Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

19 oktober 2023 Lärande | Organisation | Utbildningar

Kompetens i fokus med barnrättsjurist Marie Lundin Karphammar

Alla barn och unga i Sverige ska känna att de har möjlighet att påverka sin framtid och känna framtidshopp. De är individer med egna rättigheter som har rätt att få komma till tals och bli lyssnad på. Vi vuxna, offentliga aktörer, har en skyldighet att se till att barn får sina rättigheter tillgodosedda och att alltid agera för barns bästa.

FN:s konvention om barns rättigheter, barnkonventionen, består av 54 artiklar som fastslår att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda, oavsett bakgrund så som kultur, religion, etnicitet och funktionsnedsättning.

Sverige var ett av de första länderna i världen att ratificera barnkonventionen år 1990, vilket innebär att vi bundit oss rättsligt till konventionen sedan dess. År 2020 stärktes barnkonventionen ytterligare genom att artikel 1-42 blev svensk lag.

Även om Sverige är ett tryggt land i många avseenden pågår just nu en negativ samhällstrend där gängvåldet kryper allt längre ner i åldrarna. Det är ett samhällsproblem där vi alla måste ta vårt ansvar. Kommuner och regioner kan framför allt verka genom ett främjande och förebyggande arbete.

Marie Lundin Karphammar är handläggare och barnrättsjurist på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) med lång erfarenhet av just barnrättsarbete. Hon har skrivit böcker, varit familjerättsexpert i radio och utbildat många i barnkonventionen. Nu är hon aktuell bland annat som kursledare i Addas digitala utbildning Barnkonventionen.

Hej Marie! Vad är det som gör att du brinner för just de här frågorna?

Jag har arbetat inom både socialtjänsten och skolan och har länge aktivt drivit ett barnrättsarbete. Min drivkraft är att varje barn ska få känna sig respekterad, värdefull och viktig. Barnkonventionen är ett pedagogiskt verktyg för att förverkliga denna barnsyn! Barnkonventionen som lag förtydligar och förenklar för oss att i vårt arbeta visa att barnets rättigheter ska respekteras.

Vilken roll har kommuner, regioner och myndigheter i arbetet med att upprätthålla och främja barns rättigheter enligt barnkonventionen?

De har en stor roll i arbetet! Barnkonventionen är sedan 1 januari 2020 svensk lag och gäller alla offentliga aktörer. Syftet med barnkonventionen är att se till att offentliga aktörer gör sitt bästa möjliga för att se till att barns rättigheter tillgodoses. Konventionen ska följas både i myndighetsutövning såväl som i det främjande och förebyggande arbetet.

I dagens samhälle är det särskilt viktigt att alla aktörer runt barnet verkar för att barnets rättigheter säkerställs och har förståelse för barnkonventionens barnsyn. Barnsynen innebär bland annat att se och möta barnet som värdefullt, kompetent och göra det delaktigt så långt det är möjligt. Känsla av sammanhang (KASAM) är en viktig del för vår psykiska hälsa, och delaktighet är en förutsättning för att leva upp till vårt demokratiuppdrag.

Hur långt har offentlig sektor kommit i arbetet sedan barnkonventionen blev lag, enligt dig?

Många kommuner och regioner har handlingsplaner för hur de ska implementera barnkonventionen och har strukturer för hur de ska upprätta barnkonsekvensanalyser. Många kommuner har även medarbetare som arbetar strategiskt med barnrättsarbetet, men mycket arbete återstår. Det krävs både kunskap, strukturer och vilja för att kunna säkerställa barnets rättigheter.

Alla individer är viktiga som arbetar runt barnet, direkt eller indirekt. Att arbeta med barnkonventionen är inte en fråga för bara socialtjänst eller skola, det är en fråga för samtliga verksamheter.

Du träffar många kommuner och regioner. Vilka är de största utmaningarna för att implementera barnkonventionen?

Den största utmaningen är att ta sig tid att få kunskap om konventionen och hur den kan användas som ett pedagogisk verktyg i allt arbete som rör barnet direkt eller indirekt. Det krävs kunskap både från politiker, chefer och medarbetare för att få genomslag på riktigt.

Finns det goda exempel på organisationer som tagit steg i rätt riktning, där man kan hämta inspiration och goda idéer?

På SKRs webbplats har vi lärande exempel om hur man kan ta sig an en handlingsplan och hur man kan upprätta barnkonsekvensanalyser. Vi har också digitala seminarium och utbildningar.

Avslutningsvis, vilka är dina tre bästa tips för att komma igång med arbetet?

  1. Se till att alla politiker, chefer och medarbetare i organisationen får en grundutbildning i barnkonventionen. Det är en förutsättning. Adda har en digital sådan som du kan köpa in genom en organisationslicens, och där var och en kan genomföra den i egen takt.
  2. Utse personer i organisationen som arbetar strategiskt med barnkonventionen.
  3. Ta fram en övergripande handlingsplan som sen bryts ner till olika förvaltningar/avdelningar. Uppföljningsarbetet är viktigt!

Det viktiga är att komma igång!

Om Kompetens i fokus

Kompetens i fokus är en serie där du får träffa olika experter som delar med sig av sin kunskap inom olika ämnen, som förhoppningsvis kan inspirera och stärka dig i din arbetsvardag.

Vad eller vem vill du läsa om framöver? Skicka gärna ditt tips till oss via e-post med ämnesrubrik ”Kompetens i fokus”.