Vad är crowdfunding?

Crowdfunding (medfinansiering) är ett tillvägagångssätt för att få in kapital, oftast till ett innovationsprojekt. Därför är det viktigt att förstå att crowdfunding medför vissa risker.

Detta projekt är delvis finansierat via crowdfunding och nästan 200 kommuner deltar genom att medfinansiera projektet. Medfinansieringen innebär i huvudsak en påverkansmöjlighet, dvs att ni har möjlighet att delta aktivt i kravställningen och att ni får tillgång till allt material som tas fram inom projektet. Det innebär dock inte att ni får ta del av de upphandlande tjänsterna utan eget avrop. Leveransen sker först efter att ni som enskild kommun har genomfört ett avrop på ramavtalet och i avropet gjort de preciseringar som bäst återspeglar ert behov.