Adda

Är det något särskilt vi ska tänka på när vi skapar vårt avropsunderlag?

Ja, det finns flera aspekter att ta hänsyn till som kan hjälpa eller försvåra ett avrop. Tänk bland annat på att:

  • Specificera vilka av de erbjudna konsulttjänsterna ni vill avropa. Ni får välja bland de upphandlade konsulttjänsterna så det passar ert behov.
  • Använda avropsmallen för stöd i hur precisering kan ske.
  • Skilja på krav funktionalitet och användande av funktionen. Ramavtalsupphandlingen säkerställer att anbudsgivarna kan tillhandahålla funktionalitet och tjänster. Användandet av funktionaliteten och tjänsterna måste preciseras i avropet. En vanlig fråga är integration med befintliga system. Kraven är ställda så att de tekniska lösningarna ska vara konstruerade för största möjliga integrerbarhet med befintliga tjänster. Det ska finnas öppna och dokumenterade gränssnitt för integration, men vad och på vilket sätt dessa gränssnitt ska nyttjas måste preciseras i avropet.