Vägsalt och dammbindningsmedel 2018

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 2 år med option att förlänga i ytterligare 1 + 1 år.

Vägsalt och dammbindningsmedel 2018

2019-06-01 till 2023-05-31

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 2 år med option att förlänga i ytterligare 1 + 1 år.

avtalskort.vagsaltochdammbindningsmedel2018_450x300.jpg

Avtalskort Vägsalt och dammbindningsmedel 2018.pdf (155 kB, nytt fönster)

All information om ramavtalet samlat i ett avtalskort.

Här får du snabbt och överskådligt information om ramavtalet

Ramavtalet omfattar

Nya ramavtalet ersätter två befintliga avtal - Vägsalt och dammbindningsmedel 2014 samt Vägsalt 2014-2. Upphandlingen omfattar vägsalt för halkbekämpning och dammbindningsmedel, och består av tre anbudsområden:

 • Vintervägsalt natriumklorid (NaCl)
 • Dammbindningsmedel kalciumklorid (CaCl2)
 • Dammbindningsmedel lignosulfonat - nytt hållbart anbudsområde

Gällande anbudsområdet Dammbindningsmedel magnesiumklorid (MgCl2) inkom inga anbud och kommer därför inte att kunna avropas.

Så avropar och beställer du

Ramavtalet omfattar hela Sverige och är indelad i 290 geografiska områden som motsvarar landets kommuner. Avrop och beställning sker genom rangordning uppdelat per delområde.

Stöd för avrop

Avropsstöd återfinns under fliken Stöddokument. En gemensam prisbilaga/rangordning för samtliga anbudsområden publiceras under respektive tilldelad leverantör.

Påverkan på grund av kriget i Ukraina

Avtalet påverkas just nu av kraftigt höjda drivmedelskostnader för transporter då dessa produkter fraktas i bulk, och med lastbil om 36 ton. I dagsläget ser vi olika lösningar från leverantörshåll för att hantera dessa ökade kostnader som inte går i linje med avtalen. Vi ser över hanteringen på Adda Inköpscentral, men idag är rekommendationen att du som kund bör ha en tät dialog med leverantörerna för att förhöra sig om hur detta påverkar det enskilda avropade kontraktet.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. 

 3. Avropsmodell rangordning

  För detta ramavtal gäller rangordning. Under fliken Stöddokument finns närmare vägledning för hur modellen ska användas.

  1. Kontakta leverantörerna

  Ramavtalsleverantörerna är listade i ordningen 1, 2, 3 och nedåt, se gällande rangordning bland stöddokumenten. Rangordningen kan vara uppdelad på geografiskt område, delområde eller båda två. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal. Du kontaktar alltid den leverantör som står som rangordnad etta först. Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och avtalsansvarig.

  2. Gå vidare i rangordningen vid behov

  Återkopplar inte rangordnad etta inom tiden som är uppgiven i ramavtalet får du gå vidare i rangordningen. Det gäller också om leverantören ger svaret att man inte kan leverera enligt avtalsvillkoren.

  3. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt med den som står som avtalsansvarig hos ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Ibland går det går att göra köp inom ramavtalet utan att teckna kontrakt, då kan du beställa direkt hos angiven beställningskontakt. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer, i vissa fall finns även kontraktsmall.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du alltid kontakta Inköpscentralens kundsupport.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad i Tendsign.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Skrivet om avtalet