Just nu har vi problem med vissa funktioner på webben. För många användare hjälper det att rensa webbdata. Det gör du genom att hålla in Ctrl+Shift+Delete och sedan klicka på "Rensa nu/Rensa data" beroende på webbläsare. Vi arbetar med att lösa problemet.

Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Adda AffärsConcepts Rättsfallswebbinarier

Här hittar du inspelningarna från Adda AffärsConcepts Rättsfallswebbinarier om aktuell praxis inom offentlig upphandling. 

Tillfälle 12, 2023-09-26

Kammarrätten i Jönköping mål nr 324-23
Inspelning: Behöver leverantörens frågor innehålla en rättslig kvalifikation av fel?

Tillfälle 11, 2023-09-12

Kammarrätten i Jönköping mål nr 3530-22
Inspelning: Upphandlande myndighets utredningsskyldighet?

Tillfälle 10, 2023-08-29

Kammarrätten i Göteborg mål nr 1132-23
Inspelning: Vad får egentligen förtydligas?

Tillfälle 9, 2023-06-20

Kammarrätten i Göteborg mål 4018-22
Inspelning:
Var går gränsen för undantagen i LOU?

Tillfälle 8, 2023-05-23

Kammarrätten i Stockholm mål 7456-22
Inspelning: Otillåten ändring av avtal?

Tillfälle 7, 2023-04-25

Kammarrätten i Sundsvall mål 255-23
Inspelning: Hur långt sträcker sig påtalandeskyldigheten?

Tillfälle 6, 2023-04-11

Kammarrätten i Göteborg mål nr 4958-22
Inspelning: Certifieringskrav, hänvisning till standarder och proportionalitetsprincipen 

Tillfälle 5, 2023-03-28

C-682/21 HSC Baltic m.fl.
Inspelning: Hur kan upphandlande organisationer hantera oseriösa företag?

Tillfälle 4, 2023-03-14

Kammarrätten i Stockholm, mål nr 6227-22
Inspelning: När ska obligatoriska krav vara uppfyllda, nu igen?

Tillfälle 3, 2023-02-28

Kammarrätten i Stockholm, mål 4285-22
Inspelning: Har UM gjort fel vid anbudsutvärdering? 

Tillfälle 2, 2023-02-14

HFD mål nr 766-22 2023-02-03

Inspelning: Golvpris eller obligatoriskt krav?


Tillfälle 1, 2023-01-31

C-54/21 ANTEA POLSKA m.fl.

Tillfälle 18, 2022-12-13

KamR Sundsvall 2022-11-25 mål nr 2278-22
Är negativt pris ett pris?

KamR Jönköping 2022-11-16 mål nr 2558-22
Reservation eller bristande kravuppfyllelse?

Tillfälle 17, 2022-11-29

KamR Stockholm, 2022-10-31, mål nr 1536-22

 • Ändring av befintligt avtal eller direktupphandling?

Högsta förvaltningsdomstolens dom, 2022-11-18, mål nr 7741-21

 • Får lottning tillämpas i steg 1 i ett selektivt förfarande?

 

Tillfälle 16, 2022-11-15

KamR Stockholm, 2022-11-02, mål nr 9369-21

 • Är hyresundantaget tillämpligt för projekteringstjänster? 

FR Linköping, 2022-11-09, mål nr 5174-22 m.fl.

 • Har ett auktorisationssystem inrättats? 

Tillfälle 15, 2022-11-01

HFD, mål nr 3566-21, 2022-10-18

 • Hur får UM begränsa prissättningen vid anbudsutvärdering?

Tillfälle 14, 2022-10-18

KamR Jönköping, mål nr 3943-21, 2022-09-30

 • Hur går bevisvärdering till i upphandlingsmål?

KamR Jönköping, mål nr 4171-4176-21

 • Har leverantör uppfyllt sin påtalandeskyldighet? 

Tillfälle 13, 2022-10-04

KamR Göteborg, mål nr 2596-22, 2022-09-21

 • Har beslut att inte lämna ut handlingar fattats av rätt person?

KamR Sundsvall, mål nr 2308-21, 2022-09-20

 • Ska avtal för skolskjuts bestå på grund av tvingade hänsyn till allmänintresse?

Tillfälle 12, 2022-09-20

 KamR Stockholm, mål nr 2675-22, 2022-08-31

 • Är automatisk prismodell olikbehandlande, och är betygskriterier utan beskrivningar icke-transparanta? 

Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 15 september 2022. Mål C-669/20

 • Kan ett beslut om att inte kontrollera onormalt låga anbud överprövas? 

Tillfälle 11, 2022-09-05

HFD 2022 ref. 30

 • Kan leverantör lida skada trots bristande kravuppfyllande?

KamR Stockholm, mål nr 2722-22, 2022-06-27

 • Föreligger sekretess för rättsutredning?

Tillfälle 10, 2022-06-14 

KamR Jönköping, mål nr 255-22, 2022-05-31

 • Ska angivet referensuppdrag anses vara ”likvärdigt”?

Hänt hittills under året

 • Trender och framtidsspaning

Tillfälle 9, 2022-05-31

KamR Sundsvall, mål nr 183-22, 2022-05-10

 • Är det tillåtet att ange samarbetspartner och franchisegivare i referensuppdrag?

KamR Göteborg, mål nr 99522, 2022-05-16

 • Är utvärderingsmodellen tillräckligt tydlig?

Tillfälle 8, 2022-05-17

Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 28 april 2022. Mål C-642/20

 • Får UM ställa krav på att det ledande företaget i en tillfällig företagssammanslutning ska uppfylla samtliga krav och utföra kontraktet till största del?

Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 3722-21 av den 6 maj 2022.

 • Är det en försvårande omständighet att UM fortsätter att fullgöra ett avtal som har ogiltigförklarats i en meddelad dom?

Tillfälle 7, 2022-05-09

KamR Stockholm, 2022-04-06, mål nr 9774-21

 • Har svar under frågor och svar skapat otydlighet? 

Tillfälle 6, 2022-04-19

Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 31 mars 2022
- Får UM ställa strängare krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet än vad som framgår av nationell lagstiftning?

Kammarrätten i Göteborg, 2022-04-05, mål nr 5307-21
- Är mervärdeskrav på geografisk placering av bussterminal uppfyllt?

Tillfälle 5, 2022-04-07

KamR Göteborg, mål nr 6064-21, 2022-03-09
- Föreligger sekretess för prisbilaga till avtal?

KamR Jönköping, mål nr 3618-21, 2022-03-23
- Föreligger sekretess för referensuppdrag?

Tillfälle 4, 2022-03-22

KamR Göteborg, mål nr 5757-21, 2022-03-10
- Har takvolymen angetts på rätt sätt och måste omvärldsfaktorer beaktas vid upphandlingen?

KamR i Stockholm, mål nr 7466-21, 2022-02-04
- Möjligt att överklaga på vilket sätt rättelse ska ske?

Tillfälle 3, 2022-03-08

KamR Stockholm, mål nr 8185-21 och 8186-21
- Utestlutning av leverantörer pga. allvarligt fel i yrkesutövningen.

KamR Sundsvall, mål nr 1803-21
- Är krav på att delpris får vara lägst 0 kr ett golvpris?

Tillfälle 2, 2022-02-22

Rättsfallswebbinarium 2 - 2022

KamR Stockholm, mål nr 4781-21, 2021-12-20
- Har en otillåten reservation gjorts?

KamR Sundsvall, mål nr 1154-21, 2022-02-08
- När ska ett obligatoriskt krav vara uppfyllt?

Tillfälle 1 - 2022-02-08

Högsta förvaltningsdomstolens domar i målen 6151–6159-20 och mål 196-21
- Har leverantörer en omsorgsplikt under pågående upphandling?
Domstolens dom av den 3 februari 2022. Mål C-461/20
- Leverantörsbyte under pågående ramavtal

Tillfälle 19, 2021-12-14

KamR Göteborg, 2021-11-04, mål nr 7932-20
- Strider prismodell med inköpspriser mot LOU? Också fråga om hur takvolym samt uppsägningsgrund ska anges.

KamR Stockholm, 2021-11-16, mål nr 4370-21
- Föreligger särskilda skäl för ramavtalstid längre än fyra år?

Tillfälle 18, 2021-11-23

KamR Stockholm, 2021-11-03, mål nr 4042-21
- Möjligt att använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering med stöd i tekniska skäl

KamR i Jönköping, 2021-11-12, mål nr 3217-21
-Kan anbuds giltighetstid förlängas genom konkludent handlande?

Tillfälle 17, 2021-11-16

Hovrätten för västra Sverige, 2021-10-27, mål T 6007-20
- Har en leverantör som inte uppfyller de obligatoriska kraven rätt till skadestånd?

Tillfälle 16, 2021-10-27

Kammarrätten i Sundsvall 2021-10-12, mål nr 1400-1402-21
- Rätt att utesluta leverantör vars systerbolag har fått avtal uppsagt i förtid?

KamR Stockholm 2021-10-12, mål nr 5104-21
- Kan leverantör som inte uppfyller samtliga obligatoriska krav lida skada?

Tillfälle 15, 2021-10-12

Kammarrätten i Sundsvall 2021-06-22 mål nr 1157-21
- För sent att påtala upphandlingsfel?

KamR Stockholm 2021-08-27 mål nr 4169-21
- Uppfyller anbud krav på utbildning?

Tillfälle 14, 2021-09-28

KamR Jönköping 2021-09-15, mål 883-890-21
- Är ett omsättningskrav förenligt med LOU och proportioneligt?

KamR Göteborg 2021-09-21 2272-21
- Föreligger sekretess för nämnds kostnadsanslag till investering?

Tillfälle 13, 2021-09-14

Tillfälle 13, 2021-09-14

Domstolens dom 7 september, mål C-927/19
- En upphandlingskavalkad

Tillfälle 12, 2021-08-31

Högsta domstolens dom 30 juli 2021, T 4071-20

- Ramavtals exklusivitet

Domstolens dom 8 juli 2021 C-295/20

- Kvalificeringskrav eller kontraktsvillkor?

Tillfälle 11, 2021-06-24

EU-domstolen, 2021-06-17, mål C-23/20, Simonsen & Weel

Tillfälle 10, 2021-06-01

KamR Jönköping 2021-05-25, mål nr 4016-20
- Är 31 samma sak som 32?

Tillfälle 9, 2021-05-18

Kammarrätten i Göteborg 2021-04-28, mål nr 6674-20
- Behöver bevis bifogas anbudet?

KamR Sundsvall, 2021-03-26, mål nr 212-21
- Är inget lika med noll?

Tillfälle 8, 2021-05-04

Domstolens dom (femte avdelningen) av den 22 april 2021, mål C-537/19, Kommissionen ./. Republiken Österrike
- Hyresundantaget

Tillfälle 6, 2021-04-06

KamR i Jönköping 2021-03-17, mål nr 3614-20
- Sekretess och likabehandling

KamR i Jönköping 2021-03-18, mål nr 2944-20
- Kompletterande varuköp och särkilda skäl

Tillfälle 5, 2021-03-23

KamR i Göteborg 2021-02-04, mål nr 6252-20
- Anbudsprövning, ESPD
KamR i Sundsvall 2021-02-26, mål nr 2439-20
- Komplettering eller tydligande?

Tillfälle 4, 2021-03-09

Kammarrätten i Jönköping 2021-02-25, 1686-20
- (Långt) ramavtal eller kontrakt?
Kammarrätten i Sundsvall 2021-01-26, 1546-20
- Tekniska skäl och kompletterande leverans

Tillfälle 3, 2021-02-23

Kammarrätten i Stockholm,2021-02-15, målnr 1304-20
- Upphandlingsskadeavgift
KamR i Jönköping 2021-02-10, målnr 2850-20
- Bakåtsyftande utvärdering

Tillfälle 2, 2021-02-09

Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3025-202021-01-29
- Formaliakrav
Hovrätten för Övre Norrland T 417-20 2021-01-13
- Skadestånd

Tillfälle 1, 2021-01-26

Kammarrätten i Göteborg, 2021-01-20, mål nr 7781-20
- Talerätt
Kammarrätten i Göteborg 2020-12-22, mål nr 6022-20 och 6023-20
- Transparens i utvärderingsmodell

Tillfälle 8, 2020-12-08

Kammarrätten i Stockholm 2020-11-20, mål nr 3017-20
- Onormalt lågt anbud
Kammarrätten i Göteborg 2020-11-13, mål nr 2787-20
- Transparens i utvärderingsmodell och skaderekvisitet

Tillfälle 7, 2020-11-24

 • KamR Stockholm 2020-11-11 4566-20
  - Är krav på undertecknande av anbud proportioneligt och likabehandlande?
 • HFD 2020-11-11 1742-20
  - Talerätt vid överprövning av avtals giltighet

Tillfälle 6, 2020-11-10

 • KamR Jönköping 2020-10-28, 3137-20
  - Om sakligt godtagbara skäl att avbryta upphandling
 • KamR Sundsvall 2020-10-28 1150-20
  - Utgör avsaknad av takvolym skäl för ingripande?

Tillfälle 5, 2020-10-28

 • KamR i Stockholm 2020-10-14, mål nr 511-20
  - Utgör avsaknaden av pris som tilldelningskriterium ett upphandlingsfel
 • Konkurrensverket ansökan dnr 589/2020
  - Ansökan om upphandlingsskadeavgift - köp av byggentereprenad utanför ramavtal?

Tillfälle 4, 2020-10-13

 • KamR i Stockholm 20-10-05, mål nr 3582-20
  - Har ett kontrakt eller ramavtal avropats från ett ramavtal?
 • Svea HovR T 20-10-06, mål T 2849-19
  - Utgör prissänkning en tilläten ändring av kontrakt?

Tillfälle 3, 2020-09-29

 • KamR Jönköping 1450-1452-20
  - Om användande av andra företags kvalitetssystem
 • Kammarrätten i Göteborg mål nr 3114-20
  - Om bedömning av ekonomisk kapacitet

Tillfälle 2, 2020-09-15

 • Svea HovR T 8524-19
  - Om ramavtalets exklusivitet
 • KamR Göteborg 604-12
  - Måste UM ange vad som skernär takvolym har uppnåtts?

Tillfälle 1, 2020-09-01

 • Kammarrätten i Stockholm 2020-08-05 mål nr 8119-19
  - Om talerätt
 • Kammarrätten i Stockholm 2020-07-07 mål nr 8538-19
  - Ekonomiskt stöd till kommunala bolag
Rättsfallsgenomgång 1 september
 • Kammarrätten i Stockholm 2020-08-05 mål nr 8119-19
  Om talerätt
 • Kammarrätten i Stockholm 2020-07-07 mål nr 8538-19
  Ekonomiskt stöd till kommunala bolag
28:09
Anmälan Rättsfallswebbinarium

Följ AffärsConcepts livesända Rättsfallswebbinarier varannan tisdag. Det är kostnadsfritt att delta.

Läs mer och anmäl dig här