Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Miljöhänsyn

Addas ramavtal och Dynamiska inköpssystem (DIS) ska bidra till att ni kan möta målen i Agenda 2030 och de nationella miljömålen. Vi erbjuder produkter och tjänster med en hög nivå av miljömässig hållbarhet, anpassat till ett framtida cirkulärt samhälle.

Miljöhänsyn_2800x1400.png

Addas ambition är att ställa långtgående miljökrav på det som har en stor påverkan och där det finns möjlighet till förbättringar. Det innebär att miljökraven ska göra skillnad. Vi vill samtidigt bidra till innovation och utveckling av hållbara alternativ. Det gör vi bland annat genom att ge leverantörer mervärde för deras arbete med utveckling av hållbara produkter.

För att kunna avgöra vilka miljökrav som ska ställas har vi tagit fram en checklista för alla hållbarhetsaspekter samt en mall för Agenda 2030-analys. Ni hittar dokumenten här på sidan. Som utgångspunkt använder vi de hållbarhetskriterier som har tagits fram av Upphandlingsmyndigheten. När det saknas kriterier inom viktiga områden, eller när vi vill lägga ribban högre, tar vi fram egna.

Våra hänsynstaganden

Cirkulär ekonomi

Om vi ska lyckas minska vår klimatpåverkan och trycket på våra naturresurser och ekosystem måste vi gå från en linjär till en cirkulär ekonomi. I en cirkulär ekonomi använder vi allt som är tillverkat så länge det går, istället för att tillverka, köpa, använda och sedan slänga produkten. När produkten är förbrukad återanvänds och återvinns den – allt för att tära mindre på jordens resurser och minska vårt avfall.

Cirkulär ekonomi är ett av två fokusområden på miljöområdet där vi bidrar genom att ställa krav som ska förlänga produkters livslängd. Inom vissa områden innebär det att vi erbjuder köp eller hyra av begagnade och rekonditionerade produkter. Inom andra att vi ställer krav på att produkterna ska vara designade på ett sätt som möjliggör framtida renovering, uppgradering, återbruk eller återanvändning av de material som ingår. Vi ställer också krav på att reservdelar ska finnas tillgängliga. Dessutom gör våra krav på minskat användande av miljö- och hälsoskadliga ämnen att vi får renare material som underlättar materialåtervinning.

Klimatpåverkan

Den stora klimatpåverkan från offentligt upphandlade produkter och tjänster kommer från byggnader, infrastruktur, fordon, drivmedel, förbrukningsmaterial, energikrävande utrustning och livsmedel.

Adda erbjuder fossilfria alternativ för bland annat drivmedel, eldningsprodukter, fordon och el. Vi ställer också krav på fossilfria transporter – vilket är vårt andra fokusområde på miljöområdet – och på energieffektiva och klimatsmarta byggnader, installationer och produkter. Där så är möjligt tar vi även hänsyn till byggnaders, produkters och tjänsters totala energi- och klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

Naturresurser, biologisk mångfald och ekosystem

Vi har som ambition att säkerställa ett hållbart nyttjande av våra gemensamma naturresurser och ekosystem. Det bidrar vi till genom att exempelvis ställa krav på markanvändning, nyttjande av vattenresurser och bekämpningsmedel, läckage av näringsämnen, ekologiskt odlade livsmedel, hållbar palmoljeproduktion och hållbart skogsbruk.

Miljö- och hälsoskadliga ämnen

Innehållet av skadliga ämnen i produkter kan påverka vår hälsa och miljö negativt. Det gäller vid tillverkning, användning och avfallshantering. . Vi minskar spridningen av miljö- och hälsoskadliga ämnen, som exempelvis ftalater (mjukgörare), färgämnen, flamskyddsmedel, flyktiga organiska eller högfluorerade ämnen, genom att ställa krav på kemiskt innehåll i de produkter som upphandlas. Det är extra viktigt att vi ställer krav när produkten riktar sig till särskilt känsliga grupper som exempelvis barn och unga eller gravida.

Systematiskt miljöarbete

Vi ställer krav på systematiskt miljöarbete i de fall vi ställer långtgående miljökrav på produkten eller tjänsten. Systematiskt miljöarbete innebär att leverantören arbetar systematiskt med miljöfrågor i sin organisation och leveranskedja. Våra krav bidrar därmed till att stärka miljöfrågornas ställning hos leverantören liksom till att säkerställa att leverantören jobbar med ständiga förbättringar. Genom kraven kan leverantören också visa att denne har kapacitet och rutiner att hantera de miljökrav som ställs i upphandlingen.

Kraven innebär att leverantören ska arbeta systematiskt utifrån exempelvis ISO 14001, EMAS, FR 2000, Svensk Miljöbas eller kunna visa upp dokumentation som styrker att ett motsvarande arbete bedrivs.

Hur följer vi upp miljöhänsyn i upphandling?

För oss är uppföljning en förutsättning för hållbar upphandling. Därför arbetar vi systematiskt med att följa uppde krav vi ställer. För miljöhänsyn i upphandling består uppföljningen framför allt av egenrapportering, dokumentgranskning, mätningar och analyser samt leverantörsmöten. Vid kontroll av policyer och rutiner kan vi också använda oss av kontorsrevisioner. Om vi upptäcker brister begär vi rättelse. Vid grova överträdelser kan vi även använda viten eller häva avtal.

Kontakta oss

Om hållbarhetskraven i våra ramavtal och DIS.
Mejla hallbarhet@adda.se

Om uppföljning av våra ramavtal och DIS, eller vill rapportera avvikelser från våra krav.
Mejla uppföljning@adda.se

Här hittar du rapporterna Mjukt och tryggt 2019 och Plastic Fantastic 2020 där fler än 2000 unika kemiska analysresultat är sammanställda. 

Så jobbar vi med uppföljningar och revisioner

Läs mer om hur vi följer upp våra ramavtal

Prenumerera på nyhetsbrevet om hållbarhet

Vill du ha nyheter om vårt arbete på hållbarhetsområdet? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.