Gemensamt personuppgiftsbiträdesavtal för SKL-familjen

SKR, Adda och Inera har sedan december 2018 ett gemensamt personuppgiftsbiträdesavtal. Personuppgiftsbiträdesavtalet, eller pub-avtalet, används av och mellan bolagen när organisationerna är personuppgiftsbiträden respektive personuppgiftsansvariga, i sina relationer med varandra eller externa leverantörer. Personuppgiftsbiträdesavtalet kan användas fritt av både offentlig sektor och leverantörer.

Avtalet togs fram av en arbetsgrupp med representanter från de tre organisationerna som under hösten 2018 haft dialog med leverantörssidan och en rad branschorganisationer för att få en heltäckande bild av leverantörernas syn på avtalet.

När ska personuppgiftsbiträdesavtalet användas?

Ett personuppgiftsbiträdesavtal ska användas när ett företag behandlar personuppgifter för en personuppgiftsansvarigs räkning - alltså till exempel när en leverantör hanterar personuppgifter åt en kommun, i enlighet med kommunens instruktioner. Det är dock viktigt att utreda att ett sådant förhållande verkligen föreligger mellan kommunen och leverantören. Om leverantören själv styr över ändamålet och hanteringen av personuppgifter som leverantören får av kommunen, kan leverantören ha ett eget personuppgiftsansvar för denna hantering, och något personuppgiftsbiträdesavtal ska då inte tecknas.

Två varianter av personuppgiftsbiträdesavtal

Adda tillhandahåller två varianter av personuppgiftsbiträdesavtal som kan användas till exempel vid avrop från Adda Inköpscentrals ramavtal. Version Äldre 180702 används vid avrop från ramavtal som är har ingåtts innan 1 juli 2018, och Version 1.1 181219 används för avrop från Ramavtal som har ingått från och med den 1 juli 2018.

Den huvudsakliga skillnaden mellan de två, version 180702 , och version 1.1 181219, är avsnittet för skada till en registrerad, som regleras i avsnitt 13 respektive 14. I och med rättsutvecklingen och bättre försäkringsmöjligheter på området, har vi i version 1.1 181219 tagit bort en begränsning och anger istället under punkten 14.4 att punkterna 14.1 och 14.2 gäller före andra bestämmelser om krav mellan parterna.

Version 1.1 181219 är SKL-familjens gemensamt framtagna personuppgiftsbiträdesavtal som SKR, Inera och Adda använder både när organisationerna är personuppgiftsbiträden respektive personuppgiftsansvariga, i sina relationer med varandra eller externa leverantörer.

Mer information och stödmaterial hittar du på SKL:s hemsida här.