Finansiell fordonsleasing 2020

Finansiell leasing är en leasingtjänst där leverantören (leasegivaren) anskaffar de fordon som du redan har upphandlat. Leverantören står sedan som ägare och hyr ut fordonet/fordonen till dig.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Finansiell fordonsleasing 2020

2021-08-25 till 2025-08-24

Ramavtalet gäller under fyra år. När ramavtalet löpt i 18 månader kan Inköpscentralen vid behov säga upp ramavtalet med sex månaders uppsägningstid. Inköpscentralens målsättning är att avtalen ska löpa hela avtalsperioden och eventuella förändringar kommuniceras i så god tid som möjligt.

avtalskort.finansiellfordonsleasing2020_450x300.jpg

Finansiell Fordonsleasing 2020.pdf (128 kB, nytt fönster)

All information om ramavtalet samlat i ett avtalskort.

Här får du snabbt och överskådligt information om ramavtalet

Om ramavtalet

Ramavtalet omfattar en leasingtjänst där leverantören (leasegivaren) anskaffar löpande de fordon som du redan har upphandlat. Leverantören står som ägare och hyr ut fordonet/fordonen till dig. Du betalar varje månad under leasingperioden en leasingavgift.

Leasingens fördelar

Leasingavgiften bokförs som rörelsekostnad och 50 % av momsen på avgiften är avdragsgill enligt gällande regelverk. För ett fordon som kostar 150 000 kronor ligger besparingen på cirka 3 500 kronor/år

Värt att notera

Ramavtalet gäller för fordon under 3,5 ton, även elbilar. Leasingavgiften baseras på leasingtiden och storleken på investeringen. Tilläggstjänster ingår inte i avtalet, enbart den finansiella leasingen.

Lämna tillbaka eller köpa ut

Vid leasingperiodens slut kan du lämna tillbaka eller välja att köpa loss fordonet/fordonen.

Så avropar och beställer du

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning. Teckna avropskontrakt för hela avtalsperioden med den av de två leverantörerna som erbjuder den lägsta räntemarginalen. Under fliken stöddokument hittar du Avropsmall samt Mall avropskontrakt.

Stöd för avrop

Under Stöddokument finns flera dokument som kan vara till hjälp:

 • Avropsvägledning Finansiell fordonsleasing 2020
 • Mall avropskontrakt
 • Avropsmall – används för den förnyade konkurrensutsättningen
 • Avropsberättigade parter

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland

Ramavtalet kontrollerat i september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.

Påverkan på grund av kriget i Ukraina

Leverantörerna förutspår att högre råvarukostnader och leveranskostnader kan ske över tid i avtalet.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

 2. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning när du gör din förnyade konkurrensutsättning.

 3. Gör din förnyade konkurrensutsättning

  I din förnyade konkurrensutsättning har du möjlighet att precisera kraven som finns i ramavtalet till att passa just dina behov. En förnyad konkurrensutsättning kan se olika ut, från att endast efterfråga pris till en mer komplex förfrågan.

 4. Följ mallarna

  Vi rekommenderar att du använder mallarna för förnyad konkurrensutsättning under fliken Stöddokument, beskriv gärna även din verksamhets förutsättningar. Det underlättar för ramavtalsleverantörerna att besvara din förfrågan samt ökar dessutom deras möjlighet att hitta en så bra lösning som möjligt.

 5. Frångå inte villkoren

  Som beställare ansvarar du själv för att avrop sker inom ramen för villkoren i ramavtalet och i enlighet med LOU (Lagen om offentlig upphandling). Du får till exempel inte "rikta" ditt avrop mot en särskild ramavtalsleverantör. Alla ska konkurrera på lika villkor.

 6. Skicka din förnyade konkurrensutsättning till ramavtalsleverantörerna

  Bland stöddokumenten finns information om vilka leverantörer du ska skicka din förnyade konkurrensutsättning till. Kontaktuppgifter finns även under fliken Leverantörer. Uppge tydligt i vilket format du vill få in leverantörernas anbud.

 7. Utvärdera anbuden

  De anbud du får in värderar du utifrån de kriterier du beskrivit i din förfrågan.

 8. Skicka tilldelningsbeslut

  När utvärderingen är klar skickar du ett tilldelningsbeslut till alla ramavtalsleverantörer som lämnat anbud. Har du använt avtalsspärr, ska du vänta tills denna löpt ut innan du kan teckna kontrakt med vinnande leverantör. 

 9. Teckna kontrakt

  Nu tecknar du kontrakt med vinnande leverantör. I vissa fall finns kontraktsmall under Stöddokument. Tänk på att kontraktets längd och villkor måste följa ramavtalsvillkoren.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du kontakta Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Hållbarhet

Inköpscentralen arbetar för att skapa en hållbar, inkluderande och rättvis utveckling i linje med Agenda 2030. Nedan hittar du därför en sammanställning av de hållbarhetskrav och villkor som har ställts i upphandlingen samt av de globala mål som avtalet bidrar till att uppnå.

Hållbarhetssammanställning_finansiell fordonsleasing.pdf (239 kB, nytt fönster)