Elenergi DIS

Elenergi 2017 är ett dynamiskt inköpssystem (DIS) där verksamheter kan köpa elenergi som är anpassad för ert specifika behov. Köp genom DIS ger fördelaktiga priser samt erbjuder flexibilitet för dig som kund.

Frågor om DIS:et?

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Elenergi 2017

2018-06-22 till 2028-06-21

Elenergi 2017 DIS omfattar

 • fysisk leverans av elenergi och möjlighet till prissäkring
 • hantering av kundens egen produktion av elenergi 
 • olika prismodeller
 • olika miljöval

Utöver de framtagna prismodellerna och miljövalen finns även möjlighet att ta fram egna modeller och val utifrån organisationens behov.

DIS är öppet för samtliga leverantörer som uppfyller kvalificeringskraven. Ansökningar sker löpande under hela giltighetstiden. Kvalificerade leverantörer redovisas under fliken Stöddokument.

Avropet görs genom specifika upphandlingar som Adda Inköpscentral utför åt dig. En guide för hur du går tillväga finns under fliken Avropa och beställ steg för steg.

När du skickat in dina underlag till oss tar det cirka 15 dagar till färdigt kontrakt.

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland

Ramavtalet kontrollerat i september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.

För dig som vill bli leverantör:

Ansök till Elenergi 2017 DIS här

Anpassningar i DIS Elenergi utifrån marknadsläget

Den stora osäkerheten på elmarknaden och elprisets kraftiga svängningar har lett till att få, eller ibland inga, leverantör lämnar anbud på upphandlingar som avser fast pris. Med hög osäkerhet och låg konkurrens finns risk för ett mycket ofördelaktigt högt påslag vid fast pris-upphandlingar.

Mot bakgrund av detta har vi reviderat våra tidigare inköpsmodeller avseende fast pris och istället kravställt finansiell prissäkring, antingen vid ett tillfälle eller löpande under avtalsperioden, likt en portfölj. Detta innebär att våra kunder likt tidigare fortfarande har möjlighet till prissäkring/prissäkringar men står för sin faktiska profil- och volymavvikelse, samtidigt som denna risk inte offereras i arvodet.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Fyll i bilagorna

  Under fliken Stöddokument finns de dokument som behövs för upphandlingen. Fyll i de olika flikarna i dokumentet Blankett för köp - Elenergi 2017. Använd dokumentet Instruktion för ifyllnad av Blankett för köp – Elenergi 2017 som vägledning för vilken information som ska anges. Fyll också i, underteckna, scanna in och mejla blanketten Fullmakt Elenergi 2017.

 2. Skicka in bilagorna

  Mejla de ifyllda bilagorna till dis@adda.se.

 3. Avrop görs genom specifik upphandling

  Inköpscentralen kontrollerar att underlagen är kompletta och genomför sedan den en specifika upphandlingen.

Leverantörer

Historik och viktiga händelser

Påverkan på grund av kriget i Ukraina

Elpriserna på kontinenten är fortsatt höga och påverkas i grunden av höga bränslepriser (naturgas, kol och olja). I Norden påverkas elpriserna av prisnivån på kontinenten. Även begränsningar i produktion och överföring drar upp priserna på kort och lång sikt. Sammantaget innebär det högre elpriser vissa timmar.

Energimyndigheten understryker fortsatt vikten av att samhällsviktiga aktörer, energianvändare och energibranschen kontinuitetssäkrar sin verksamhet.