FAQ E-litteratur Overdrive

Vanliga frågor

Kan de som vill göra avrop från ramavtalet samtidigt köpa e-böcker från andra leverantörer?

Vårt ramavtal är frivilligt att använda men huruvida det är möjligt för biblioteken att använda sig av andra affärsmodeller eller utnyttja utrymmet för direktupphandling är upp till varje organisation att utreda.

Hur många titlar omfattar utbudet? Och hur hanteras nya titlar?

Det utbud som OverDrive idag erbjuder är på ca 27 000 titlar. Vid upphandlingen krävde vi att anbudsgivare skulle ha ett grundutbud som svarar mot vissa uppställda kriterier. Samtidigt ställde vi krav på att ramavtalsleverantören under avtalsperioden skulle arbeta aktivt för att utöka sitt utbud under avtalsperioden, vilket också sker i nuläget.

Varför finns det bara en prismodell?

Vi var öppna för nya förslag under upphandlingens förstudie och letade efter bra exempel på prismodeller men hittade ingen bättre än den nuvarande. När vi skickade ut den externa remissen hade vi flera nivåer av prissättning i förslaget på prismodell. Vårt förslag sades nej till och därför gick vi tillbaka till den trappstegsmodell som SKR tidigare hade i sin överenskommelse med några förlag.

Har ni fört dialog med biblioteken kring deras önskemål under upphandlingen?

Ja dialog fördes med en referensgrupp bestående av representanter från flera bibliotek och huvuddragen i det föreslagna förfrågningsunderlaget annonserades i form av en extern remiss några månader innan upphandlingen annonserades.

Varför är det inte möjligt att ha två leverantörer på ramavtalet för E-litteratur 2017?

Vår målsättning har hela tiden varit att få till stånd en så välfungerande marknad för Sveriges bibliotek och alla boklyssnare som möjligt. Ett av syftena med upphandlingen var att öppna upp för flera anbudsgivare som kunde vara attraktiva för biblioteken, samtidigt som ramavtalet skulle vara användarvänligt för biblioteken. Konkurrens är alltid bra för en positiv utveckling. Just nu har det påbörjats en förändring av den svenska marknaden för utlåning av e-litteratur som kommer att vara värdefull för de inblandade parterna på sikt.