Adda

Vi hinner inte sammanställa vårt samlade behov och avropa innan ramavtalet löper ut, hur ska vi agera?

Om tiden är knapp och ni inte hinner göra en helhetsbedömning av kommande behov är det bästa ni kan göra att avropa allt som ni i nuläget vet att ni kommer behöva. Då har ni i alla fall täckt in en del av behovet och kan kanske klara er med direktupphandling i mellanperioden.

Om era befintliga avropsavtal har löpt så länge som de kan eller om det av annan anledning saknas möjlighet att förlänga befintligt avropsavtal rekommenderar vi att ni planerar och utformar ett nytt avrop så att

  1. Kontrakt med ramavtalsleverantör tilldelas (vid förnyad konkurrensutsättning) eller tecknas (avrop genom rangordning) senast den dag befintligt ramavtal löper ut.
  2. Kontraktet innebär att ni förbinder er att köpa de varor och tjänster som i förväg har presenterats i en avropsförfrågan till ramavtalsleverantör/-er inom aktuella tjänsteområden i ramavtalen. Det ekonomiska värdet av denna del bör vara minst 60 %* av det totala behovet.
  3. Tillkommande behov, i begränsad volym, som inte kan förutses i detalj omfattas av kontraktet genom att ha en option. Det ekonomiska värdet av denna del bör vara max 40 % av totala behovet.

*Om det bindande åtagandet utgör mindre än 60 % av det beräknade högsta värdet för kontraktet rekommenderar vi att ni överväger att antingen minska optionerna (och därmed det beräknade högsta värdet) vid avropet, eller genomföra ett särskilt avrop för de viktigaste produkterna.