Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Önskad lönestruktur

Med funktionen "Önskad lönestruktur" kan du jämföra olika grupper och simulera hur ni vill att lönestrukturen för vissa grupper ska förändras. Funktionen är ett stöd om ni vill förändra lönerelationen mellan grupper eller lönespridningen inom grupper.

dator_lonelanken_912x495.jpg

Arbeta med en målbild för önskad lönestruktur

Du kan göra din analys visuell eller så kan du välja att spara den önskvärda lönestrukturen och använda den för mer övergripande beräkningar, på lång sikt eller exempelvis inför en löneöversyn.

Vad bygger funktionen på för data?

Funktionen bygger på eget inläst data och baseras på samtliga månadsavlönade det vill säga både på tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda. Varje gång du läser in nytt eget data (ny period) uppdateras din rapport med de nuvarande lönerna automatiskt.

Urval och inställning

Du väljer själv på vilken period du vill göra din analys och kan om du vill gå tillbaka till en tidigare period. Du behöver välja om du vill använda dig av uppdelning på AID-etikett, AID-etikett uppdelat på ansvarskod eller Befattning för din analys. Du kan skriva flera olika bredvid varandra med hjälp av mellanslag om du vill kombinera, exempelvis kock elevassistent barnskötare.

Du kan filtrera dina befattningar utifrån inläst arbetsvärdering, för att arbeta med likvärdiga gruppers lönestruktur samtidigt. Du kan lägga in en generell löneökning som höjer alla grupper lika mycket utifrån vald procentsats. Både den generella löneökningen samt percentiljusteringen utgår från nuvarande lön.

Percentiljustering

När du sökt fram vald AID/befattning kan du välja om det är någon grupp som ska percentiljusteras, det vill säga om lönenivån i någon del behöver förändras. Lönerna i diagrammen och för percentiljusteringar beräknas på heltidslöner. Beräkningarna bakom percentiljusteringen görs utifrån de med löner som ligger inom spannet. Detta för att justeringen ska ge en effekt på lönestrukturen och att en kostnad ska kunna räknas fram. Beräkningen kan ses som en indikation eller del i en större avvägning kring den lokala lönebildningen.

Nuvarande Lönestruktur - Diagrammet visar alltid den nuvarande lönestrukturen (inlästa löner för perioden, uppräknat till heltidslöner) och påverkas inte av de justeringar du gör i det första diagrammet. Det kan användas för jämförelser av den önskvärda lönestrukturen och den nuvarande.

Visa heltidslön eller ”faktisk lön”- Du kan välja att visa kostnader beräknade på heltidslöner eller utifrån sysselsättningsgraden, så kallad faktisk lön. Faktisk lön beräknas då på månadslön * sysselsättningsgrad för varje person i underlaget. Kostnaderna är lönekostnader per månad, exklusive arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaravgiften ser olika ut från år till år och kan också hanteras olika lokalt.

Totalbild önskad lönestruktur

Totalbilden kan användas för att få en sammanlagd bild över alla AID/Befattningar som ingår i ditt inlästa data. Du får då en helhetsbild av hur mycket din önskade lönestruktur kan komma att kosta, både i kronor och i %.

Total lönebild

Du kan välja att se hur lönebilden har utvecklats mellan olika perioder (Uppföljning) eller en detaljerad lista över de personer som tillhör vald AID/Befattning (Detaljdata).

Uppföljning

Du kan välja att se en uppföljning av lönenivåerna för vald AID/Befattning. Diagrammet visar den sparade önskade lönestrukturen. Diagrammet Utfall visar hur lönenivån sett ut inom respektive vald period. Värdena i diagrammen bygger på heltidsekvivalent lön. I tabellen kan du välja om du vill titta på heltidslön eller ”faktisk lön”.

Detaljdata

Du kan även se en detaljlista på vilka individer som ingår i vald AID/Befattning samt vilken sysselsättning, anställningsform och lön dessa har.

Percentiljusteringar för uppföljning

Percentiljusteringar används för att arbeta med en målbild av lönestrukturen. Den generella löneökningen i % används inte som målbild och förändrar inte lönestrukturen, utan används för att räkna på kostnader, exempelvis inför en löneöversyn eller på längre sikt. Ett tips om ni vill arbeta med och följa upp målbilder för önskad lönestruktur är att arbeta med percentiljusteringar och tänka in löneökning i % även där. För grupper som är färre än 10 kan enbart löneökning i % användas. Här kan inte en önskad lönestruktur följas upp utifrån en målbild, utan enbart kostnader kopplat till sparade löneökningar i %.