Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Adda Inköpscentral

När du kontaktar Inköpscentralen, blir kontaktad av Inköpscentralen eller på annat sätt kommunicerar med Inköpscentralen, t.ex. i samband med anbudsgivning vid en offentlig upphandling administrerad av Inköpscentralen, kommer dina personuppgifter att behandlas i enlighet med nedan.

Dina personuppgifter hämtas från dig själv, din arbetsgivare eller uppdragsgivare, från övriga bolag inom Adda-koncernen eller från allmänt tillgängliga informationskällor, t.ex. företag som tillhandahåller kontaktlistor eller uppgifter hämtade från Internet.

När och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

1. Kategori av registrerad: Anställd hos anbudsgivare

Genomföra upphandling

När din arbetsgivare lägger anbud i en offentlig upphandling administrerad av Inköpscentralen, kommer Inköpscentralen behandla dina personuppgifter för att kunna genomföra och administrera upphandlingsförfarandet, inklusive utvärdera anbuden, genomföra referenstagning och tilldela kontrakt. Dina personuppgifter kan behandlas dels om du är kontaktperson för dina arbetsgivare/den anbudsgivare du företräder, dels om dina personuppgifter är en del av upphandlingsunderlaget, t.ex. om ditt CV finns med i upphandlingen för att uppfylla ställda krav på CV.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Namn, inklusive personnummer (om enskild firma)
 • Kompetensuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter

Berättigat intresse: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra upphandlingar i enlighet med vårt uppdrag.

Behandlingen kan även utföras med stöd av en rättslig förpliktelse när sådan föreligger.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under upphandlingsförfarandet. Dina personuppgifter kommer dock att bevaras under en längre period för andra ändamål (t.ex. hantera rättsliga krav), se mer nedan.

Avtalsförvaltning, inklusive avtalskollen

Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera upphandlade ramavtal, t.ex. för att hantera avrop, kommunicera med ramavtalsleverantörerna och i övrigt lagra upphandlingsunderlag för att kunna administrera ramavtalet under dess löptid. Detta inbegriper behandling av personuppgifter när du är kontaktperson för en upphandlad leverantör eller om dina personuppgifter, t.ex. CV, framgår av upphandlingsunderlaget. För detta ändamål lagrar vi även uppgifter i avtalskollen (för att kunna följa vilka avtal som är gällande) samt för att kunna bibehålla en urvalslista över leverantörer i vissa fall (t.ex. avseende HVB-hem).

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Namn, inklusive personnummer (om enskild firma)
 • Kontaktuppgifter
 • Kompetensuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter

Berättigat intresse: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera upphandlade ramavtal.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under den längre perioden av ramavtalets löptid eller pågående avropade avtal från ramavtalet och maximalt för en tid om ett (1) år därefter för att Inköpscentralen ska kunna avidentifiera allt material från upphandlingen i syfte att förbättra och utveckla verksamheten. Dina personuppgifter kommer dock att bevaras under en längre period för andra ändamål (t.ex. hantera rättsliga krav), se mer nedan.

Hållbarhetskollen: Uppföljning av processer och rutiner

För att kunna genomföra uppföljning av anbudsgivares processer och rutiner, t.ex. genom kontorsrevisioner och genomförande av kontroller på tillverkningsanläggningar, kommer dina personuppgifter att behandlas i samband med att en sådan kontroll genomförs.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Anteckningar från kontroller som kan innehålla personuppgifter
 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter

Berättigat intresse: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna kontrollera de anbudsgivare som lämnar anbud eller som levererar under avtal som upphandlats av Inköpscentralen.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under den längre perioden av ramavtalets löptid eller pågående avropade avtal från ramavtalet. Dina personuppgifter kommer dock att bevaras under en längre period för andra ändamål (t.ex. hantera rättsliga krav), se mer nedan.

Hantera förfrågningar från anbudsgivare

För att hantera förfrågningar från anbudsgivare behandlar Inköpscentralen personuppgifter rörande den personen hos anbudsgivaren som hör av sig till Inköpscentralen i detta syfte.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Din kommunikation
 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter

Berättigat intresse: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera förfrågningar från anbudsgivare.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under den längre perioden av ramavtalets löptid eller pågående avropade avtal från ramavtalet och maximalt för en tid om ett (1) år därefter för att Inköpscentralen ska kunna avidentifiera allt material från upphandlingen i syfte att förbättra och utveckla verksamheten. Dina personuppgifter kommer dock att bevaras under en längre period för andra ändamål (t.ex. hantera rättsliga krav), se mer nedan.

Uppföljning av verksamheten

För att kunna sammanställa statistik avseende olika ramavtals omsättning och intäkter behandlas personuppgifter i samband med att sådan sammanställning görs.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Namn, inklusive personnummer (om enskild firma)
 • Kontaktuppgifter
 • Kompetensuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna följa upp de olika ramavtal vi har upphandlat för att kunna utvärdera och analysera verksamheten och hur vi genomför upphandlingar.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under den längre perioden av ramavtalets löptid eller pågående avropade avtal från ramavtalet och för en tid om ett (1) år därefter för att Inköpscentralen ska kunna avidentifiera allt material från upphandlingen i syfte att förbättra och utveckla verksamheten. Dina personuppgifter kommer dock att bevaras under en längre period för andra ändamål (t.ex. hantera rättsliga krav), se mer nedan.

Administration av Mina Sidor

Dina personuppgifter behandlas när du registrerar ett användarkonto via Mina Sidor. Personuppgifterna behandlas för att vi ska kunna tillhandahålla dig ditt användarkonto och säkerställa att du kan använda ditt användarkonto för dess angivna syften.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter
 • Titel

Berättigat intresse: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna registrera och administrera användarkonton på Mina Sidor för att förenkla användarupplevelsen vid användningen av Inköpscentralens tjänster.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras så länge som du har ett aktivt konto på Mina Sidor. Om du har varit inaktiv i mer än två (2) år eller om du begär detta kommer ditt användarkonto att raderas.

2. Kategori av registrerad: Anställd hos kunder

Hantera deltagande i referensgrupper (s.k. kunddialoger)

Vi behandlar personuppgifter avseende anställda hos våra kunder för att hantera deltagande i referensgrupper inför nya ramavtalsupphandlingar (s.k. kunddialoger).

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Namn
 • Kontaktuppgifter i form av e-postadress och telefonnummer
 • Organisatoriska uppgifter
 • Ev. övriga personuppgifter i referensgruppsdeltagarens kommunikation med Inköpscentralen

Berättigat intresse: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att hantera och administrera den eller de referensgrupper som den anställde  anmält intresse att delta i.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras till dess den ramavtalsupphandling, som referensgruppen avser, har avslutats.

Förfrågningar om deltagande i ny referensgrupp

Vi behandlar personuppgifter avseende anställda  hos våra kunder som har anmält intresse att delta i en referensgrupp inför en ramavtalsupphandling för att fråga om de personerna vill delta i en annan referensgrupp, eller känner till någon annan person som kan tänkas vilja delta.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Namn
 • Kontaktuppgifter i form av e-postadress och telefonnummer
 • Organisatoriska uppgifter
 • Ev. övriga personuppgifter i referensgruppsdeltagarens kommunikation med Inköpscentralen

Berättigat intresse: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att skicka förfrågningar om att delta i nya referensgrupper.

I samband med en förfrågan om deltagande i en referensgrupp finns möjlighet att avregistrera sig från ytterligare förfrågningar.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras till dess den ramavtalsupphandling, som referensgruppen avser, har avslutats.

Uppföljning av våra ramavtal och DIS

Vi behandlar personuppgifter om anställda hos våra kunder (s.k. inloggningsansvariga och andra anställda) för att genomföra uppföljning av våra ramavtal och DIS genom bland annat enkätundersökningar och mejlutskick.

Anställd hos kund som besvarar en enkät

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Namn
 • Kontaktuppgifter i form av e-postadress och telefonnummer
 • Organisatoriska uppgifter
 • Ev. personuppgifter i den anställdes kommunikation med Inköpscentralen

Berättigat intresse: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att följa upp och utvärdera verksamheten.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras för ändamålet i maximalt två år från det att de samlades in.

Anställd hos kund som godkänner att stå som kontaktperson för framtida uppföljningsärenden

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Namn
 • Kontaktuppgifter i form av e-postadress och telefonnummer
 • Organisatoriska uppgifter
 • Ev. personuppgifter i den anställdes kommunikation med Inköpscentralen

Samtycke: Samtycke kan lämnas i samband med att en anställd hos kund besvarar en enkät, ett mejl eller genom muntligt godkännande.

Den anställde kan när som helst återkalla samtycket genom att meddela Inköpscentralen det på adressen gdpr@adda.se.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras till dess du återkallar ditt samtycke. Om du inte återkallar samtycket, bevaras dina personuppgifter för ändamålet så länge som du är anställd hos kunden.

Hantera e-postförfrågningar och kommunikation

Vi behandlar personuppgifter avseende kontaktpersoner hos våra kunder för att kunna hantera förfrågningar inom ramen för Inköpscentralens upphandlingar för våra kunders räkning.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund
 • Din kommunikation
 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter

Berättigat intresse: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt be­rättigade intresse av att möjliggöra kommunikation mellan oss och våra kunder inom ramen för uppdraget.

Bevarandetid: Dina personuppgifter sparas under tiden vi hanterar ditt ärende. Personuppgifterna kommer dock att bevaras under en längre period för andra ändamål (t.ex. hantera rättsliga krav), se mer nedan.

Administration av avtalsförhållande

För att kunna hantera avtalsförhållandet med våra företagskunder behandlar Inköpscentralen dina personuppgifter, i din egenskap av kontaktperson, för att t.ex. kunna administrera betalningar eller fakturor, hantera upphandlingsprocessen, hantera tillgången till "mina sidor" i kundportalen, samt kommunicera med din organisation inom ramen för avtalsförhållandet. Behandlingen är nödvändig för att Inköpscentralen ska kunna upprätthålla ett avtalsförhållande med din organisation.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Din kommunikation
 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Kundnummer
 • Uppgifter som framgår av upphandlingsunderlag

Berättigat intresse: Behandlingen genomförs för att kunna tillmötesgå vårt berättigade intresse av att kunna administrera de avtalsförhållanden Inköpscentralen har med sina företagskunder.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras för detta ändamål under tiden så Inköpscentralen har ett existerande avtalsförhållande med den organisation du företräder.

Administration av Mina Sidor

Dina personuppgifter behandlas när du registrerar ett användarkonto via Mina Sidor. Personuppgifterna behandlas för att vi ska kunna tillhandahålla dig ditt användarkonto och säkerställa att du kan använda ditt användarkonto för dess angivna syften.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter
 • Titel

Berättigat intresse: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna registrera och administrera användarkonton på Mina Sidor för att förenkla användarupplevelsen vid användningen av Inköpscentralens tjänster.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras så länge som du har ett aktivt konto på Mina Sidor. Om du har varit inaktiv i mer än två (2) år eller om du begär detta kommer ditt användarkonto att raderas.

3. Kategori av registrerad: Referenspersoner

Referenstagning vid genomförande av upphandling

Vi behandlar personuppgifter avseende dig som har angivits som referensperson av anbudsgivare i de upphandlingar som administreras av Inköpscentralen. Dina personuppgifter behandlas för att vi ska kunna kontakta dig och verifiera det som anbudsgivaren har angivit i sitt anbud.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Din kommunikation
 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter

Berättigat intresse: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt be­rättigade intresse av att kunna verifiera de referenser som lämnas av anbudsgivare inom ramen för upphandlingar.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras för detta ändamål till dess att avtalsspärren löpt ut för aktuellt upphandlingsförfarande. Dina personuppgifter kommer dock att bevaras under en längre period för andra ändamål (t.ex. hantera rättsliga krav), se mer nedan.

4. Kategori av registrerad: Kontaktperson hos leverantörer och samarbetspartners

Utställande, betalning och annan administration av fakturor

Dina personuppgifter behandlas för att Inköpscentralen ska kunna administrera fakturor, t.ex. för att ställa ut, betala och administrera hanteringen av fakturor avseende t.ex. leverantörer och samarbetspartners. Personuppgifterna behandlas om de förekommer i fakturaunderlaget, t.ex. om du är kontaktperson.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund
 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter

Berättigat intresse: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt be­rättigade intresse av att kunna hantera, ställa ut samt betala fakturor inom ramen för vår verksamhet.

Bevarandetid: Dina personuppgifter behandlas för detta ändamål i samband med att fakturan ställs ut eller tas emot av oss. Dina personuppgifter kommer dock att bevaras under en längre period för andra ändamål (t.ex. hantera rättsliga krav), se mer nedan.

5. Kategori av registrerad: Alla registrerade som framgår ovan samt övriga registrerade

Administration av förfrågningar avseende dataskydd

Vi behandlar dina personuppgifter när du inkommer med frågor rörande vår behandling av dina personuppgifter, inklusive utövande av dina rättigheter. Behandlingen utförs i syfte att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt tillämpliga dataskyddslagar.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund
 • Din kommunikation
 • Namn, inklusive personnummer
 • Kontaktuppgifter
 • Övriga uppgifter som t.ex. kan ingå i ett svar avseende begäran om tillgång

Rättslig förpliktelse: Behandlingen är nödvändig för att Inköpscentralen ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser enligt tillämpliga dataskyddslagar.

Bevarandetid: Dina personuppgifter behandlas för detta syfte under den tid förfrågan hanteras och för en tid om fem (5) år därefter.

E-postutskick och marknadsföring, inklusive inbjudningar till events (t.ex. mässor och tävlingar) och utbildningar

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna göra olika typer av e-postutskick till dig, inklusive för att skicka inbjudningar till olika events och utbildningar som arrangeras av Inköpscentralen.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund
 • Kontaktuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter

Berättigat intresse: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt be­rättigade intresse av att kunna marknadsföra våra tjänster och bjuda in dig till olika events och utbildningar.

Bevarandetid: När du inte själv har anmält att du vill ha utskick från Inköpscentralen behandlar vi dina personuppgifter för detta ändamål i ett (1) år från insamlingstidpunkten. Om din arbetsgivare har en pågående avtalsrelation med oss kommer dina personuppgifter att behandlas för detta ändamål under avtalstiden, om du eller din arbetsgivare inte har anmält att du inte längre är anställd hos dina arbetsgivare. I annat fall behandlar vi dina personuppgifter för detta ändamål till dess att du inte längre vill ta del av e-postutskicken.

Du har även alltid möjlighet att tacka nej till fortsatt marknadsföring, i vilket fall Inköpscentralen kommer upphöra med marknadsföringen.

Utskick av nyhetsbrev

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna skicka nyhetsbrev till dig i den mån du antingen är kontaktperson till en företagskund eller har anmält dig till nyhetsbrev via vår webbplats.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund
 • Namn
 • Kontaktuppgifter

Berättigat intresse: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna nå ut med nyhetsbrev till våra kunder eller andra intressenter.

Bevarandetid: Om din arbetsgivare har en pågående avtalsrelation med oss kommer dina personuppgifter att behandlas för detta ändamål under avtalstiden, om du eller din arbetsgivare inte har anmält att du inte längre är anställd hos dina arbetsgivare. Vi bevarar i annat fall dina personuppgifter för detta ändamål så länge som du prenumererar på vårt nyhetsbrev. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbreven.

Genomförande av utbildningar och events (t.ex. mässor och tävlingar)

Inköpscentralen behandlar dina personuppgifter för att kunna genomföra de utbildningar och event som du har anmält dig till.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund
 • Namn
 • Kontaktuppgifter

Berättigat intresse: Behandlingen genomförs för att kunna tillmötesgå vårt berättigade intresse av att kunna hantera anmälningar till utbildningar och andra events för att kunna marknadsföra Inköpscentralens tjänster.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras för detta ändamål under tiden Inköpscentralen genomför utbildningen eller eventet och för en tid om en (1) månad därefter.

Följa upp och utvärdera verksamheten

Vi behandlar dina personuppgifter för att följa upp och utvärder verksamheten, t.ex. för att kunna ta fram statistik och rapporter för att förbättra hur vi marknadsför våra tjänster, samt genomför upphandlingar för våra kunders räkning.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund
 • Namn
 • Din kommunikation
 • Kontaktuppgifter

Berättigat intresse: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att följa upp och utvärdera verksamheten.

Bevarandetid: Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några personuppgifter sparas tillsvidare.

Hantera och bemöta rättsliga anspråk

Vi behandlar dina personuppgifter, om det är nödvändigt, för att hantera och bemöta rättsliga anspråk, t.ex. vid en tvist eller en rättsprocess.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Din kommunikation
 • Namn, inklusive personnummer (om enskild firma)
 • Kontaktuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter
 • Övriga uppgifter som är nödvändiga för ändamålet

Berättigat intresse: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, föra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under den tid som är nödvändig för detta syfte, normalt till dess att tvisten är avslutad eller kravet blivit preskriberat.

Uppfylla rättsliga förpliktelser

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att uppfylla rättsliga förpliktelser, t.ex. bokförings- och re­dovisningskrav och skyldigheter enligt data­skyddslagstiftningen.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Samtliga uppgifter som samlats in och som är nöd­vändiga för att uppfylla respektive rättslig skyldig­het.

Rättslig förpliktelse: Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra rätts­liga förpliktelser.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras för den tid som är nödvändig i förhållande till respektive rätts­lig förpliktelse.

Hantera och skydda IT-system och tjänster

För att hantera och skydda våra IT-system och tjänster, t.ex. vid loggning, felsökning, säkerhetskopie­ring, förändrings- och problemhantering i system och i samband med eventuella IT-incidenter, be­handlar vi, om det är nödvändigt, dina personuppgifter.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Samtliga uppgifter som anges häri.

Berättigat intresse: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och skydda våra IT-system och tjänster.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under samma period som anges i förhållande till respektive ovan angivet ändamål med behandlingen av dina personuppgifter. Personuppgifter i loggar bevaras för felsök­ning och incidenthante­ring under en tid om 13 månader räknat från tidpunkten för logg­hän­delsen.

Mottagare som vi delar dina personuppgifter med

När det är nödvändigt delar vi dina personuppgifter med olika mottagare. Mottagaren är självständigt personupp­giftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter om vi inte har angivit något annat.

Vi delar dina personuppgifter med:

Övriga bolag inom Adda-koncernen

Vi delar dina personuppgifter med övriga bolag inom Adda-koncernen för att dessa ska kunna använda dina personuppgifter för att t.ex. marknadsföra sina tjänster. Uppgifterna sparas i system som administreras av SKL Kommentus (se nedan angående Addas roll som personuppgiftsbiträde).

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för överföringen

 • Namn
 • Kontaktuppgifter

Berättigat intresse: Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra samtliga tjänster som tillhandahålls av Adda-koncernen.

Upphandlande myndigheter och kommuner

När våra kunder gör avrop från de ramavtal som vi har upphandlat kommer Inköpscentralen att dela personuppgifter som har samlats in i samband med genomförandet av upphandlingen, för att våra kunder ska kunna göra avrop i enlighet med det avtal vi har med våra kunder.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för överföringen

 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Kompetensuppgifter

Berättigat intresse: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna låta våra kunder avropa från de ramavtal som vi har upphandlat.

Andra anbudsgivare

Inköpscentralen kan på begäran av anbudsgivare som lämnat anbud i upphandlingar som genomförts av Inköpscentralen. När anbud lämnas ut till andra anbudsgivare kan dessa anbud innehålla personuppgifter som därmed överförs till anbudsgivaren. Inköpscentralen strävar efter att i möjligaste mån anonymisera sådana anbud, men i vissa fall har Inköpscentralen ett berättigat intresse av att även personuppgifter finns inkluderade i det anbud som lämnas ut till anbudsgivaren som har begärt detta.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för överföringen

 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Kompetensuppgifter

Berättigat intresse: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna lämna ut anbud till anbudsgivare för att fullgöra vårt åtagande gentemot anbudsgivaren. Behandlingen är vidare nödvändig för att tillgodose anbudsgivarnas berättigade intressen av att kunna kontrollera andra anbudsgivares anbud för att kunna överväga t.ex. om en överprövning av upphandlingen ska ansökas.

Referenspersoner

Om du är anställd hos en anbudsgivare i en upphandling som vi genomför kan vi lämna ut dina personuppgifter till referenspersoner för att vi ska kunna verifiera vad anbudsgivaren har uppgivit i sitt anbud.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för överföringen

 • Namn
 • Kompetensuppgifter

Berättigat intresse: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna verifiera det som anbudsgivarna har uppgivit i sina anbud och därmed kunna genomföra en rättvis och korrekt upphandling.

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter delar vi personuppgifter med tjänsteleverantörer som vi har anlitat. Dessa tjänsteleverantörer tillhandahåller IT-tjänster till oss (såsom drift, teknisk support och underhåll av IT-systemen). Tjänsteleverantörerna får endast behandla dina personuppgifter för dessa syften enligt våra instruktioner och inte för några egna ändamål. Vi är personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter som tjänsteleverantörerna utför på vårt uppdrag.

Adda

Inköpscentralen använder IT-system som förvaltas av Adda för Inköpscentralen räkning. När Adda tillhandahåller IT-system och därmed behandlar personuppgifter för att Inköpscentralen ska kunna tillmötesgå de ändamål som anges ovan, behandlar Adda personuppgifterna för dessa ändamål i egenskap av personuppgiftsbiträde och behandlar endast personuppgifterna i enlighet med våra instruktioner.

För undvikande av missförstånd delar vi även personuppgifter med Adda för att Adda ska kunna marknadsföra sina tjänster. För detta ändamål är dock Adda självständigt personuppgiftsansvarig.

Övriga mottagare

I vissa fall kan vi, om det är nödvändigt, dela dina personuppgifter med andra mottagare för vissa ändamål (t.ex. för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller för att hantera och be­möta rättsliga krav). Exempel på dessa mottagare är externa rådgivare, myndigheter, dom­stol, poli­sen och po­tentiella kö­pare eller säl­jare av företaget.

Mottagare

Syfte

Laglig grund för överfö­ringen

Myndigheter

Vi kan lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga en­ligt lag att göra det.

Rättslig förpliktelse: Behand­lingen är nödvändig för att upp­fylla rättsliga för­pliktelser.

Externa rådgivare

Vi kan lämna nödvändig information till externa rådgivare, t.ex. revisions­byråer, advokatbyråer eller andra juristbyråer om vi är skyldiga en­ligt lag att göra det eller för att hantera eller bemöta rättsliga krav.

Rättslig förpliktelse och berät­tigat intresse: Behandlingen är nöd­vändig för att uppfylla rätts­liga förpliktelser alterna­tivt till­godose vårt berätti­gade intresse av att hantera och bemöta rätts­liga krav.

Domstol, motparter etc.

För att hantera och bemöta rättsliga krav kan vi över­föra uppgifter till andra par­ter.

Berättigat intresse: Behand­lingen är nödvändig för att tillgodose vårt berätti­gade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.

Rättsvårdande myndig­heter, t.ex. Polisen

Vi kan dela personuppgifter med rätts­vårdande myndigheter, t.ex. polisen om vi är skyldiga enligt lag att göra det.

Rättslig förpliktelse: Behand­lingen är nöd­vändig för att upp­fylla våra rättsliga förpliktelser.

Potentiella köpare och säl­jare

Vi kan komma att dela information med potentiella köpare och säljare om vi skulle sälja hela eller delar av verksam­heten eller vid en samman­slagning.

Berättigat intresse: Behand­lingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra avyttringen eller sammanslag­ningen.

Närmare information om kategorier av personuppgifter

Se tabellen nedan för närmare information om vilka kategorier av personuppgifter som vi behandlar.

Kategori

Exempel på uppgifter

Din kommunikation

Innehåll i din kommunikation, t.ex. e-postmeddelanden

Kompetensuppgifter

Utbildning, yrkeserfarenhet, kurser, kvalifikationer

Kontaktuppgifter

Adress, telefonnummer, e-postadress

Organisatoriska uppgifter

Titel, befattning, arbetsgivare eller uppdragsgivare