Hållbara leveranskedjor

Våra ramavtal och dynamiska inköpssystem ska bidra till att ni kan möta målen i Agenda 2030. Det innebär att vi ska erbjuda er ett attraktivt sortiment av produkter och tjänster med en hög nivå av hållbarhet.

Många av produkterna på våra ramavtal och dynamiska inköpssystem tillverkas i länder där det finns betydande hållbarhetsrisker när det gäller mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och korruption. Vi ställer krav på att leverantörer hanterar dessa risker.

För att avgöra om det är relevant att ställa krav på hållbara leveranskedjor har vi tagit fram en checklista för alla hållbarhetsaspekter samt en mall för hållbarhetsanalys, som också innehåller en landriskanalys. Ni hittar dokumenten här på sidan.

Våra villkor för hållbara leveranskedjor

Våra villkor för hållbara leveranskedjor täcker nedanstående:

Sakfrågor

 • FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna; 
 • ILO:s åtta kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering och föreningsfrihet samt organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182); 
 • FN:s barnkonvention, artikel 32; 
 • den arbetsrättslagstiftning, inklusive bestämmelser om lön, arbetstid, ledighet och socialförsäkringsskydd som gäller i landet där arbetet utförs; 
 • det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i landet där arbetet utförs; 
 • den miljöskyddslagstiftning som gäller i landet där arbetet utförs; och 
 • FN:s konvention mot korruption. 

Rutinkrav

 • Policyåtagande
 • Rutiner för vidareförmedling av åtagandet
 • Rutiner för ansvarsfördelning
 • Rutiner för riskanalys
 • Rutiner för uppföljning
 • Rutiner för avvikelsehantering

Villkoren bygger på UN Global Compacts tio principer om mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och antikorruption samt på FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Vi har samma villkor som Sveriges regioner och de är i linje med Upphandlingsmyndighetens villkor om hållbara leveranskedjor (avancerad nivå). Ni hittar de fullständiga villkoren här på sidan.

I de fall riskanalysen pekar ut specifika risker, som exempelvis konfliktmineraler, tar vi fram specifika krav. Vi hänvisar bland annat regelbundet till OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas.

Tillsammans med Upphandlingsmyndigheten och Sveriges regioner har vi också tagit fram ett tillämpningsstöd för arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner och hållbara leveranskedjor. I dokumentet kan leverantörer läsa om vad villkoren syftar till och vilka förväntningar som finns. Tillämpningsstödet avslutas med en vägledning om vilka åtgärder som ska vidtas för att uppfylla villkoren och vilka bedömningskriterier som gäller vid uppföljning. Ni hittar tillämpningsstödet här på sidan.

Hur följer vi upp hållbara leveranskedjor?

För oss är uppföljning en förutsättning för hållbar upphandling. Därför arbetar vi systematiskt med uppföljning av de krav vi ställer. För hållbara leveranskedjor består uppföljningen framför allt av egenrapportering, dokumentgranskning, kontorsrevisioner och återrevisioner. Om behov finns kan vi också göra fabriksrevisioner på tillverkningsanläggningar runtom i världen.

Genom egenrapportering, dokumentgranskning, kontorsrevisioner och återrevisioner kontrollerar vi att leverantören har policyer och rutiner på plats för att hantera riskerna för mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och korruption utifrån strickprov. Vid fabriksrevisioner följer vi upp specifika risker, exempelvis migrantarbetares situation relaterat till skuldslaveri eller andra former av tvångsarbete. Om vi upptäcker brister begär vi rättelse. Vid grova överträdelser kan vi även använda viten eller häva avtal.

Ni hittar mallar för egenrapportering och kontorsrevisioner här på sidan.

Till vår hjälp i uppföljningen har vi vårt ramavtal Tjänster för avtalsuppföljning 2018-2 – Hållbara leveranskedjor. Som avropsberättigad myndighet har också ni möjlighet att avropa revisioner från avtalet och därmed få professionell hjälp att granska leverantörers förmåga att uppfylla de krav som ställts.