2 juni 2022 Upphandling | Ramavtal | Hållbarhet

Gasar på mot en fossilfri framtid

Adda Inköpscentral har tagit fram en strategi för kravställan av transporter, inklusive varuleveranser och resor, som ingår i de uppdrag som avropas från ramavtalen. Kraven driver mot de svenska klimatmålen, det vill säga en minskning av växthusgasutsläppen från inrikestransporter med minst 70 procent till 2030 jämfört med 2010.

lastbil på svensk väg

Inköpscentralens strategi är att kravställa kring minskad klimatpåverkan från transporter i de avtal där transporter ingår, men på olika nivåer beroende på hur transportintensiva avtalen är. Det finns krav på tre nivåer – guld, silver och brons – där guldnivån för de mest transportintensiva avtalen är där det går att göra störst skillnad med drivande kravställningar.

Kraven innebär att leverantörerna ska ha en handlingsplan för att nå utsläppsminskning åtminstone i linje med de nationella klimatmålen. Leverantörerna ska också aktivt arbeta för att minimera och optimera transporterna inom tjänsterna eller vid leverans av varor. I de mest transportintensiva avtalen anges andel fossilfria transporter som ska uppnås under avtalstid. Utsläppsdata ska kunna ges till de upphandlande myndigheter som önskar detta.

- Då transporter står för en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp så kan den offentliga upphandlingen göra stor klimatnytta genom att ställa krav i linje med våra klimatmål, säger Peter Nohrstedt, hållbarhetschef på Adda Inköpscentral.

Förhoppningen är att den nya strategin och mer enhetliga kravformuleringar, i kombination med uppföljning under avtalstid, kommer bidra till större miljönytta för Inköpscentralens kunder.

Här kan du läsa mer om vår miljöhänsyn och ta del av våra klimatkrav på transporter.

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar