Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

DIS olika steg

Dynamiskt inköpssystem, DIS, består av två olika steg: ansökningsperioden för leverantörerna och själva köpet av beställaren i systemet.

dis-olika-steg-BW-459404-490x300.jpg

Steg 1 – DIS inrättas och leverantörerna kvalificeras

När DIS:et annonserats löper en inledande ansökningsperiod om 30 dagar.

  • Ansökningarna ska utvärderas inom 10 dagar från mottagandet. Vid behov får tiden för utvärderingen förlängas till 15 dagar. Så länge ingen specifik upphandling initieras får utvärderingstiden förlängas ytterligare, dock som längst till 25 dagar.
  • Alla ansökningar som inkommit inom 30-dagarsperioden ska vara utvärderade innan specifika upphandlingar får göras i DIS:et.

Samtliga leverantörer som uppfyller kvalificeringskraven får vara med. Beslut om tillträde meddelas den som ansöker.

Efter de inledande 30 dagarna annonseras DIS:et fortlöpande. Inkommande ansökningar utvärderas löpande med samma tidsfrist.

Överprövning under steg 1

Om Inköpscentralen beslutar att inte ge en leverantör tillträde till DIS:et kan den nekade leverantören begära överprövning. Leverantörer som redan är godkända kan inte begära överprövning när nya leverantörer godkänns till systemet.

Steg 2 – köp genom DIS

Vid köpet vänder sig beställaren till de leverantörer som för tillfället är antagna i systemet. Dessa får sedan lämna anbud. Därpå sker utvärdering utifrån det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet av beställaren eller av oss på Inköpscentralen. Leverantören som lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet i upphandlingen tilldelas kontraktet.

Notera! Steg 1 görs en gång per leverantör, förutsatt att denne antas i systemet. Steg 2 genomförs vid varje köp/specifik upphandling då nya leverantörer kan ansluta sig. Leverantörer kan också välja att gå ur DIS:et.

Överprövning under steg 2

Överprövning av upphandling

När avtal tilldelas i en upphandling som görs i DIS behöver den upphandlande myndigheten inte tillämpa någon avtalsspärr. Det är alltså möjligt att ingå avtal på en gång utan att invänta en särskild tidsperiod. Det saknas möjlighet att överpröva en upphandling i DIS efter att avtal har ingåtts.

En upphandlande myndighet kan välja att tillämpa en frivillig avtalsspärr när avtal tilldelas i ett DIS. Avtalsspärren gäller i tio dagar, räknat från det att tilldelningsbeslutet skickades ut. Under avtalsspärren kan en leverantör ansöka om överprövning hos förvaltningsrätten.

Överprövning av avtalets giltighet

Efter det att avtal har ingåtts kan en leverantör ansöka om överprövning av avtalets giltighet. En sådan ansökan ska ha inkommit till förvaltningsrätten inom sex månader från det att avtalet ingåtts. En ansökan om överprövning av ett avtal kan leda till att avtalet ogiltigförklaras, men bara i vissa specifika fall (se 20 kap. 13 § lagen om offentlig upphandling).

Om den upphandlande myndigheten tillämpar en frivillig avtalsspärr kan man inte överpröva avtalets giltighet.

Har du frågor?

Mejla dina frågor till dis@adda.se

Hur fungerar sekretessen i DIS?

Det finns inga särskilda sekretessbestämmelser för DIS. Samma bestämmelser som gäller i en ”vanlig” upphandling enligt lagen om offentlig upphandling, gäller för handlingar i ett DIS. 

Inköpscentralen har öppet förfarande

Inköpscentralen omfattas inte av offentlighetsprincipen och vi har ingen skyldighet att lämna ut de handlingar som anbudsgivare och leverantörer ger in till oss. Men Inköpscentralen har fattat beslut om att ha ett öppet förfarande när det gäller anbudshandlingar som inkommer i de upphandlingar vi genomför. Samma rutin gäller för anbud som inkommer i upphandlingar som genomförs i våra DIS, förutsatt att det är vi som genomför de specifika upphandlingarna. Du kan läsa mer om rutinen här.