Möbler för kontor och omsorg 2021 - C Vård och omsorg

Möbler till vårdnära miljöer såsom vårdcentraler och omsorgsboenden. Klicka på plustecknet för mer information.  

Möbler för kontor och omsorg 2021 - C Vård och omsorg

2022-10-03 till 2026-10-02

Möbler till vårdnära miljöer såsom vårdcentraler och omsorgsboenden. Klicka på plustecknet för mer information.  

avtalskort.avfallskarlochavfallspasar_avtalskort_450x300.jpg
Avtalskort Möbler kontor och omsorg 2021.pdf (170 kB, nytt fönster)

All information om ramavtalet samlat i ett avtalskort. 


Här får du snabbt och överskådligt information om ramavtalet.  

Ramavtalet omfattar möbler och inredning fördelat på sex olika delområden och nio geografiska områden. 

Parallellt med upphandlingen av detta ramavtal har vi genomfört en separat upphandling för skola och förskola, där delområdena heter A och B. För att undvika förväxling har därför valt att benämna delområdena på detta ramavtal C-H. 

Omfattning

Delområde C omfattar möbler för miljöer där vårdtagare vanligtvis vistas, såsom väntrum, rum vårdboende samt all- och matrum. Produkter som tål rengöring och är anpassade för exempelvis utbyte av klädsel och tvätt.

 • Exempel på produktgrupper: matbord, stolar och fåtöljer, soffor och fotpallar, vilfåtöljer, medicinskåp, dynor/filtar, inklusive, särskilt tillgänglighetsanpassade.

Digital möbelkatalog

Standardsortimentet kommer att presenteras i en digital möbelkatalog som lanseras under första kvartalet 2023. I möbelkatalogen finns hela standardsortimentet med beskrivningar, hållbarhetsmärkningar, bilder och priser. För att katalogen ska vara enkel att använda kommer du att kunna filtrera och söka produkter som möter dina specifika behov. Det kommer till exempel att finnas olika färgsymboler för hållbara alternativ.

Fram till dess att möbelkatalogen är på plats hittar du standardsortimentet i prisbilagorna som finns under respektive leverantör under fliken Leverantörer.

Under Stöddokument finns en guide med tips på hur du navigerar i prisbilagorna.

Så avropar och beställer du 

Detta ramavtal har två olika avropsmodeller. Vilken modell som ska användas avgörs av hur stor kostnaden är vid varje avropstillfälle.

Du avropar genom särskild fördelningsnyckel om din beställning är upp till 400 000 kronor (inkl. samtliga kostnader som t.ex. frakt eller andra tjänster). Överskrider beställningen 400 000 kronor gör du istället en förnyad konkurrensutsättning

Läs mer under fliken Avropa och beställ steg för steg.

Stöd för avrop 

Under fliken Stöddokument finns en avropsvägledning som ni kan använda som stöd vid avropet.

För dig som vill veta mer om hållbarhetsfrågor kopplat till avtalet - Läs under fliken Hållbarhet

Kontaktuppgifter till ramavtalsleverantören hittar du under Leverantörer. Där hittar du även Sortiment- och prisbilagor för det övriga sortimentet och tjänster.

Sammanställning över avtalade leverantörer hittar du under fliken Stöddokument.

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland

Ramavtalet kontrollerat i september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.

 

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. Exempelvis: Vilket behov har ni idag och i framtiden? Vilka är de nuvarande och kommande volymerna? Vad är kostnaden för produkter och tjänster idag? Hur ser budgeten ut framöver? För dig som vill veta mer om hållbarhetsfrågor kopplat till avtalet, läs mer under fliken Hållbarhet. Tänk på att en bra genomförd behovsanalys skapar bättre förutsättningar till en god affär!

 3. Välj avropsmodell

  Avtalet har två avropsmodeller. Vid beställning upp till ett visst maxbelopp gäller särskild fördelningsnyckel där priserna hämtas från den digitala möbelkatalogen och från leverantörernas prislistor med en avtalad rabattsats. Överskrider din beställning maxbeloppet, gör du istället en förnyad konkurrensutsättning.


  Under fliken Stöddokument beskrivs villkoren för när respektive avropsmodell ska användas

 4. Kontrollera ditt val av avropsmodell

  Utifrån din behovsanalys, se till att du använder rätt avropsmodell för att inte bryta mot ramavtalsvillkoren.

 5. Ska du göra en förnyad konkurrensutsättning

  Följ instruktioner och använd mallen för förnyad konkurrensutsättning under fliken Stöddokument. Beskriv gärna även din verksamhets förutsättningar. Det underlättar för ramavtalsleverantörerna att besvara din förfrågan och ökar dessutom deras möjlighet att tillhandahålla en så bra lösning som möjligt för dig och din verksamhet.

 6. Frångå inte villkoren

  Som beställare ansvarar du själv för att avrop sker inom ramen för villkoren i ramavtalet och i enlighet med LOU (Lagen om offentlig upphandling). Du får till exempel inte "rikta" ditt avrop mot en särskild ramavtalsleverantör. Alla leverantörerna ska konkurrera på lika villkor.

 7. Skicka din avropsförfrågan till leverantörerna

  Information om vilka leverantörer du ska skicka till finns under fliken Stöddokument. Kontaktuppgifter finns under fliken Leverantörer. Uppge tydligt i vilket format du vill få in leverantörernas anbud.

 8. Utvärdera anbuden

  De anbud du får in utvärderar du utifrån de kriterier du beskrivit i din avropsförfrågan.

 9. Skicka tilldelningsbeslut

  När utvärderingen vid en förnyad konkurrensutsättning är klar skickar du ett tilldelningsbeslut till alla leverantörer som lämnat anbud. Har du använt avtalsspärr, ska du vänta tills denna löpt ut innan du kan teckna kontrakt med vinnande leverantör.

 10. Teckna kontrakt

  Nu tecknar du kontrakt med vinnande leverantör. Tänk på att kontraktets längd och villkor måste följa ramavtalsvillkoren.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du kontakta Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad i Tendsign.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Skrivet om avtalet

Hållbarhet

För dig som vill veta mer om hållbarhetsfrågor kopplat till avtalet

Vi arbetar för att skapa en hållbar, inkluderande och rättvis utveckling i linje med Agenda 2030. Detta ramavtal hjälper er verksamhet att uppnå mål 3 i Agenda 2030, då det syftar till att skapa en god vistelse- och arbetsmiljö för offentliga verksamheter. Ställda krav och villkor i upphandlingen bidrar även till att ni kan uppnå flera andra mål.

halsaochvalbefinnande.jpg bild 1 SDG.png Bild 2 SDG.jpg bild 3 SDG.png bild 4 SDG.jpg 

bild 5 SDG.jpg bild 6 SDG.png bild 7 SDG.png bild 8 SDG.jpg bild 9 SDG.png 

Avtalet erbjuder ett brett utbud av möbler med högt ställda krav på miljömässig och social hållbarhet där grundkravställningen är i nivå med Upphandlingsmyndighetens möbelkriterier.

Avtalet främjar en cirkulär användning av möbler genom höga krav på kvalitet, funktion och kemiskt innehåll. Möblerna ska hålla länge, minst fem år, och du kan kravställa längre garanti vid förnyad konkurrensutsättning.

Leverantörerna ska tillhandahålla bruks- och skötselanvisningar samt reservdelar och du kan välja möbler som innehåller återvunnet eller förnybart material eller produkter som är möjliga att demontera, renovera och återbruka i den mån dessa finns tillgängliga som hållbara val i den digitala möbelkatalogen eller i leverantörernas prislistor (övrigt sortiment). Läs mer om produktrelaterade hållbarhetskrav och hållbara val nedan.

Leverantörerna ska arbeta systematiskt för att förebygga och hantera risker kopplat till de grundläggande villkoren för mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och antikorruption. Särskilt ska risker i samband med textiltillverkning och olagligt avverkat timmer eller trävaror beaktas. Trä som ingår i produkterna ska komma från hållbara skogsbruk och ni kan ställa krav på hållbarhetsmärkt trä (FSC och PEFC) vid förnyad konkurrensutsättning.

Leverantörerna ska klimatberäkna minst tio stycken standardprodukter under avtalstiden och dessa kommer att synliggöras som hållbara alternativ så att ni på sikt kommer kunna välja produkter med längre klimatavtryck. På motsvarande sätt har leverantörerna åtagit sig att miljömärka ett antal standardprodukter under avtalsperioden.

Leverantörerna ska kunna rådge er som beställare utifrån era användares särskilda behov, med målet att uppnå så god tillgänglighet som möjligt. Ni kan välja den leverantör som bäst tillgodoser era användares specifika behov avseende funktionalitet och tillgänglighet, som exempelvis möbler som är anpassade för rullstol, syn-, hörselskada eller annan funktionsnedsättning.

Leverans av produkter ska ske med lägsta möjliga klimatpåverkan och senast 18 månader efter avtalsstart ska de kunna rapportera leveransernas koldioxidutsläpp till er vid begäran.
Ni kan även ställa ytterligare krav på hållbara transporter (fordon, bränslen o.s.v.) vid förnyad konkurrensutsättning.

Produktrelaterade hållbarhetskrav

Produkterna ska uppfylla hållbarhetsintyg nivå hög som motsvarar Upphandlingsmyndighetens kriterier som lägst på basnivå. Undantag gäller möbler för boende och hemnära miljö, utemöbler och vissa produkter som inte är möbler i det övriga sortimentet (t.ex. backar, lådor, korgar m.m.) som ska uppfylla hållbarhetsintyg nivå bas. Ni kan ställa ytterligare kemikalierelaterade krav enligt hållbarhetsintyg nivå spets vid förnyad konkurrensutsättning.

Nedan hittar du mallar för hållbarhetsintyg:

 1. Hållbarhetsintyg nivå bas KO.docx (172 kB, nytt fönster)
 2. Hållbarhetsintyg nivå hög KO.docx (179 kB, nytt fönster)
 3. Hållbarhetsintyg nivå spets KO.docx (190 kB, nytt fönster)
 4. Lista kemiska ämnen.KO.xlsx (37 kB, nytt fönster)

Möjliga undantag från produktrelaterade hållbarhetskrav

För vissa miljöer inom vård och omsorg kan det i undantagsfall finnas krav på regelbunden desinficering. I dessa fall kan ni ange att ni accepterar avsteg från vissa hållbarhetskrav för ytbehandling eftersom upprepad desinficering kan medföra stor påfrestning på ytan. Ni kan exempelvis ange att ”Ytan ska klara daglig avtorkning med desinfektionsmedel, företrädesvis sprittvätt med t.ex. 50%-ig isopropanol eller 70%-ig etanol”. Ni kan även ange att undantag accepteras för exempelvis lösningsmedelsburna PUR-lacker från delkrav H23 i hållbarhetsintyget, d.v.s. att kemiska produkter som är klassificerade med angivna faroangivelser kan tillåtas. I dessa situationer får leverantörer offerera ytskikt som frångår kravet enligt hållbarhetsintyget.

Använd hållbarhetsintygen under avtalsperioden

Eftersom avtalet innehåller ett så pass brett sortiment har det varit nödvändigt att prioritera ansatserna i samband med utvärderingen liksom i den kommande avtalsuppföljningen. I samband med upphandlingen genomfördes dokumentgranskning på utvalda stickprov där anbudsgivarna visade hög kvalitet på inkomna bevis. Inköpscentralen planerar att genomföra uppföljning under avtalsperioden genom stickprovskontroll med fokus på standardsortimentet.

Om ni som beställare vill säkerställa att offererade produkter uppfyller kraven rekommenderar vi att ni genomför en egen kontroll med hjälp av hållbarhetsintygen ovan. Ni skickar då med mallen för hållbarhetsintyg nivå bas eller hög till leverantören som i sin tur ska inkomma med ett ifyllt intyg där de ska ange sina bevis för kravuppfyllnad för respektive delkrav.

Har du frågor?

Om du har frågor kring användning av hållbarhetsintygen är ni välkomna att kontakta oss via telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se

Hållbara alternativ

För er som önskar köpa produkter med specifika hållbarhetsegenskaper som exempelvis miljömärkta eller klimatberäknade produkter är de enkla att hitta i den digitala möbelkatalogen där de markeras med särskilda symboler för hållbara alternativ.

Leverantörerna ska även kunna ge halvårsstatistik över sålda miljömärkta produkter till er vid begäran. För att främja produkter med längre livslängd synliggörs demonterbara produkter och leverantörerna ska tillhandahålla renoveringsanvisningar för dessa vid er begäran. På samma sätt synliggörs produkter som innehåller återvunnet/förnybart material.

Nedan hittar du en översikt som visar vilka hållbara val som kan göras:

Hållbara alternativ.pptx (877 kB, nytt fönster)

Ytterligare fördjupning

Nedan hittar du en fördjupad sammanställning av de hållbarhetskrav och villkor som har ställts i upphandlingen:

Hållbarhetssammanställning Möbler KO.pdf (1575 kB, nytt fönster)