Adda

Får vi ersättning för den konsultkostnad eller den arbetstid vi lägger ner på att kontrollera fakturor?

Vi har kommit överens med ABA Skol om att de ska ersätta era eventuella merkostnader som uppstår för att ta fram ett krediteringsunderlag. Om ni själva utfört kontrollåtgärden skickar ni med kreditfakturan ett underlag med nedlagda arbetade timmar vilka ersätts med maximalt 400 kr/timme. Om ni använt er av en konsult för kontrollåtgärden bifogar ni en kopia av konsultens faktura. Av konsultens faktura ska framgå tidsåtgång och kostnader för utförd kontrollåtgärd.

Det är viktigt att poängtera att ansvaret för att kontrollera fakturor åligger den avropande parten. I det aktuella fallet bär Inköpscentralen tillsammans med ABA Skol kostnaden för ert merarbete p.g.a. att felfaktureringen varit systematisk och kräver mer ingående insatser från er sida.