Hyresmoduler 2018

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 2 år med option att förlänga i ytterligare 1 + 1 år.

Hyresmoduler 2018

2019-09-21 till 2023-09-20

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 2 år med option att förlänga i ytterligare 1 + 1 år.

Så avropar och beställer du

Avrop sker via förnyad konkurrensutsättning. Under fliken ”Stöddokument” finns vägledning för hur avrop kan genomföras.

Stöd för avrop

Som stöd för att genomföra avrop finns följande handlingar:

 • Kontraktsvillkor för uthyrning av moduler
 • Avropsmall förnyad konkurrensutsättning
 • Avropsvägledning
 • Mall för kontrat avseende avrop från ramavtalet Hyresmoduler 2018

Avropsmall förnyad konkurrensutsättning kan användas för att genomföra avrop från ramavtalet hyresmoduler 2018. Avropsmallen är frivillig att använda, men om mallen används behöver den anpassas utifrån det specifika avropet. Texten kan redigeras och rubriker kan tas bort eller läggas till.

Avropsvägledning innehåller vägledande information för att genomföra avrop via förnyad konkurrensutsättning samt innehåller hjälptexter och annan information som kan vara bra att känna till inför ett avrop från ramavtal Hyresmoduler 2018.

Mall för kontrat avseende avrop från ramavtalet Hyresmoduler 2018 är ett exempel på hur en kontraktsmall kan utformas. Mallen redigeras utifrån behovet i det specifika avropet.

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland

Ramavtalet kontrollerat i september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.

Ramavtalsöverlåtelse

På grund av företagsomstruktureringar (uppköp under 2021) har Uniteam och Wexus AB överlåtit sina respektive rättigheter och skyldigheter till Temporary Space Nordic AB enligt ramavtalet Hyresmoduler 2018.

I samband med företagsomstruktureringen har företaget bytt namn till Algeco Sweden AB.

Adda inköpscentral godkänner ramavtalsöverlåtelsen med oförändrade villkor 2022-06-15.

 

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

 2. Ställ dig frågan: vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på modulerna. Exempelvis: Vilket behov har ni idag och i framtiden? Försök att formulera krav som funktionskrav. Tänk på att en bra behovsanalys ger förutsättning till en bra affär!

 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning när du gör din förnyade konkurrensutsättning.

 4. Gör din förnyade konkurrensutsättning

  I din förnyade konkurrensutsättning har du möjlighet att precisera kraven som finns i ramavtalet till att passa just dina behov. En förnyad konkurrensutsättning kan se olika ut, från att endast efterfråga pris till en mer komplex förfrågan.

 5. Följ mallarna

  Vi rekommenderar att du använder mallarna för förnyad konkurrensutsättning under fliken Stöddokument, beskriv gärna även din verksamhets förutsättningar. Det underlättar för ramavtalsleverantörerna att besvara din förfrågan samt ökar dessutom deras möjlighet att hitta en så bra lösning som möjligt.

 6. Frångå inte villkoren

  Som beställare ansvarar du själv för att avrop sker inom ramen för villkoren i ramavtalet och i enlighet med LOU (Lagen om offentlig upphandling). Du får till exempel inte "rikta" ditt avrop mot en särskild ramavtalsleverantör. Alla ska konkurrera på lika villkor.

 7. Skicka din förnyade konkurrensutsättning till ramavtalsleverantörerna

  Bland stöddokumenten finns information om vilka leverantörer du ska skicka din förnyade konkurrensutsättning till. Kontaktuppgifter finns även under fliken Leverantörer. Uppge tydligt i vilket format du vill få in leverantörernas anbud.

 8. Utvärdera anbuden

  De anbud du får in värderar du utifrån de kriterier du beskrivit i din förfrågan.

 9. Skicka tilldelningsbeslut

  När utvärderingen är klar skickar du ett tilldelningsbeslut till alla ramavtalsleverantörer som lämnat anbud. Har du använt avtalsspärr, ska du vänta tills denna löpt ut innan du kan teckna kontrakt med vinnande leverantör. 

 10. Teckna kontrakt

  Nu tecknar du kontrakt med vinnande leverantör. Tänk på att kontraktets villkor måste följa ramavtalsvillkoren.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad i Tendsign.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Historik och viktiga händelser

Historik