en självständig analys och söker nödvändiga ändringar i sina respektive avtal. SKRs vägledning för molntjänster kan användas som en del i en sådan bedömning. Läs vägledningen på SKR:s webbplats