Finansiell fordonsleasing 2020

Finansiell leasing ger dig tillgång till bil utan att behöva köpa. Leasingen innebär att ramavtalsleverantören köper de fordon du behöver och hyr ut dem till dig. Då leasegivaren äger bilen binder du inte något kapital utan betalar istället en leasingavgift varje månad som är lätt att budgetera och bokföra. 50 % av momsen på avgiften är avdragsgill.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Finansiell fordonsleasing 2020

2021-08-25 till 2025-08-24

Ramavtalet gäller under fyra år. När ramavtalet löpt i 18 månader kan Inköpscentralen vid behov säga upp ramavtalet med sex månaders uppsägningstid. Inköpscentralens målsättning är att avtalen ska löpa hela avtalsperioden och eventuella förändringar kommuniceras i så god tid som möjligt.

Om ramavtalet

Ramavtalet omfattar en leasingtjänst där leverantören (leasegivaren) löpande anskaffar fordon enligt önskemål om modell och varumärke från beställaren. Leverantören står som ägare och hyr ut bilen/bilarna till beställaren, som varje månad betalar en leasingavgift.

Leasingens fördelar

Leasingavgiften bokförs som rörelsekostnad och 50 % av momsen på avgiften är avdragsgill. För ett fordon som kostar 150 000 kronor ligger besparingen på cirka 3 500 kronor/år

Värt att notera

Ramavtalet gäller för fordon under 3,5 ton, även elbilar. Leasingavgiften baseras på leasingtiden och storleken på investeringen. Tilläggstjänster ingår inte i avtalet, enbart den finansiella leasingen.

Lämna tillbaka eller köpa ut

Vid leasingperiodens slut kan beställaren lämna tillbaka eller välja att köpa ut fordonet/fordonen.

Så avropar och beställer du

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning. Teckna avropskontrakt för hela avtalsperioden med den av de två leverantörerna som erbjuder den lägsta räntemarginalen. Se Avropsmall samt Mall avropskontrakt under fliken Stöddokument.

Stöd för avrop

Under Stöddokument finns flera dokument som kan vara till hjälp:

 • Avropsvägledning Finansiell fordonsleasing 2020
 • Mall avropskontrakt
 • Avropsmall – används för den förnyade konkurrensutsättningen
 • Avropsberättigade parter

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Inköpscentralens kundsupport.

 2. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning när du gör din förnyade konkurrensutsättning.

 3. Gör din förnyade konkurrensutsättning

  I din förnyade konkurrensutsättning har du möjlighet att precisera kraven som finns i ramavtalet till att passa just dina behov. En förnyad konkurrensutsättning kan se olika ut, från att endast efterfråga pris till en mer komplex förfrågan.

 4. Följ mallarna

  Vi rekommenderar att du använder mallarna för förnyad konkurrensutsättning under Stöddokument, beskriv gärna även din verksamhets förutsättningar. Det underlättar för ramavtalsleverantörerna att besvara din förfrågan samt ökar dessutom deras möjlighet att hitta en så bra lösning som möjligt.

 5. Frångå inte villkoren

  Som beställare ansvarar du själv för att avrop sker inom ramen för villkoren i ramavtalet och i enlighet med LOU (Lagen om offentlig upphandling). Du får till exempel inte "rikta" ditt avrop mot en särskild ramavtalsleverantör. Alla ska konkurrera på lika villkor.

 6. Skicka din förnyade konkurrensutsättning till ramavtalsleverantörerna

  Bland stöddokumenten finns information om vilka leverantörer du ska skicka din förnyade konkurrensutsättning till. Kontaktuppgifter finns även under fliken Leverantörer. Uppge tydligt i vilket format du vill få in leverantörernas anbud.

 7. Utvärdera anbuden

  De anbud du får in värderar du utifrån de kriterier du beskrivit i din förfrågan.

 8. Skicka tilldelningsbeslut

  När utvärderingen är klar skickar du ett tilldelningsbeslut till alla ramavtalsleverantörer som lämnat anbud. Har du använt avtalsspärr, ska du vänta tills denna löpt ut innan du kan teckna kontrakt med vinnande leverantör. 

 9. Teckna kontrakt

  Nu tecknar du kontrakt med vinnande leverantör. I vissa fall finns kontraktsmall under Stöddokument. Tänk på att kontraktets längd och villkor måste följa ramavtalsvillkoren.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du alltid kontakta Inköpscentralens kundsupport.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.