Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Behandling av personuppgifter i samband med utbildningar

Information om behandling av personuppgifter i samband med AffärsConcepts utbildningar.

1. Bakgrund

AffärsConcept i Stockholm Aktiebolag ("AffärsConcept", "vi", "vår" eller "oss") samlar in och lagrar information som du lämnar inom ramen för när du går en utbildning anordnad och administrerad av AffärsConcept. Denna informationstext anger vilka kategorier av personuppgifter som vi behandlar och för vilka ändamål de behandlas. De personuppgifter vi samlar in från dig är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla utbildningar till dig.

Genomgående används begreppet "behandling", vilket inrymmer samtliga åtgärder som involverar personuppgifter, inklusive utan begränsning, insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering av personuppgifter.

2. Ändamål med behandlingen av dina personuppgifter

2.1 Utbildningsadministration

Ändamål Kategorier av personuppgifter Laglig grund för behandlingen
Vi behandlar dina person­uppgifter för att admini­strera utbildningen, inklusive för att kommunicera med dig, registrera ditt deltagare och förande av deltagarlistor, sköta fakturering för utbildningen samt hantera matprefe­renser för servering av mål­tider under utbildningen.

Namn
Titel
Arbetsgivare, inklusive organisationsnummer
Fakturaadress
Referensnummer
E-postadress
Telefonnummer
Övriga upplysningar som du lämnar i samband med din anmälan
Matpreferens (inklusive eventuell allergi)

Den lagliga grunden för behandlingen av dina per­sonuppgifter är att vi har ett berättigat intresse av att kunna behandla dina person­uppgifter inom ramen för vår hantering och administration av de utbildningar vi tillhan­dahåller.

För behandling av eventuella känsliga personuppgifter (t.ex. allergier) kommer vi att inhämta ditt samtycke innan sådana personuppgifter be­handlas.

Dina personuppgifter bevaras för detta ändamål under tiden då utbildningen genomförs och för en kortare tid därefter för att kunna genomföra enkätundersökningar i enlighet med punkt 2.2 nedan.

2.2 Enkätundersökningar

Ändamål Kategorier av personuppgifter Laglig grund för behandlingen
Vi behandlar dina person­uppgifter i samband med att du deltar i enkätundersök­ningar som vi använder för att utvärdera våra utbild­ningar.

Namn

· Titel

· E-postadress

· Svar på enkätfrågor

Den lagliga grunden för behandlingen av dina per­sonuppgifter är att vi har ett berättigat intresse av att kunna följa upp verksam­heten samt förbättra och utveckla de utbildningar vi tillhandahåller.


Dina personuppgifter bevaras för detta ändamål under svarstiden för enkätundersökningen och för en tid om tre (3) månader därefter i syfte att sammanställa svaren från enkätundersökningen.

2.3 Skicka ut erbjudanden till dig

Ändamål Kategorier av personuppgifter Laglig grund för behandlingen
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna skicka ut erbjudanden om kommande kurser och utbildningar. E-postadress Den lagliga grunden för behandlingen är att vi har ett berättigat intresse av att kunna erbjuda dig möjlighet att gå nya kurser eller utbildningar som arrangeras av AffärsConcept. Du har alltid rätt att tacka nej till fortsatta erbjudanden, vilket du exempelvis kan göra i samband med att du får ett utskick.


Dina personuppgifter bevaras för detta ändamål under en tid om tolv (12) månader från att din senaste utbildning avslutats.

2.4 Fullgöra rättsliga förpliktelser


Ändamål
Kategorier av personuppgifter
Laglig grund för behandlingen
Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser, främst vad gäller bokföringsskyldighet där dina personuppgifter kan framgå av fakturaunderlag.

  • Samtliga personuppgifter som räknas upp i denna informationstext och som är nödvändiga för att fullgöra den rättsliga skyldigheten.

Den lagliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att AffärsConcept ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet som åligger AffärsConcept.

Dina personuppgifter behandlas för detta ändamål under den tid som är nödvändig för att fullgöra de rättsliga förpliktelser som åligger AffärsConcept, vilket avseende bokföringsskyldigeten enligt bokföringslagen (1999:1078) är sju (7) år räknat från utgången av det kalenderår då relevant räkenskapsår avslutades.

2.5 Hantera och bemöta rättsliga krav

Ändamål Kategorier av personuppgifter Laglig grund för behandlingen
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att hantera och bemöta rättsliga krav, t.ex. i samband med en tvist eller rättsprocess. Samtliga personuppgifter som räknas upp i denna informationstext och som är nödvändiga för att hantera eller bemöta det rättsliga kravet. Den lagliga grunden för behandlingen är att vi har ett berättigat intresse av att kunna hantera och bemöta rättsliga krav.

Dina personuppgifter behandlas för detta ändamål under den tid som är nödvändig för att kunna hantera och bemöta det rättsliga kravet.

3. Överföring av personuppgifter

För att kunna tillhandahålla utbildningar och behandla dina personuppgifter i enlighet med vad som anges i avsnitt 2 ovan behöver vi föra över eller lämna tillgång till dina personuppgifter till externa tjänsteleverantörer som t.ex. levererar IT-tjänster i samband med e-postutskick eller enkätundersökningar. Vi har genom avtal med dessa leverantörer säkerställt att de endast behandlar personuppgifter i enlighet med våra instruktioner.

Vi kan även lämna ut din e-postadress till Adda AB, inklusive dess övriga dotterbolag, för att tillgodose koncernens berättigade intresse av att kunna erbjuda dig tjänster. Precis som avseende AffärsConcepts utskick av erbjudanden, har du alltid rätt att tacka nej till dessa aktörers utskick till dig.

4. Dina rättigheter

4.1 Rätt till rättelse
AffärsConcept kommer att vidta åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att hålla dina personuppgifter korrekta, fullständiga och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller inkorrekta personuppgifter.

4.2 Rätt till tillgång (registerutdrag)
Du har rätt att erhålla en bekräftelse från oss att dina personuppgifter behandlas av AffärsConcept och, om så är fallet, få tillgång till personuppgifterna och följande information:

(i) behandlingens ändamål;
(ii) de kategorier av personuppgifter som behandlas;
(iii) mottagare av personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES);
(iv) den tid under vilken personuppgifterna behandlas;
(v) information om de rättigheter som återges häri;
(vi) information om källan från vilken personuppgifterna har samlats in; samt
(vii) om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering.

Utöver detta har du även på begäran rätt att erhålla dina personuppgifter på ett vanligt förekommande elektroniskt format.

4.3 Rätt att motsätta dig behandling
Om behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av ett berättigat intresse och du bedömer att ditt integritetsintresse väger tyngre än vårt berättigade intresse att behandla dina personuppgifter har du rätt att, mot bakgrund av skäl hänförliga till din specifika situation, motsätta dig behandlingen genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 5 nedan. Om du motsätter dig behandlingen måste vi visa ett tvingande berättigat skäl för att fortsatt kunna behandla personuppgifterna. Du har även rätt att motsätta dig behandling som sker för direktmarknadsföringsändamål, t.ex. när vi erbjuder dig nya kurser och utbildningar.

4.4 Rätt till radering
Under vissa förutsättningar, såsom när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och det saknas annan laglig grund för fortsatt behandling av dina personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina personuppgifter.

4.5 Rätt till behandlingsbegränsning
Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att endast omfatta lagring av personuppgifterna, t.ex. under tiden då AffärsConcept utreder huruvida du har rätt till radering enligt punkt 4.4 ovan.

4.6 Rätt till dataportabilitet
När behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av ditt samtycke eller för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att erhålla en kopia av dina personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format.

4.7 Rättigheter i förhållande till automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering
Du har rätt att inte vara föremål för helt automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om sådant beslutsfattande har rättsliga följder eller på liknande sätt väsentligen påverkar dig. Denna rätt tillämpas dock inte om det automatiserade beslutsfattandet är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, om beslutsfattandet uttryckligen är tillåtet enligt lag eller om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke till detta. Inom ramen för den behandling av personuppgifter som AffärsConcept genomför för att tillhandahålla utbildningar till dig är detta dock inte aktuellt eftersom inget automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, sker.

4.8 Rätt att återkalla ditt samtycke
Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke. Du återkallar ditt samtycke genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som framgår nedan och uppge för vilket av ovanstående ändamål du väljer att återkalla ditt samtycke. Vid sådant återkallande av samtycke kommer vi att upphöra den berörda behandlingen. Du är medveten om att du har rätt att begära radering av dina personuppgifter i samband med återkallande av samtycke. Du är även medveten om att ett återkallande av samtycke att behandla t.ex. dina allergier, kan innebära att vi inte kan tillhandahålla måltider i enlighet med dina personliga behov.

4.9 Klagomål till tillsynsmyndighet
Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina personuppgifter. Du har dock även alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen.

5. Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar rörande behandlingen av dina personuppgifter, hör gärna av dig till Föreningen enligt nedanstående kontaktinformation.

AffärsConcept i Stockholm Aktiebolag, org. nr. 556526-3182

e-post@adda.se

Tel: 08 709 59 37