Park- och lekplatsutrustning 2021

Ramavtalet gäller under fyra år. Från det att ramavtalet har löpt i 18 månader kan Inköpscentralen säga upp ramavtalet med sex månaders uppsägningstid. Inköpscentralens målsättning är att avtalen ska löpa hela avtalsperioden och eventuella förändringar kommuniceras i så god tid som möjligt.

Park- och lekplatsutrustning 2021

2022-11-01 till 2026-10-31

Ramavtalet gäller under fyra år. Från det att ramavtalet har löpt i 18 månader kan Inköpscentralen säga upp ramavtalet med sex månaders uppsägningstid. Inköpscentralens målsättning är att avtalen ska löpa hela avtalsperioden och eventuella förändringar kommuniceras i så god tid som möjligt.

Ramavtalet omfattar

Upphandlingen omfattar park- och lekplatsutrustning för lekplatser, skolgårdar, förskolors utemiljö samt för parker och andra offentliga miljöer utomhus. Den omfattar även utomhusgym, fallskydd, multisportarenor samt produktrelaterade tjänster.

Avtalet är uppdelat i följande produktområden:

 • Lekplatsutrustning
 • Parkutrustning
 • Utomhusgym
 • Multisportarenor
 • Fallskydd/underlag
 • Lekplatsbesiktning
 • Rening av sand och andra underlag

Det finns även en geografisk indelning i tre områden

 • Syd
 • Mitt
 • Norr

Så avropar och beställer du

Avrop sker antingen genom särskild fördelningsnyckel eller förnyad konkurrensutsättning. Här beskriver vi vilken avropsmodell som passar dig och hur du gör ditt avrop.

När avropar jag med särskild fördelningsnyckel?

Avrop under 400 000 SEK exklusive mervärdesskatt, per anbudsområde.

Ett avrop med särskild fördelningsnyckel är väldigt enkelt:

 1. Ta reda på vilka produkter som finns i sortimentet genom att ladda ner aktuell prisbilaga för det produktområde som du är intresserad av. 
 2. Skicka iväg avropet till den leverantör som tillhandahåller de produkter du är intresserad av. Använd med fördel dokumentet ”Mall för avrop med särskild fördelningsnyckel” som  finns under fliken Stöddokument längre ner på sidan.

När avropar jag genom förnyad konkurrensutsättning?

Avrop 400 000 SEK exklusive mervärdesskatt, per anbudsområde.

Behöver du göra en förnyad konkurrensutsättning rekommenderar vi att du följer beskrivningen i dokumentet ”Mall för avrop förnyad konkurrensutsättning” som finns under fliken Stöddokument längre ner på sidan.

Du som avropar är också varmt välkommen att kontakta oss för vägledning när det behövs, se kontaktuppgifter högst upp på sidan.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. Exempelvis: Vilket behov har ni idag och i framtiden? Vilka är de nuvarande och kommande volymerna? Vad är kostnaderna för produkter och tjänster idag – och hur ser budgeten ut framöver?

  Tänk på att en bra behovsanalys ger förutsättning till en bra affär!

 3. Välj avropsmodell

  Detta ramavtal har flera avropsmodeller. För beställning upp till ett visst maxbelopp gäller särskild fördelningsnyckel där priserna hämtas från leverantörernas prislistor och en offererad rabattsats. Överskrider din beställning det beloppet, gör du istället en förnyad konkurrensutsättning.
  Under fliken Stöddokument beskrivs villkoren för när vilken modell ska användas.

 4. Kontrollera ditt val av avropsmodell

  Utifrån din behovsanalys, se till att du använder rätt avropsmodell för att inte bryta mot ramavtalsvillkoren.

 5. Ska du göra en förnyad konkurrensutsättning, följ mallarna

  Följ instruktioner och mallar för förnyad konkurrensutsättning under fliken Stöddokument. Beskriv gärna även din verksamhets förutsättningar. Det underlättar för ramavtalsleverantörerna att besvara din förfrågan samt ökar dessutom deras möjlighet att hitta en så bra lösning som möjligt.

 6. Frångå inte villkoren

  Som beställare ansvarar du själv för att avrop sker inom ramen för villkoren i ramavtalet och i enlighet med LOU (Lagen om offentlig upphandling). Du får till exempel inte "rikta" ditt avrop mot en särskild ramavtalsleverantör. Alla ska konkurrera på lika villkor.

 7. Skicka din förnyade konkurrensutsättning till ramavtalsleverantörerna

  Bland stöddokumenten finns information om vilka leverantörer du ska skicka din förnyade konkurrensutsättning till. Kontaktuppgifter finns även under fliken Leverantörer. Uppge tydligt i vilket format du vill få in leverantörernas anbud.

 8. Utvärdera anbuden

  De anbud du får in värderar du utifrån de kriterier du beskrivit i din förfrågan.

 9. Skicka tilldelningsbeslut

  När utvärderingen är klar skickar du ett tilldelningsbeslut till alla ramavtalsleverantörer som lämnat anbud. Har du använt avtalsspärr, ska du vänta tills denna löpt ut innan du kan teckna kontrakt med vinnande leverantör. 

 10. Teckna kontrakt

  Nu tecknar du kontrakt med vinnande leverantör. I vissa fall finns kontraktsmall under Stöddokument. Tänk på att kontraktets längd och villkor måste följa ramavtalsvillkoren.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du kontakta Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad i Tendsign.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Skrivet om avtalet