Antigentester - snabbtester för covid-19

Ramavtalet erbjuder väl beprövade antigentester av hög kvalitet, där de upphandlande myndigheterna ska kunna vara säkra på att testerna håller den utlovade prestandan. Testning som utförs av högkvalitativa produkter kan komma att bli ett kraftfullt verktyg för att minska smittspridningen i Sverige under den pågående pandemin.

Med anledning av situationen i Ukraina har vi varit i kontakt med samtliga leverantörer på avtalet och ingen har i dagsläget rapporterat om någon påverkan på leveranser. Vi följer utvecklingen noga och analyserar hur den påverkar vår verksamhet och våra leveranser till offentlig sektor.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Antigentester – snabbtester för covid-19

2021-08-01 till 2025-07-31

Avtalstiden är fyra år.

Ramavtalet omfattar

Snabbtester, vilket innebär olika typer av antigentester för påvisning av SARSCoV-2 antigen. Testerna ska tillgodose upphandlande myndigheters behov av snabbtester för covid-19.

Så avropar och beställer du

Avrop och beställning sker genom förnyad konkurrensutsättning.

Stöd för avrop

Avropsvägledning och mall för avrop finns under fliken Stöddokument.

Vem kan använda ramavtalet?

De organisationer, utöver de som redan är föranmälda enligt bilaga 02 nedan, som får avropa på avtalet är:

  • Verksamheter som ägs av en avropsberättigad upphandlande myndighet (enligt bilaga 02 nedan), det vill säga exempelvis kommunala bolag eller kommunalförbund.
  • Verksamheter som bedriver verksamheter riktade mot målgrupper som de upphandlande myndigheterna, som är avropsberättigade enligt bilaga 02 nedan, har ett ansvar för samt att denna verksamhet bedrivs på uppdrag av en avropsberättigad upphandlande myndighet.

Ovanstående kan exemplifieras med privata vårdgivare, som bedriver vård för patienter på uppdrag av upphandlande myndighet. Ett annat exempel är en friskola som är offentligt finansierad och där de upphandlande myndigheterna har ansvar för eleverna.

Listan med avropsberättigade upphandlande myndigheter finner du nedan under fliken Stöddokument: Bilaga 02 Avropsberättigade parter

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland

Ramavtalet kontrollerat i september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.

Nytt artikellnummer

Artikel 41FK10 från Abbot har nytt artikelnummer. Nya artikelnummret är AF1FK10E. 

Det är inga förändringar vad gäller prestanda, utseende eller förpackningsstorlek. Det är endast artikelnumret som är ändrat.

Produktblad och artikelnummer

Under fliken Stöddokument har vi lagt upp leverantörernas produktblad som beskriver de olika testerna. Där finns också en sammanställd lista över produkternas artikelnummer.

Information om nya produkter

En ny produkt från Abbott är tillagt på avtalet. Produkten är ett snabbsjälvtest och den finns med i filen ”Takpris och maximal leveranstid” under fliken Stöddokument längst ned på sidan.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan 01 Avropsberättigade parter som är publicerad under fliken Stöddokument. Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet. Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Ramavtalet är även avsett för målgrupper som de upphandlande myndigheterna (anges i bilaga 01 Avropsberättigade parter) har ett ansvar för, men som tas om hand av annan verksamhet än den som bedrivs i egen regi. Dessa verksamheter är bland annat privata vårdgivare, som är offentligt finansierade och bedriver vård enligt avtal med myndigheterna. Detsamma gäller för fristående skolor, som är offentligt finansierade och där de upphandlande myndigheterna har ansvar för eleverna. Dessa vårdgivare och skolor omfattas inte av lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), men ska ha möjlighet att avropa varor enligt ramavtalet på samma villkor som de upphandlande myndigheterna