7 juni 2021 LOU | Ramavtal | HVB

Viktigt med uppföljning av HVB-hem

Myndigheter, kommuner och vi som Inköpscentral har på olika sätt ett ansvar för uppföljning av verksamheterna inom branschen sociala tjänster säger Jenny Åberg, Avtalsansvarig sociala tjänster på Adda inköpscentral. Med anledning av SVT:s uppmärksammade granskning av HVB-hemmen reder Jenny här ut begreppen och ansvarsfördelningen.

När Adda Inköpscentral får information om att det finns brister hos en verksamhet kan vi gå tillväga på olika sätt. Vi kan dölja verksamheten för avrop i vår urvalsdatabas, det är i databasen som kommunerna som använder vårt ramavtal kan söka och hitta rätt boende utifrån individens behov genom tydlig och jämförbar information om verksamheterna.

- Vi kan, berättar Jenny genomföra ett uppföljningsmöte med leverantören eller initiera en revision. I riktigt allvarliga fall kan vi häva avtalet med verksamheten.

Kontinuerlig uppföljning enligt ramavtalsvillkoren

- Vi följer kontinuerligt upp ramavtalet genom årliga enkäter och besök under ramavtalsperioden hos verksamheterna berättar Jenny. Vi säkerställer att rutiner och processer finns på plats och kontrollerar att HVB-hemmen har förutsättningar att bedriva sin verksamhet utifrån ramavtalsvillkoren. Vi genomför löpande uppföljning och avtalsförvaltning för att säkerställa ekonomisk stabilitet.

- En gång per ramavtalsperiod gör Inköpscentralen en uppföljning genom besök på plats eller via digitalt möte för alla verksamheter som är anslutna till ramavtalet. Vi kontrollerar att kraven på bemanning, kompetens, rutiner och processer i ramavtalet efterlevs. Varje uppföljning genererar en slutrapport som finns tillgänglig i Urvalsdatabasen.

Finns begränsningar

En sak som Jenny tycker är viktig att betona är att Inköpcentralen har tydliga begränsningar i vilken typ av uppföljning de kan göra.
- Eftersom vi inte har rätt att prata med de placerade på HVB-hemmen, få information om enskilda individer eller se hur verksamheten fungerar i vardagen så får vi inte heller reda på om kvaliteten brister kopplat till enskilda individer förklarar hon.

Enligt socialtjänstlagen har den placerande kommunen ansvaret för uppföljning av individen vilket är ett viktigt åtagande för att säkerställa att enskilda individer inte far illa. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför löpande inspektioner för att från sitt håll säkerställa att verksamheten sköter sitt åtagande på bästa möjliga sätt.
- Det vi som inköpscentral kan följa upp och kontrollera är att de som arbetar i verksamheterna har efterfrågad kompetens och att det finns rutiner som ger förutsättningar att bedriva en trygg och säker vård.

Kommunerna gör ett viktigt arbete

Kommunerna har enligt socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de har behov av. De ansvarar för både placeringsanalys och enskilda placeringar samt om uppföljning av individen. Kommunerna har också en skyldighet enligt kommunallagen att kontrollera och följa upp privata utförare som övertar skötseln av kommunala angelägenheter, som exempelvis HVB och stödboende.

- Kommunerna är de som är ansvarar för uppföljningen av individen och har ett viktigt åtagande att säkerställa att enskilda individer inte far illa berättar Jenny. Hon fortsätter, vi uppmanar alla kommuner att alltid höra av sig till oss om de upptäcker några brister utifrån ramavtalet på de HVB-hem de använder. Sådan information gör att vi kan vidta snabbare åtgärder som exempelvis starta en uppföljning av den berörda verksamheten kopplat till ramavtalskraven.

Säker vård och omsorg

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) vars främsta uppgift är att svara för tillsyn och tillståndsprövning inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. De gör ett omfattande tillsynsarbetet, utfärdar tillstånd och bestämmer därmed de vilka HVB hem som får verka på marknaden.

- IVO granskningar är viktiga för oss säger Jenny, i deras årliga tillsyn av HVB hemmen gör de intervjuer med de barn och ungdomar som är placerad på hemmen och kan om de upptäcker brister agera på olika sätt och bevaka att de brister som de upptäcker åtgärdas. Det är viktigt att vi, kommunerna och IVO samarbetar och informerar varandra

Delat ansvar

- Det måste bli enklare för oss och för kommunerna att få aktuell information om IVOs pågående tillsyner säger Jenny, vi hoppas att det nya vårdregistret kommer att kunna förbättra detta. Hon fortsätter tänk om vi digitalt kunde prenumerera på aktuell information från IVO om varje HVB hem på samma sätt som vi gör via kreditupplysningsföretag. Det är otroligt viktigt att kommunikationen är öppen och tydlig mellan IVO, kommunerna och oss. Det är en förutsättning för att vi som inköpscentral ska kunna följa upp och ha koll på en verksamhets kvalitet.

Med rätt information kan vi dölja verksamheter som missköter sig så att de inte är synliga i vår urvalsdatabas och därmed hindra avrop. Det skyddar den enskilda individen och gör att Adda Inköpscentral i förlängningen även kan utesluta oseriösa HVB hem från att ingå i våra ramavtal.

Vårdgivarregistret

IVO har fått ett regeringsuppdrag att ta fram ett nytt register över verksamheter inom sociala tjänster det så kallade Vårdgivarregistret.

- Vi som Inköpscentral har stora förhoppningar om att registret kommer att bidra till att kommunerna utöver sitt eget ansvar vid placeringar på HVB hem kan få aktuell information från IVO. Detta i kombination med vårt eget uppföljningsarbete gör att vi tillsammans kan skapa bättre förutsättningar för trygga placeringar avslutar Jenny.

Läs mer på SKR:s webb om vårdgivarregistret

Tipsa en vän