Parkmaskiner och gräsklippare 2019

Ramavtalet gäller under fyra år. När ramavtalet löpt i 18 månader kan Inköpscentralen vid behov säga upp ramavtalet med sex månaders uppsägningstid. Inköpscentralens målsättning är att avtalen ska löpa hela avtalsperioden och eventuella förändringar kommuniceras i så god tid som möjligt.  

Parkmaskiner och gräsklippare 2019

2021-05-19 till 2025-05-18

Ramavtalet gäller under fyra år. När ramavtalet löpt i 18 månader kan Inköpscentralen vid behov säga upp ramavtalet med sex månaders uppsägningstid. Inköpscentralens målsättning är att avtalen ska löpa hela avtalsperioden och eventuella förändringar kommuniceras i så god tid som möjligt.  

avtalskort.parkmaskinerochgräsklippare2019_450x300.jpg

Avtalskort Parkmaskiner och gräsklippare 2019.pdf (150 kB, nytt fönster)

All information om ramavtalet samlat i ett avtalskort.

Här får du snabbt och överskådligt information om ramavtalet

Om ramavtalet

Ramavtalet ska tillgodose en bred portfölj av maskiner och redskap för skötsel och underhåll av parker, gator, torg, idrottsplatser och fastighetsförvaltning. Jämfört med tidigare avtal kan du nu lättare tillgodose ditt specifika behov av maskiner och redskap genom den särskilda fördelningsnyckeln.

I enlighet med Agenda 2030 har även avtalet kompletterats med ett betydligare bredare sortiment av maskiner som drivs av mer hållbara alternativ till drivmedel.

Avtalet omfattar följande produktområden: 

1. Åkgräsklippare - Prisbilaga Åkgräsklippare.xlsx (535 kB, nytt fönster)

2. Redskapsbärare - Prisbilaga Redskapsbärare.xlsx (142 kB, nytt fönster)

3. Traktorer - Prisbilaga Traktorer.xlsx (274 kB, nytt fönster)

4. Sopmaskiner - Bogserade - prisbilaga-sopmaskiner-bogserade.xlsx (73 kB, nytt fönster)

5. Sopmaskiner - Ej bogserade - prisbilaga-sopmaskiner-ej-bogserade - Uppdaterad.xlsx (131 kB, nytt fönster)

6. Kompaktlastare - prisbilaga-kompaktlastare - Uppdaterad.xlsx (169 kB, nytt fönster)

7. Teleskoplastare - prisbilaga-teleskoplastare - Uppdaterad.xlsx (178 kB, nytt fönster)

8. Ogräsbekämpning med hetvatten - Prisbilaga Ogräsbekämpning med hetvatten - Uppdaterad.xlsx (337 kB, nytt fönster)

9. Övriga mindre maskiner - Prisbilaga Övriga mindre maskiner - Uppdaterad.xlsx (231 kB, nytt fönster)

10. Övriga mindre maskiner - Batteridrift - Prisbilaga Övriga mindre maskiner -EL - Uppdaterad.xlsx (277 kB, nytt fönster)

11. Robotgräsklippare - Prisbilaga Robotgräsklippare - Uppdaterad.xlsx (285 kB, nytt fönster)

Respektive produktområde är uppdelat i tre geografiska områden:

1. Syd

2. Mitt

3. Norr

Så avropar och beställer du – steg för steg

Avrop sker antingen genom särskild fördelningsnyckel eller förnyad konkurrensutsättning. Här beskriver vi vilken avropsmodell som passar dig och hur du gör ditt avrop.

1. När avropar jag med särskild fördelningsnyckel?

 • Avrop av maximalt tre maskiner inom produktområde 1-8
 • Avrop oavsett antal maskiner inom produktområde 9-11

Ett avrop med särskild fördelningsnyckel är väldigt enkelt:

 1. Ta reda på vilka maskiner som finns i sortimentet genom att ladda ner aktuell prisbilaga för det produktområde som du är intresserad av. Du hittar prisbilagorna här ovanför i listan över produktområden.
 2. För att se vilka tillbehör du kan avropa till respektive maskin, öppna sedan aktuell leverantörs prisbilaga som finns längre ner på sidan under fliken Leverantörer, tryck på ”Visa avtalet i Tendsign” och öppna prisbilagan för ditt geografiska område.
 3. Skicka iväg avropet till den leverantör som tillhandahåller den maskin som du är intresserad av. Använd med fördel dokumentet ”Mall för avrop med särskild fördelningsnyckel” som finns under fliken Stöddokument längre ner på sidan.

2. När avropar jag genom förnyad konkurrensutsättning?

 • Avrop av fler än tre maskiner inom produktområde 1-8

Behöver du göra en förnyad konkurrensutsättning rekommenderar vi att du följer beskrivningen i dokumentet ”Mall för avrop förnyad konkurrensutsättning” som finns under fliken Stöddokument längre ner på sidan.

Tips! Ta gärna kontakt med ramavtalsleverantörer för att ställa frågor om exempelvis maskiner, möjligheter att tillanpassa dessa med tillbehör samt leveransförutsättningar för att ta reda på vilken leverantör som bäst kan tillgodose det aktuella behovet.

Du som avropar är också varmt välkommen att kontakta oss för vägledning när det behövs.

Stöd för avrop

Under fliken Stöddokument finns följande dokument:

 • Avropsstöd - generellt avropsstöd för avtalet 
 • Sammanställning tilldelade leverantörer & geografiska områden - leverantörsmatris för respektive produktområde
 • Mall för avrop genom särskild fördelningsnyckel (SFN)
 • Mall för avrop genom förnyad konkurrensutsättning (FKU)
 • Servicepunkter - förteckning över leverantörers servicepunkter

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland 

Ramavtalet kontrollerat september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.

Påverkan på grund av kriget i Ukraina - prisjustering (2022-10-18)

Det råder för närvarande brist på många råvaror i Europa och resten av världen. För att säkerställa tillgången på samhällskritiska varor och tjänster tillåter nu Adda Inköpscentral, efter förstärkt beslutsgång, prisjusteringar utöver avtalsvillkoren.

Leverantörer som är tilldelade på anbudsområdena; 2. Redskapsbärare och 3. Traktorer har fått acceptans för att justera sina priser. I sitt arbete för att godkänna dessa prisjusteringar har Adda Inköpscentral varit i kontakt med branschorganisationen Maskinleverantörerna som vidimerar dessa kostnadsökningar.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. Exempelvis: Vilket behov har ni idag och i framtiden? Vilka är de nuvarande och kommande volymerna? Vad är kostnaderna för produkter och tjänster idag – och hur ser budgeten ut framöver?

  Tänk på att en bra behovsanalys ger förutsättning till en bra affär!

 3. Välj avropsmodell

  Detta ramavtal har flera avropsmodeller. För beställning upp till ett visst maxbelopp gäller särskild fördelningsnyckel där priserna hämtas från leverantörernas prislistor och en offererad rabattsats. Överskrider din beställning det beloppet, gör du istället en förnyad konkurrensutsättning.
  Under fliken Stöddokument beskrivs villkoren för när vilken modell ska användas.

 4. Kontrollera ditt val av avropsmodell

  Utifrån din behovsanalys, se till att du använder rätt avropsmodell för att inte bryta mot ramavtalsvillkoren.

 5. Ska du göra en förnyad konkurrensutsättning, följ mallarna

  Följ instruktioner och mallar för förnyad konkurrensutsättning under fliken Stöddokument. Beskriv gärna även din verksamhets förutsättningar. Det underlättar för ramavtalsleverantörerna att besvara din förfrågan samt ökar dessutom deras möjlighet att hitta en så bra lösning som möjligt.

 6. Frångå inte villkoren

  Som beställare ansvarar du själv för att avrop sker inom ramen för villkoren i ramavtalet och i enlighet med LOU (Lagen om offentlig upphandling). Du får till exempel inte "rikta" ditt avrop mot en särskild ramavtalsleverantör. Alla ska konkurrera på lika villkor.

 7. Skicka din förnyade konkurrensutsättning till ramavtalsleverantörerna

  Bland stöddokumenten finns information om vilka leverantörer du ska skicka din förnyade konkurrensutsättning till. Kontaktuppgifter finns även under fliken Leverantörer. Uppge tydligt i vilket format du vill få in leverantörernas anbud.

 8. Utvärdera anbuden

  De anbud du får in värderar du utifrån de kriterier du beskrivit i din förfrågan.

 9. Skicka tilldelningsbeslut

  När utvärderingen är klar skickar du ett tilldelningsbeslut till alla ramavtalsleverantörer som lämnat anbud. Har du använt avtalsspärr, ska du vänta tills denna löpt ut innan du kan teckna kontrakt med vinnande leverantör. 

 10. Teckna kontrakt

  Nu tecknar du kontrakt med vinnande leverantör. I vissa fall finns kontraktsmall under Stöddokument. Tänk på att kontraktets längd och villkor måste följa ramavtalsvillkoren.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du kontakta Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Skrivet om avtalet