Multifunktionsskrivare, skrivare och tjänster 2019

Ramavtalet gäller under fyra år. När ramavtalet löpt i 18 månader kan Inköpscentralen vid behov säga upp ramavtalet med sex månaders uppsägningstid. Inköpscentralens målsättning är att avtalen ska löpa hela avtalsperioden och eventuella förändringar kommuniceras i så god tid som möjligt.

Multifunktionsskrivare, skrivare och tjänster 2019

2021-12-01 till 2025-11-30

Ramavtalet gäller under fyra år. När ramavtalet löpt i 18 månader kan Inköpscentralen vid behov säga upp ramavtalet med sex månaders uppsägningstid. Inköpscentralens målsättning är att avtalen ska löpa hela avtalsperioden och eventuella förändringar kommuniceras i så god tid som möjligt.

Om ramavtalet

Ramavtalet omfattar dokumenthanteringsprodukter, närliggande tjänster och programvaror. Med dokumenthanteringsprodukter avses MFP, skrivare, skannrar, storformatsskrivare och etikettskrivare.

Fördelar med ramavtalet

 • Kvalitativa produkter till förmånliga priser.
 • Långtgående kravställning vad gäller produkterna, tillvalen och servicevillkoren.
 • Tydlig ansvarsfördelning mellan beställare och leverantörer.

Ramavtalet omfattar

Ramavtalet är indelat i sex delområden:

Varje delområde har en egen informationssida. Där finns länkar till stöd för avrop för det specifika delområdet.

Delområde 1: Stora MFP och Skrivare med serviceavtal

Delområde 1 passar dig som antingen vill ha en MFP eller en skrivare. En MFP är en multifunktionsskrivare som både kan skriva ut, skanna och kopiera dokument. En skrivare kan skriva ut dokument från en dator. Med serviceavtal menas att leverantören har ett service- och supportåtagande för levererade maskiner, komponenter och tillbehör, inklusive hårdvara och programvara.

Läs mer om delområde 1 här.

Delområde 2: Små MFP och Skrivare utan serviceavtal

Delområde 2 passar dig som vill ha en mindre MFP eller skrivare.

Läs mer om delområde 2 här.

Delområde 3: Skannrar utan serviceavtal

Delområde 3 passar dig som vill ha en skanner.

Läs mer om delområde 3 här.

Delområde 4: Storformatsskrivare utan serviceavtal

Delområde 4 passar dig som vill ha en storformatsskrivare. En storformatsskrivare är en skrivare som kan skriva ut i större format.

Läs mer om delområde 4 här.

Delområde 5: Etikettskrivare utan serviceavtal

Delområde 5 passar dig som vill ha etikettskrivare.

Läs mer om delområde 5 här.

Delområde 6: Universell FollowMe-lösning

Delområde 6 passar dig som vill ha en FollowMe-lkösning. En FollowMe-lösningen är en lösning som till exempel gör det möjligt för användarna att skriva ut och släppa sina utskriftsjobb från alla aktiverade utmatningsenheter.

Läs mer om delområde 6 här.

Så avropar och beställer du

Delområde 1 och 6: Avrop sker genom avropsförfarandet dynamisk rangordning. Inköpscentralen tillhandahåller ett stödverktyg för att underlätta för er och leverantörer att identifiera vinnaren i respektive avrop.

Delområde 2-5: Avrop sker genom beställning från tilldelad ramavtalsleverantör. I beställningen specificeras efterfrågade produkter, tillval, tjänster, programvaror, etc. samt tidpunkt för leveransen.

Stöd för avrop

På respektive delområdes informationssida finns ett antal stöddokument tänkta att underlätta ditt arbete med att beställa.

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland

Ramavtalet kontrollerat i september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.

Komponentbrist

Leverantörer flaggar för leveransförseningar på grund av komponentbrist. Viktigt att ni förbereder era avrop och installationer i god tid. Inom ramavtalet har den globala komponentbristen påverkat förmågan att leverera produkter inom området.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till oss på Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se

 2. Ställ dig frågan: vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet.

 3. Välj avropsmodell

  Detta ramavtal har flera avropsmodeller. För vissa delområden i avtalet är en leverantör tilldelad per delområde, för andra dynamisk rangordning. Under fliken Stöddokument finns vägledning som beskriver de olika delområdena.

  Klicka på plustecknet för att läsa vidare om avropsmodellerna.

  En leverantör:

  1. Kontakta leverantören

  Du kontaktar alltid den leverantör som är aktuell för det delområde du ska använda. Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter till den som tar emot löpande beställningar.

  2. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt med ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Ibland går det går att göra köp inom ramavtalet utan att teckna kontrakt. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer, i vissa fall finns även kontraktsmall.

  Dynamisk rangordning/ Särskild fördelningsnyckel:

  1. Ställ dig frågan: vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet.

  2. Titta i befintligt sortiment

  Vid dynamisk rangordning/särskild fördelningsnyckel hämtas priser och sortiment från leverantörernas prislistor och en offererad rabattsats. Beställningen sker ifrån den leverantör som bäst motsvarar kravet och behovet till lägst kostnad.

  3. Följ mallarna när du gör din avropsförfrågan

  Följ instruktioner och eventuella mallar under Stöddokument. Mallarna hjälper dig att hitta den leverantör som bäst möter era behov till bäst pris.

  4. Frångå inte villkoren

  Som beställare ansvarar du själv för att avrop sker inom ramen för villkoren i ramavtalet och i enlighet med LOU. Du får till exempel inte ”rikta” ditt avrop mot en särskild ramavtalsleverantör. Priser och villkor är fastställda och inte förhandlingsbara.

  5. Skicka din avropsförfrågan till rätt ramavtalsleverantör

  Bland stöddokumenten finns information om vilka leverantörer du ska skicka din avropsförfrågan till. Skicka din avropsförfrågan till den leverantör bäst möter era behov till lägst pris Kontaktuppgifter finns även under fliken Leverantörer.

  6. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt med ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Ibland går det går att göra köp inom ramavtalet utan att teckna kontrakt. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer, i vissa fall finns även kontraktsmall.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Skrivet om avtalet

Hållbarhet

Hållbarhetssammanställning

Inköpscentralen arbetar för att skapa en hållbar, inkluderande och rättvis utveckling i linje med Agenda 2030. Nedan hittar du därför en sammanställning av de hållbarhetskrav och villkor som har ställts i upphandlingen samt av de globala mål som avtalet bidrar till att uppnå.

Hållbarhetssammanställning_Multifunktionsskrivare skrivare och tjänster 2019.pdf (389 kB, nytt fönster)