Hållbar upphandling

Adda arbetar aktivt med att driva hållbarhetsfrågorna framåt. Vi strävar alltid efter att minska negativa effekter på miljö, hälsa och arbetsvillkor i våra upphandlingar. Vi följer även upp om kraven efterlevs under avtalstid.

Häller upp vatten

Så arbetar vi med miljöanpassad upphandling

I våra upphandlingar arbetar vi aktivt för att minska negativa effekter på miljö och hälsa. Som underlag i arbetet använder vi oss av de miljökrav som tagits fram inom det nationella upphandlingsstöd som finns hos Upphandlingsmyndigheten. När det saknas krav inom viktiga och relevanta områden tar vi fram egna. Vår ambition är att ställa krav på det som har en stor påverkan och där goda förutsättningar finns. Det innebär att miljökraven ska göra skillnad och att kraven ska gå att kontrollera och följa upp.

Så arbetar vi med socialt ansvarstagande i våra upphandlingar

I våra upphandlingar arbetar vi aktivt med leverantörernas sociala ansvarstagande. På senare år har det uppmärksammats att upphandlade varor, som har sitt ursprung i så kallade högriskländer, kan vara framställda under mycket tveksamma arbetsförhållanden, i strid med internationella konventioner om mänskliga rättigheter.

För att påverka detta har många offentliga myndigheter tagit fram uppförandekoder eller liknande för sina leverantörer. Med dessa koder vill man reglera att de varor som levereras till offentlig sektor ska vara producerade under drägliga förhållanden. Det sker oftast med hänvisning till Internationella arbetsorganisationens (ILO) kärnkonventioner och FN:s förklaring om mänskliga rättigheter. Då ett flertal av våra ramavtalsupphandlade varor har sitt ursprung i högriskländer ställer vi krav på socialt ansvarstagande i alla ramavtal där det är relevant.

Systematisk uppföljning

För oss är uppföljning en förutsättning för den hållbara upphandlingen. Därför arbetar vi med systematisk uppföljning av de miljö- och sociala krav som vi ställer. Dels begär vi att anbudsgivaren ska kunna visa sina rutiner som hanterar dessa frågeställningar, dels begär vi under avtalstiden att få se hur rutinerna är inarbetade i verksamheten.

Om vi under avtalstiden misstänker att det finns brister så kan vi genomföra kontorsrevisioner hos ramavtalsleverantören. Vid behov även revisioner på tillverkningsanläggningar eller testa produkternas innehåll av exempelvis specifika kemiska ämnen. Om vi upptäcker brister begär vi rättelse och vid grova överträdelser kan vi begära vite eller häva avtal.

Ramavtal angående uppföljandekontroller av etiska och sociala krav

Som hjälp till våra medlemmar finns ett ramavtal för uppföljandekontroller av de krav för socialt ansvarstagande som ställts i upphandlingar. Som avropsberättigad myndighet har du möjlighet att avropa revisioner från avtalet och därmed få professionell hjälp att granska leverantörers eller underleverantörers förmåga att uppfylla de etiska och sociala krav som ställts.

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar